Daily Archives: June 25, 2015

vangi puraththu nambi

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

sriramanuja-vangi-purathu-nambi-art

vangi puraththu nambi

thirunakshathram
avathAra sthalam not known (potentially vangi puram which is his father’s native place or srIrangam where his father vangi purathu Achi might have lived after becoming maNakkAl nambi‘s sishya)
Place where he attained paramapadham
AchAryan emperumAnAr
sishyas siriyAththAn
Works virOdhi parihAram
thaniyan bhArathvAja kulOdhbhUtham lakshmaNArya padhAsritham
vandhE vangipurAdhIsam sampUrNAyam krupAnidhim

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

bAladhanvi (kOyil komANdUr iLaiyavilli AchchAn)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

komandur-ilayavilli-achan

komANdur iLaiyavilli AchchAn – semponseikOil, thirunAngUr

thirunakshathram chithrai, Ayilyam
avathAra sthalam komANdUr
Place where he attained paramapadham thiruppErUr
AchAryan emperumAnAr
Works
thaniyan SrI kauSikAnvaya mahAmbhuthi pUrNachandhram
SrI bhAshyakAra jananI sahajA thanujam
SrISailapUrNa padha pankaja saktha chiththam
SrIbAladhanvi guruvaryam aham bhajAmi

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

praNathArthihara (kidAmbi AchchAn)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

kidambi achan

kidAmbi AchchAn

thirunakshathram chithrai, hastham
avathAra sthalam kAnchIpuram
AchAryan emperumAnAr
Works
thaniyan rAmAnuja padhAmbhOjayugaLI yasya dhImatha:
prApyam cha prApakam vaNdhE pranNathArththiharam gurum

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Andhra pUrNa (vaduga nambi)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

vaduganambi-avatharasthalam

vaduga nambi

thirunakshathramchithrai, aswini
avathAra sthalamsALagrAmam (Karnataka)
AchAryanemperumAnAr
Place where he attained paramapadhamsALagrAmam
Works
 • yathirAja vaibhavam
 • rAmAnuja ashtOththara satha nAma sthOthram
 • rAmAnuja ashtOththara satha nAmAvaLi
thaniyanrAmAnujArya sachchishyam sALagrAma nivAsinam
panchamOpAya sampannam sALagrAmAryam AsrayE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

dhEvarAja muni (aruLALap perumAL emperumAnAr)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

aruLALap perumAL emperumAnAr

thirunakshathram kArthigai, bharaNi
avathAra sthalam vinjimUr
Place where he attained paramapadham
AchAryan emperumAnAr
sishyas ananthAzhwAn, echchAn, thoNdanUr nambi, marudhUr nambi, etc
Works
thaniyan rAmAnujArya sachchishyam vEdhasAsthrArtha sampadham
chathurthAsrama sampannam dhEvarAja munim bhajE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio
Pictorial ebook : https://drive.google.com/file/d/162A1RsoRZy7-GU899R3I2-uk6DTKPT5g/view?usp=sharing

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

dhAsarathy (mudhaliyANdAn)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

mudhaliyandan

mudhaliyANdAn – pachchai vAraNam (pEttai)

thirunakshathram chithrai, punarpUsam
avathAra sthalam pachchai vAraNam (pEttai)
Place where he attained paramapadham srIrangam
AchAryan emperumAnAr
Works
thaniyan pAdhukE yathirAjasya kathayaNthi yadhAkyayA
thasya dhASarathE: pAdhau SirasA dhArayAmyaham

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org