Monthly Archives: July 2015

kUra nArAyaNa jIyar

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram: mArgazhi kEttai

avathAra sthalam: SrIrangam

AchAryan: kUraththAzhwAn, parAsara bhattar

Place where he attained paramapadham from: SrIrangam

Works

 • sudharsana sathakam
 • sthOthra rathna vyAkyAnam
 • srIsUktha bhAshyam
 • upanishadh bhAshyam
 • nithya grantham (thiruvArAdhanam), etc

Sishyas:  chEmam jIyar, thirukkurugaip pirAn jIyar, sundhara pANdiya dhEvan, etc.

thaniyan

SrIparAsara bhattArya Sishyam SrIrangapAlakam
nArAyaNa munim vandhE gyAnAdhi guNasAgaram

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

appan thiruvEnkata rAmAnuja embAr jIyar

Published by:

SrI:
SrImathE SatakOpAya nama:
SrImathE rAmAnujAya nama:
SrImath varavaramunayE nama:

embar-jiyar

appan thiruvEnkata rAmAnuja embAr jIyar

thirunakshathram: AvaNi rOhiNi

avathAra sthalammadhuramangalam

AchAryan: kOyil kanthAdai rangAchAryar swamy (chaNdamArutham dhoddAchAryar thiruvamsam)

Sishyas: Many

Place where he attained paramapadham from: srIperumbUthUr

Works:

Here is the list of his literary works:

 1. arumpadham for srIvachana bhUshaNam
 2. sidhdhOpAya sudharisanam
 3. sadhdharisana sudharisanam
 4. dhudhdharisana karisanam
 5. viprathipaththi nirasanam
 6. vyAkyAnam for “cheththaththin …” srIsUkthi (of nammAzhwAr)
 7. sharaNAgathikku adhikAri visEshaNathva samarththanam
 8. jyOthisha purANangaLukku aika kantya samarththanam
 9. dhurupadhEsadhikkAram
 10. sharaNa sabdhArththa vichAram
 11. shruthaprakAchikA vivaraNam
 12. mukthipadhashakthi vAdham
 13. brahmapadhashakthi vAdham
 14. bhUkOLa nirNayam
 15. thyAgasabdhArththa tippaNi
 16. gIthArththa tippaNi
 17. kaivalya sathadhUshaNi
 18. srIrAmAnuja ashtapathi
 19. sidhdhAntha thUlikai
 20. sidhdhOpAya mangaLa dhIpikai
 21. dharmagyA prAmANya prakAchikai
 22. sidhdhAntha paribhAshai
 23. immersing in srIrAmAnuja’s divine form – thirumanjana kattiyam , etc

thaniyan:

srIvAdhUla ramApravALa ruchira sraksainya nAthAmchaja
srIkurvIndhram mahArya labhdha nijasath saththam chruthA bhIshtatham
srIrAmAnuja mukya dhEsikalasath kainkarya samsthApakam
srImathvEnkatalakshmaNArya yaminam thamsathguNam bhAvayE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thirumazhisai aNNAvappangAr

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram: Ani avittam

avathAra sthalamthirumazhisai

AchAryan: narasimhAchAryar (His own father)

Works:

In his short life span, he has contributed quite a bit of literary works. Here is the list of his works:

 1. srI bhakthisArOdhayam
 2. vEdhavalli sathakam
 3. hEmalathAshtakam
 4. abIshta dhaNdakam
 5. suka sandhEsam
 6. kamalA kalyANa nAtakam
 7. malayajApariNaya nAtikA
 8. nrusimhAshtakam
 9. arumpadham explanation for mAmunigaL‘s srIvachana  bhUshaNa vyAkyAnam
 10. thirucchantha viruttha prathipadham
 11. srIrangarAja sthava vyAkyAnam
 12. mahAvIracharitha vyAkyA
 13. utthararAmachairtha vyAkyA
 14. sathaslOki vyAkyA
 15. rAmAnujAshtaka vyAkyA
 16. nakshathramAlikA vyAkyA
 17. dhEvarAjaguru virachitha varavaramunisathaka vyAkyA
 18. dhushkaraslOka tippaNi
 19. dhinacharyA
 20. shaNmatha dharsinI
 21. lakshmyA: upAyathva nirAsa:
 22. lakshmIvibuthva nirAsa:
 23. sUkthisAdhuthvamAlA
 24. thatvasudhA
 25. thathvasAra vyAkyA-rathnasAriNI
 26. saccharithra parithrANam
 27. pazhanadai viLakkam
 28. thrimsathprashNOttharam
 29. lakshmImangaLadhIpikA
 30. rAmAnuja athimAnusha vaibava sthOthram
 31. anupravEsa sruthi vivaraNam
 32. “sailOgnischa” slOka vyAkyA
 33. mahIsAravishaya chUrNikA
 34. ‘svAnthE mE madhanasthithim parihara’ ithyAdhi slOka vyAkyAnam
 35. saccharyAkshakam
 36. prApyaprapanchana panchavimsathi:
 37. nyAyamantharam
 38. thAthparya sacchrIkaram
 39. vachassuthAmImAmsA
 40. vachassuthApUrvapakshOththAram
 41. brahmavathvatangam
 42. lakshmIsthOthram
 43. varaNapanchavimsathi:

