Daily Archives: June 27, 2015

dhanur dhAsa (piLLai uRangAvilli dhAsar)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

pud-1

piLLai uRangAvilli dhAsar

thirunakshathram: mAsi, Ayilyam

avathAra sthalam: uRaiyUr

AchAryan: emperumAnAr

Place from where he attained paramapadham: SrIrangam

thaniyan:

jAgarUga dhanushpANim pANau katgasamanvidham
rAmAnujasparSavEdhim rAdhdhAnthArththa prakAsakam
bhAginEyadhvayayutham bhAshyakAra bharamvaham
rangESamangaLakaram dhanurdhAsam aham bhajE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srIrAmakrathunAthArya (sOmAsiyANdAn)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram: chithrai, thiruvAdhirai

avathAra sthalam: kArAnchi

AchAryan: emperumAnAr

Works

 • srIbhAshya vivaraNam,
 • guru guNAvaLi (which explains emperumAnAr’s glories),
 • shadartha sankshEpam

thaniyan:

naumi lakshmaNa yOgIndhra pAdhasEvaika dhArakam
srIrAmakrathunAthAryam srIbhAshyAmrutha sAgaram

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org