Daily Archives: May 19, 2015

vishwaksEnar (sEnai mudhaliyAr)

Published by:

SrI:
SrImathE SatakOpAya nama:
SrImathE rAmAnujAya nama:
SrImath varavaramunayE nama:

vishwaksEnar – sEnai mudhaliyAr

thirunakshathram aippasi, pUrAdam
avathAra sthalam kArAnchi
Place where he attained paramapadham
AchAryan SrI mahAlakshmi
sishyas
Works vishwaksEna samhithai
thaniyan SrIrangachandhramasam indhirayA  viharthum
vinyasya visvachidha chinnayanAdhikAram
yO nirvahathya nisamanguLi mudhrayaiva
sEnAnyam anya vimukAs thamasi sriyAma

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of sEnai mudhaliyAr and nammAzhwAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

  • English –
  • Hindi-
  • Kannada-
  • Malayalam-
  • Nepali-
  • Telugu-
  • Thamizh –

Glories

 archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srI mahAlakshmi (periya pirAtti)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

srI mahAlakshmi – periya pirAttiyAr – srI ranga nAchchiyAr

thirunakshathram panguni, uthram
avathAra sthalam
Place where he attained paramapadham
AchAryan srIman nArAyaNan
sishyas
Works
thaniyan nama: sriranga nAyakyai yath brO vibhrama bhEdhatha:
IsEsithavya vaishamya nimnOnnatham idham jagath

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of periya perumAL and periya pirAtti

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Glories:

Related Links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org