thaniyan:

srImadh vAdhula narasimha gurOsthanUjam
srImath thadhIya padhapankaja brungarAjam
srIrangarAja varadhArya krupAththa bhAshyam
sEvE sadhA raguvarAryam udhAracharyam

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

lOkArya muni (piLLai lOkam jIyar)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

pillailokam-jeeyar

piLLai lOkam jIyar – thiruvallikkENi

thirunakshathram: chithrai, thiruvONam (sravaNam)

avathAra sthalam: kAnchIpuram

AchAryan: satakOpAchAryar

Works:

thaniyan:

srIsatAri gurOrdhivya srIpAdhAbhja madhuvratham
srImathyathIndhrapravaNam srI lOkArya munim bhajE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

   • English –
   • Hindi-
   • Kannada-
   • Malayalam-
   • Nepali-
   • Telugu-
   • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

varadhAchArya (appAchchiyAraNNA)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

appachiyaranna

appAchiyAraNNA – mudhaliyANdAn swamy thirumALigai, singapperumAL kOil

thirunakshathram: AvaNi hastham

avathAra sthalam:  srIrangam

AchAryan: ponnadikkAl jIyar

Sishyas: aNNAvilappan (his own son), etc

thaniyan:

srImath vAnamahAsaila rAmAnuja munipiryam
vAdhUla varadhAchAryam vandhE vAthsalya sAgaram

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

SrIperumbUthUr Adhi yathirAja jIyar

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

yathirAja jIyar – SrIperumbUthUr yathirAja jIyar mutt

thirunakshathram: aippasi pUsam (pushyam)

avathAra sthalam:  unknown

AchAryan: maNavALa mAmunigaL

Place where he attained paramapadham from: SrIperumbUthUr

thaniyan:

SrImath rAmAnujAngri pravaNa varamunE: pAdhukam jAthabrungam
SrImath vAnAdhri rAmAnuja gaNaguru sathvaibhava sthOthra dhIksham
vAdhUla srInivAsArya charaNasharaNam thath krupA labhdha bhAshyam
vandhE prAgyam yathIndhram varavaradhagurO: prAptha bhakthAmruthArththam

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srInivAsa guru (kOyil kandhAdai appan)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

kOil-appan-kAnchi

kOyil kandhAdai appan – kAnchIpuram appan swamy thirumALigai

thirunakshathram: purattAsi (kanni) magam

thIrtham: kArthikai shukla panchami

avathAra sthalam:  srIrangam

AchAryan: maNavALa mAmunigaL

Works

 •  varavaramuni vaibhava vijayam

thaniyan:

varadhaguru charaNam varavaramunivarya ganakrupA pAthram
pravaraguNa rathna jaladhim  praNamAmi srInivAsa guruvaryam

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

rAmAnuja guru (appiLLAr)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

appiLLAr

appiLLAr – a portrait

thirunakshathram: unknown

avathAra sthalam: unknown

AchAryan: maNavALa mAmunigaL

Works

thaniyan:

kAnthOpayanthru yOgIndhra sarva kainkaryadhUrvaham
thadhEka dhaivatham saumyam rAmAnuja gurum bhajE

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

praNathArthihara guru (appiLLai)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

appiLLai

appiLLai – a portrait

thirunakshathram: unknown

avathAra sthalam: unknown

AchAryan: maNavALa mAmunigaL

Works:

thaniyan:

kAnthOpayanthru yOgIndhra charaNAmbhuja shatpadham
vathsAnvayabhavam vandhE praNathArththiharam gurum

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

bhattanAtha muni (paththangi paravasthu pattarpirAn jIyar)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

pathangi paravasthu pattarpirAn jIyar

thirunakshathram: kArthikai punarpUsam

avathAra sthalam:  kAnchIpuram (thirumalai according to periya thirumudi adaivu)

AchAryan: maNavALa mAmunigaL

sishyas: kOyilappan (his own pUrvAsrama son),  paravasthu aNNan, paravasthu azhagiya maNavALa jIyar, aNNarAya chakkaravarthi, mElnAttu thOzhappar nAyanAr, etc

Works

Place where he attained paramapadham: thirumalai

thaniyan:

ramyajAmAthruyOgIndhra pAdhasEvaika dhArakam
bhattanAtha munim vandhE vAthsalyAdhi guNArNavam

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org