Monthly Archives: June 2015

ranganAtha guru (thiruvarangaththu amudhanAr)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Thiruvarangathu-Amudhanar

thiruvarangaththu amudhanAr

thirunakshathram panguni, hastham
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham srIrangam
AchAryan kUraththAzhwAn
sishyas
Works
thaniyan SrIrangE mInahasthE cha jAtham rangAryanandhanam
rAmAnujapadhAskandham ranganAthagurum bhajE

Learn rAmAnusa nURRanthAdhi Santhai & Meanings

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ananthArya (ananthAzhwAn)

Published by:

SrI:  SrImathE satakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

ananthazhwan

ananthAzhwAn

thirunakshathram chithrai, chithrai
avathAra sthalam sirupuththuR/kiranganur (on bangalore-mysore route)
Place where he attained paramapadham thiruvEnkatam
AchAryan aruLALa perumAL emperumAnAr
Works
thaniyan akilAthma guNAvAsam agyAna thimirApaham
AsrithAnAm susaraNam vandhE ananthArya dhEsikam

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vishNuchiththa (engaLAzhwAn)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

engaLazhwanengaLAzhwAn with nadAthUr ammAL at his lotus feet

thirunakshathram chithrai, rOhiNi
avathAra sthalam thiruveLLarai
AchAryan emperumAnAr,
thirukkurugaippirAn piLLAn
sishyas nadAthUrammAL
Place where he attained paramapadham kollankoNdAn (near madhurai)
Works
 • sArArtha chathushtayam (part of vArthAmAlai),
 • vishNu chiththIyam (vyAkyAnam for vishNu purANam)
thaniyan srIvishNuchiththa padha pankaja samsrayAya chEthO mama spruhayathE kimatha: parENa
nOchEn mamApi yathisEkarabhArathInAm bhAva: katham bhavithumarhathi vAgvidhEya:

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

kurugEsa (thirukkurugaippirAn piLLAn)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram aippasi, pUrAdam (AvaNi, mrugasIrsham – as understood from one of his thaniyans)
avathAra sthalam AzhwArthirunagari
Place where he attained paramapadham
AchAryan emperumAnAr
sishyas
Works thiruvAimozhi 6000 padi vyAkyAnam
thaniyan dhrAvidAgama sAragyam rAmAnuja padhAsritham
sudhiyam kurugEsAryam namAmi sirasAnhavam

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

dhanur dhAsa (piLLai uRangAvilli dhAsar)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

pud-1

piLLai uRangAvilli dhAsar

thirunakshathram mAsi, Ayilyam
avathAra sthalam uRaiyUr
Place where he attained paramapadham srIrangam
AchAryan emperumAnAr
sishyas
Works
thaniyan jAgarUga dhanushpANim pANau katgasamanvidham
rAmAnujasparSavEdhim rAdhdhAnthArththa prakAsakam
bhAginEyadhvayayutham bhAshyakAra bharamvaham
rangESamangaLakaram dhanurdhAsam aham bhajE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Pictorial ebook : https://drive.google.com/file/d/1x_dUxIlZUe-ar0NZREPcpPh54StHIMoZ/view?usp=sharing

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srIrAmakrathunAthArya (sOmAsiyANdAn)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram chithrai, thiruvAdhirai
avathAra sthalam kArAnchi
AchAryan emperumAnAr
Works
 • srIbhAshya vivaraNam,
 • guru guNAvaLi (which explains emperumAnAr’s glories),
 • shadartha sankshEpam
thaniyan naumi lakshmaNa yOgIndhra pAdhasEvaika dhArakam
srIrAmakrathunAthAryam srIbhAshyAmrutha sAgaram

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vangi puraththu nambi

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

sriramanuja-vangi-purathu-nambi-art

vangi puraththu nambi

thirunakshathram
avathAra sthalam not known (potentially vangi puram which is his father’s native place or srIrangam where his father vangi purathu Achi might have lived after becoming maNakkAl nambi‘s sishya)
Place where he attained paramapadham
AchAryan emperumAnAr
sishyas siriyAththAn
Works virOdhi parihAram
thaniyan bhArathvAja kulOdhbhUtham lakshmaNArya padhAsritham
vandhE vangipurAdhIsam sampUrNAyam krupAnidhim

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

bAladhanvi (kOyil komANdUr iLaiyavilli AchchAn)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

komandur-ilayavilli-achan

komANdur iLaiyavilli AchchAn – semponseikOil, thirunAngUr

thirunakshathram chithrai, Ayilyam
avathAra sthalam komANdUr
Place where he attained paramapadham thiruppErUr
AchAryan emperumAnAr
Works
thaniyan SrI kauSikAnvaya mahAmbhuthi pUrNachandhram
SrI bhAshyakAra jananI sahajA thanujam
SrISailapUrNa padha pankaja saktha chiththam
SrIbAladhanvi guruvaryam aham bhajAmi

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

praNathArthihara (kidAmbi AchchAn)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

kidambi achan

kidAmbi AchchAn

thirunakshathram chithrai, hastham
avathAra sthalam kAnchIpuram
AchAryan emperumAnAr
Works
thaniyan rAmAnuja padhAmbhOjayugaLI yasya dhImatha:
prApyam cha prApakam vaNdhE pranNathArththiharam gurum

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Andhra pUrNa (vaduga nambi)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

vaduganambi-avatharasthalam

vaduga nambi

thirunakshathramchithrai, aswini
avathAra sthalamsALagrAmam (Karnataka)
AchAryanemperumAnAr
Place where he attained paramapadhamsALagrAmam
Works
 • yathirAja vaibhavam
 • rAmAnuja ashtOththara satha nAma sthOthram
 • rAmAnuja ashtOththara satha nAmAvaLi
thaniyanrAmAnujArya sachchishyam sALagrAma nivAsinam
panchamOpAya sampannam sALagrAmAryam AsrayE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org