Monthly Archives: June 2015

ranganAtha guru (thiruvarangaththu amudhanAr)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Thiruvarangathu-Amudhanar

thiruvarangaththu amudhanAr

thirunakshathram: panguni, hastham

avathAra sthalam: srIrangam

AchAryan: kUraththAzhwAn

Place from where he attained paramapadham: SrIrangam

thaniyan:

SrIrangE mInahasthE cha jAtham rangAryanandhanam
rAmAnujapadhAskandham ranganAthagurum bhajE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ananthArya (ananthAzhwAn)

SrI:  SrImathE satakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

ananthazhwan

ananthAzhwAn

thirunakshathram: chithrai, chithrai

avathAra sthalam: sirupuththuR/kiranganur (on bangalore-mysore route)

AchAryan: aruLALa perumAL emperumAnAr

Place from where he attained paramapadham: thiruvEnkatam

Works: vEnkatEsa ithihAsa mAlai, gOdhA chathuslOki, rAmAnuja chathuslOki

thaniyan:

akilAthma guNAvAsam agyAna thimirApaham
AsrithAnAm susaraNam vandhE ananthArya dhEsikam

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vishNuchiththa (engaLAzhwAn)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

engaLazhwanengaLAzhwAn with nadAthUr ammAL at his lotus feet

thirunakshathram: chithrai, rOhiNi

avathAra sthalam: thiruveLLarai

AchAryan: emperumAnAr, thirukkurugaippirAn piLLAn

sishyas: nadAthUrammAL

Place where he attained paramapadham: kollankoNdAn (near madhurai)

Works: sArArtha chathushtayam (part of vArthAmAlai), vishNu chiththIyam (vyAkyAnam for vishNu purANam)

thaniyan:

srIvishNuchiththa padha pankaja samsrayAya chEthO mama spruhayathE kimatha: parENa
nOchEn mamApi yathisEkarabhArathInAm bhAva: katham bhavithumarhathi vAgvidhEya:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

kurugEsa (thirukkurugaippirAn piLLAn)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram: aippasi, pUrAdam (AvaNi, mrugasIrsham – as understood from one of his thaniyans)

avathAra sthalam: AzhwArthirunagari

AchAryan: emperumAnAr

Works: thiruvAimozhi 6000 padi vyAkyAnam

thaniyan:

dhrAvidAgama sAragyam rAmAnuja padhAsritham
sudhiyam kurugEsAryam namAmi sirasAnhavam

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

dhanur dhAsa (piLLai uRangAvilli dhAsar)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

pud-1

piLLai uRangAvilli dhAsar

thirunakshathram: mAsi, Ayilyam

avathAra sthalam: uRaiyUr

AchAryan: emperumAnAr

Place from where he attained paramapadham: SrIrangam

thaniyan:

jAgarUga dhanushpANim pANau katgasamanvidham
rAmAnujasparSavEdhim rAdhdhAnthArththa prakAsakam
bhAginEyadhvayayutham bhAshyakAra bharamvaham
rangESamangaLakaram dhanurdhAsam aham bhajE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srIrAmakrathunAthArya (sOmAsiyANdAn)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram: chithrai, thiruvAdhirai

avathAra sthalam: kArAnchi

AchAryan: emperumAnAr

Works: srIbhAshya vivaraNam, guru guNAvaLi (which explains emperumAnAr’s glories), shadartha sankshEpam

thaniyan:

naumi lakshmaNa yOgIndhra pAdhasEvaika dhArakam
srIrAmakrathunAthAryam srIbhAshyAmrutha sAgaram

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vangi puraththu nambi

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

sriramanuja-vangi-purathu-nambi-art

vangi puraththu nambi

thirunakshathram: not known

avathAra sthalam: not known (potentially vangi puram which is his father’s native place or srIrangam where his father vangi purathu Achi might have lived after becoming maNakkAl nambi‘s sishya)

AchAryan: emperumAnAr

sishyas: siriyAththAn

Works: virOdhi parihAram

thaniyan:

bhArathvAja kulOdhbhUtham lakshmaNArya padhAsritham
vandhE vangipurAdhIsam sampUrNAyam krupAnidhim

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

bhAladhanvi (kOyil komANdUr iLaiyavilli AchchAn)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

komandur-ilayavilli-achan

komANdur iLaiyavilli AchchAn – semponseikOil, thirunAngUr

thirunakshathram: chithrai, Ayilyam

avathAra sthalam: komANdUr

AchAryan: emperumAnAr

Place where he attained paramapadham: thiruppErUr

thaniyan:

SrI kauSikAnvaya mahAmbhuthi pUrNachandhram
SrI bhAshyakAra jananI sahajA thanujam
SrISailapUrNa padha pankaja saktha chiththam
SrIbAladhanvi guruvaryam aham bhajAmi

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

praNathArthihara (kidAmbi AchchAn)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

kidambi achan

kidAmbi AchchAn

thirunakshathram: chithrai, hastham

avathAra sthalam: kAnchIpuram

AchAryan: emperumAnAr

thaniyan:

rAmAnuja padhAmbhOjayugaLI yasya dhImatha:
prApyam cha prApakam vaNdhE pranNathArththiharam gurum

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Andhra pUrNa (vaduga nambi)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

vaduganambi-avatharasthalam

vaduga nambi

thirunakshathram: chithrai, aswini

avathAra sthalam: sALagrAmam (Karnataka)

AchAryan: emperumAnAr

Place where he attained paramapadham: sALagrAmam

Works: yathirAja vaibhavam, rAmAnuja ashtOththara satha nAma sthOthram, rAmAnuja ashtOththara satha nAmAvaLi

thaniyan:

rAmAnujArya sachchishyam sALagrAma nivAsinam
panchamOpAya sampannam sALagrAmAryam AsrayE

Life and Glories:

Related links:

 

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org