Daily Archives: June 27, 2015

dhanur dhAsa (piLLai uRangAvilli dhAsar)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

pud-1

piLLai uRangAvilli dhAsar

thirunakshathram mAsi, Ayilyam
avathAra sthalam uRaiyUr
Place where he attained paramapadham srIrangam
AchAryan emperumAnAr
sishyas
Works
thaniyan jAgarUga dhanushpANim pANau katgasamanvidham
rAmAnujasparSavEdhim rAdhdhAnthArththa prakAsakam
bhAginEyadhvayayutham bhAshyakAra bharamvaham
rangESamangaLakaram dhanurdhAsam aham bhajE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srIrAmakrathunAthArya (sOmAsiyANdAn)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram chithrai, thiruvAdhirai
avathAra sthalam kArAnchi
AchAryan emperumAnAr
Works
 • srIbhAshya vivaraNam,
 • guru guNAvaLi (which explains emperumAnAr’s glories),
 • shadartha sankshEpam
thaniyan naumi lakshmaNa yOgIndhra pAdhasEvaika dhArakam
srIrAmakrathunAthAryam srIbhAshyAmrutha sAgaram

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org