Monthly Archives: June 2015

dhEvarAja muni (aruLALap perumAL emperumAnAr)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

aruLALap perumAL emperumAnAr

thirunakshathram: kArthigai, bharaNi

avathAra sthalam: vinjimUr

AchAryan: emperumAnAr

sishyAs: ananthAzhwAn, echchAn, thoNdanUr nambi, marudhUr nambi, etc

Works: gyAna sAram, pramEya sAram, etc

thaniyan:

rAmAnujArya sachchishyam vEdhasAsthrArtha sampadham
chathurthAsrama sampannam dhEvarAja munim bhajE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

dhAsarathy (mudhaliyANdAn)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

mudhaliyandan

mudhaliyANdAn – pachchai vAraNam (pEttai)

thirunakshathram: chithrai, punarpUsam

avathAra sthalam: pachchai vAraNam (pEttai)

AchAryan: emperumAnAr

Place from where he attained paramapadham: srIrangam

Works: dhAti panchakam, rahasya thrayam (not available anywhere)

thaniyan:

pAdhukE yathirAjasya kathayaNthi yadhAkyayA
thasya dhASarathE: pAdhau SirasA dhArayAmyaham

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

kUrESa (kUraththAzhwAn)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

kurathazhwan

kUraththAzhwAn – kUram

thirunakshathram: thai, hastham

avathAra sthalam: kUram

AchAryanemperumAnAr

sishyas: thiruvarangaththu amudhanAr

Place where he attained paramapadham: srIrangam

Works: pancha sthavam (athi mAnusha sthavam, srI vaikunta sthavam, sundhara bhAhu sthavam, varadharAja sthavam, srI sthavam), yO nithyam achyutha/lakshminAtha thanians

thaniyan:

srIvathsa chinna misrEbyO nama ukthima dhImahE:
yadhukthayas thrayi gantE yAnthi mangaLa sUthradhAm:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org/
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

mARanEri nambi

SrI:  SrImathE satakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

alavandhar-deivavariandan-maranerinambi

ALavandhAr (in the middle) with dheivavAri ANdAn and mARanERi nambi – A sculpture in srI rAmAnujar sannidhi, srI rangam

thirunakshathram: Ani, Ayilyam

avathAra sthalam: purAnthakam (a village in pAndiya nAdu)

AchAryanALavandhAr

Place where he attained paramapadham: srIrangam

thaniyan:

yAmunAchArya sachchishyam rangasthalanivAsinam
gyAnabhakthyAdhijaladhim mARanErigurum bhajE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srisailEsa (thiruvAimozhi piLLai)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

thiruvAimozhi piLLai – kunthInagaram (konthagai)

thirunakshathram: vaikAsi, visAkam

avathAra sthalam: kunthInagaram (konthagai)

AchAryan: piLLai lOkAchAryar

sishyas: azhagiya maNavALa mAmunigaL, satakOpa jIyar (bhavishyadhAcAryan sannidhi), thathvEsa jIyar, etc

Place where he attained paramapadham: AzhwArthirunagari

Works: periyAzhwAr thirumozhi svApadhEsam

thaniyan:

nama SrISailanAthAya kunthI nakara janmanE
prasAdhalabdha parama prApya kainkaryasAlinE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

kAnchI pUrNa (thirukkachchi nambi)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

tirukkachinambi

thirukkachi nambi (thirukkachchi nambi)

thirunakshathram: mAsi, mrgasIrsham

avathAra sthalam: pUvirunthavalli

AchAryan: ALavandhAr

sishyas: emperumAnAr (abhimAna sishya)

Place where he attained paramapadham: pUvirunthavalli

Works: dhEvarAja ashtakam

thaniyan:

srI kAnchIpUrnNamisrENa prIthyA sarvAbhibhAshanE
athithArchchAvyavasthAya hasthadhrIsAya mangalam

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

mAlAdhara (thirumAlai ANdAn)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirumalai-andan

thirumAlai ANdAn

thirunakshathram: mAsi, magam

avathAra sthalam: thirumAlirunchOlai

AchAryan: ALavandhAr

sishyas: emperumAnAr (grantha kAlakshEpa sishya)

thaniyan:

rAmAnuja munIndhrAya dhrAmidI samhithArththadham
mAlAdhara gurum vandhE vAvadhUkam vipaschitham

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srIsaila pUrNa (periya thirumalai nambi)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

periya-thirumalai-nambi

periya thirumalai nambi

thirunakshathram: vaikAsi, swAthi

avathAra sthalam: thirumalai (thiruvEnkatam)

AchAryan: ALavandhAr

sishyas: emperumAnAr (grantha kAlakshEpa sishya), malaikuniya ninRa perumAL, piLLai thirukkulamudaiyAr, bhattAriyaril satakOpa dhAsar

thaniyan:

pithAmahasyApi pithAmahAya prAchEthasAdhEchapalapradhAya
srIbhAshyakArOththama dhEchikAya srIchailapUrNAya namO nama: sthAth

Life and Glories:

Related links:

 

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

gOshti pUrNa (thirukkOshtiyUr nambi)

srI:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:

thirukoshtiyur-nambithirukkOshtiyUr nambi

thirunakshathram: vaikAsi, rOhiNi

avathAra sthalam: thirukkOshtiyUr

AchAryan: ALavandhar

sishyas: emperumAnAr (grantha kAlakshEpa sishya)

thaniyan:

srIvallabha padhAmbhOja dhIbhakthyamrutha sAgaram
srImadhgOshtIpurIpUrNam dhEsikEndhram bhajAmahE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvarangapperumAL araiyar

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

thiruvarangaperumal-arayarthiruvarangapperumAL araiyar – srIrangam

thirunakshathram: vaikAsi, kEttai

avathAra sthalam: srIrangam

AchAryan: maNakkAl nambi, ALavandhAr

sishyas: emperumAnAr (grantha kAlakshEpa sishya)

Place where he attained paramapadham: thiruvarangam

thaniyan

srIrAmamisra padha pankaja sancharIkam srIyAmunArya vara puthram aham guNAbyam
srIrangarAja karuNA pariNAma dhaththam srIbhAshyakAra saraNam vararangamIdE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org