Daily Archives: June 23, 2015

kUrESa (kUraththAzhwAn)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

kurathazhwan

kUraththAzhwAn – kUram

thirunakshathram thai, hastham
avathAra sthalam kUram
Place where he attained paramapadham srIrangam
AchAryan emperumAnAr
sishyas thiruvarangaththu amudhanAr
Works
thaniyan srIvathsa chinna misrEbyO nama ukthima dhImahE:
yadhukthayas thrayi gantE yAnthi mangaLa sUthradhAm:

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Pictorial ebook : https://drive.google.com/file/d/1loit-nl5leWa2TSxACbUyIVZ0MwP3Yxw/view?usp=sharing

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org/
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

mARanEri nambi

Published by:

SrI:  SrImathE satakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

alavandhar-deivavariandan-maranerinambi

ALavandhAr (in the middle) with dheivavAri ANdAn and mARanERi nambi – A sculpture in srI rAmAnujar sannidhi, srIrangam

thirunakshathram Ani, Ayilyam
avathAra sthalam purAnthakam (a village in pAndiya nAdu)
Place where he attained paramapadham srIrangam
AchAryan ALavandhAr
sishyas
Works
thaniyan yAmunAchArya sachchishyam rangasthalanivAsinam
gyAnabhakthyAdhijaladhim mARanErigurum bhajE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srisailEsa (thiruvAimozhi piLLai)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

thiruvAimozhi piLLai – kunthInagaram (konthagai)

thirunakshathram vaikAsi, visAkam
avathAra sthalam kunthInagaram (konthagai)
Place where he attained paramapadham AzhwArthirunagari
AchAryan piLLai lOkAchAryar
sishyas azhagiya maNavALa mAmunigaL, satakOpa jIyar (bhavishyadhAcAryan sannidhi), thathvEsa jIyar, etc
Works
 •  periyAzhwAr thirumozhi svApadhEsam
thaniyan nama SrISailanAthAya kunthI nakara janmanE
prasAdhalabdha parama prApya kainkaryasAlinE

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of thiruvAimozhi piLLai and maNavALa mAmunigaL

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org