Monthly Archives: July 2015

kUra nArAyaNa jIyar

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram mArgazhi kEttai
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham srIrangam
AchAryan kUraththAzhwAn, parAsara bhattar
sishyas chEmam jIyar, thirukkurugaip pirAn jIyar, sundhara pANdiya dhEvan, etc.
Works
 • sudharsana sathakam
 • sthOthra rathna vyAkyAnam
 • srIsUktha bhAshyam
 • upanishadh bhAshyam
 • nithya grantham (thiruvArAdhanam), etc
thaniyan SrIparAsara bhattArya Sishyam SrIrangapAlakam
nArAyaNa munim vandhE gyAnAdhi guNasAgaram

Pictorial ebook : https://drive.google.com/file/d/1DqJ2C0rEeYS37PcD_e0lMZH6UdzdA_iu/view?usp=sharing
Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

appan thiruvEnkata rAmAnuja embAr jIyar

Published by:

SrI:
SrImathE SatakOpAya nama:
SrImathE rAmAnujAya nama:
SrImath varavaramunayE nama:

embar-jiyar

appan thiruvEnkata rAmAnuja embAr jIyar

thirunakshathram AvaNi rOhiNi
avathAra sthalam madhuramangalam
Place where he attained paramapadham srIperumbUthUr
AchAryan kOyil kanthAdai rangAchAryar swamy (chaNdamArutham dhoddAchAryar thiruvamsam)
sishyas Many
Works Here is the list of his literary works:

 1. arumpadham for srIvachana bhUshaNam
 2. sidhdhOpAya sudharisanam
 3. sadhdharisana sudharisanam
 4. dhudhdharisana karisanam
 5. viprathipaththi nirasanam
 6. vyAkyAnam for “cheththaththin …” srIsUkthi (of nammAzhwAr)
 7. sharaNAgathikku adhikAri visEshaNathva samarththanam
 8. jyOthisha purANangaLukku aika kantya samarththanam
 9. dhurupadhEsadhikkAram
 10. sharaNa sabdhArththa vichAram
 11. shruthaprakAchikA vivaraNam
 12. mukthipadhashakthi vAdham
 13. brahmapadhashakthi vAdham
 14. bhUkOLa nirNayam
 15. thyAgasabdhArththa tippaNi
 16. gIthArththa tippaNi
 17. kaivalya sathadhUshaNi
 18. srIrAmAnuja ashtapathi
 19. sidhdhAntha thUlikai
 20. sidhdhOpAya mangaLa dhIpikai
 21. dharmagyA prAmANya prakAchikai
 22. sidhdhAntha paribhAshai
 23. immersing in srIrAmAnuja’s divine form – thirumanjana kattiyam , etc
thaniyan srIvAdhUla ramApravALa ruchira sraksainya nAthAmchaja
srIkurvIndhram mahArya labhdha nijasath saththam chruthA bhIshtatham
srIrAmAnuja mukya dhEsikalasath kainkarya samsthApakam
srImathvEnkatalakshmaNArya yaminam thamsathguNam bhAvayE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thirumazhisai aNNAvappangAr

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram Ani avittam
avathAra sthalam thirumazhisai
Place where he attained paramapadham
AchAryan narasimhAchAryar (His own father)
sishyas
Works In his short life span, he has contributed quite a bit of literary works. Here is the list of his works:

 1. srI bhakthisArOdhayam
 2. vEdhavalli sathakam
 3. hEmalathAshtakam
 4. abIshta dhaNdakam
 5. suka sandhEsam
 6. kamalA kalyANa nAtakam
 7. malayajApariNaya nAtikA
 8. nrusimhAshtakam
 9. arumpadham explanation for mAmunigaL‘s srIvachana  bhUshaNa vyAkyAnam
 10. thirucchantha viruttha prathipadham
 11. srIrangarAja sthava vyAkyAnam
 12. mahAvIracharitha vyAkyA
 13. utthararAmachairtha vyAkyA
 14. sathaslOki vyAkyA
 15. rAmAnujAshtaka vyAkyA
 16. nakshathramAlikA vyAkyA
 17. dhEvarAjaguru virachitha varavaramunisathaka vyAkyA
 18. dhushkaraslOka tippaNi
 19. dhinacharyA
 20. shaNmatha dharsinI
 21. lakshmyA: upAyathva nirAsa:
 22. lakshmIvibuthva nirAsa:
 23. sUkthisAdhuthvamAlA
 24. thatvasudhA
 25. thathvasAra vyAkyA-rathnasAriNI
 26. saccharithra parithrANam
 27. pazhanadai viLakkam
 28. thrimsathprashNOttharam
 29. lakshmImangaLadhIpikA
 30. rAmAnuja athimAnusha vaibava sthOthram
 31. anupravEsa sruthi vivaraNam
 32. “sailOgnischa” slOka vyAkyA
 33. mahIsAravishaya chUrNikA
 34. ‘svAnthE mE madhanasthithim parihara’ ithyAdhi slOka vyAkyAnam
 35. saccharyAkshakam
 36. prApyaprapanchana panchavimsathi:
 37. nyAyamantharam
 38. thAthparya sacchrIkaram
 39. vachassuthAmImAmsA
 40. vachassuthApUrvapakshOththAram
 41. brahmavathvatangam
 42. lakshmIsthOthram
 43. varaNapanchavimsathi:
thaniyan srImadh vAdhula narasimha gurOsthanUjam
srImath thadhIya padhapankaja brungarAjam
srIrangarAja varadhArya krupAththa bhAshyam
sEvE sadhA raguvarAryam udhAracharyam

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

lOkArya muni (piLLai lOkam jIyar)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

pillailokam-jeeyar

piLLai lOkam jIyar – thiruvallikkENi

thirunakshathram chithrai, thiruvONam (sravaNam)
avathAra sthalam kAnchIpuram
Place where he attained paramapadham
AchAryan satakOpAchAryar
sishyas
Works
thaniyan srIsatAri gurOrdhivya srIpAdhAbhja madhuvratham
srImathyathIndhrapravaNam srI lOkArya munim bhajE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

   • English –
   • Hindi-
   • Kannada-
   • Malayalam-
   • Nepali-
   • Telugu-
   • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org
 

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

varadhAchArya (appAchchiyAraNNA)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

appachiyaranna

appAchiyAraNNA – mudhaliyANdAn swamy thirumALigai, singapperumAL kOil

thirunakshathram AvaNi hastham
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham
AchAryan ponnadikkAl jIyar
sishyas aNNAvilappan (his own son), etc
Works
thaniyan srImath vAnamahAsaila rAmAnuja munipiryam
vAdhUla varadhAchAryam vandhE vAthsalya sAgaram

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

SrIperumbUthUr Adhi yathirAja jIyar

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

yathirAja jIyar – SrIperumbUthUr yathirAja jIyar mutt

thirunakshathram aippasi pUsam (pushyam)
avathAra sthalam
Place where he attained paramapadham SrIperumbUthUr
AchAryan maNavALa mAmunigaL
sishyas
Works
thaniyan SrImath rAmAnujAngri pravaNa varamunE: pAdhukam jAthabrungam
SrImath vAnAdhri rAmAnuja gaNaguru sathvaibhava sthOthra dhIksham
vAdhUla srInivAsArya charaNasharaNam thath krupA labhdha bhAshyam
vandhE prAgyam yathIndhram varavaradhagurO: prAptha bhakthAmruthArththam

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srInivAsa guru (kOyil kandhAdai appan)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

kOil-appan-kAnchi

kOyil kandhAdai appan – kAnchIpuram appan swamy thirumALigai

thirunakshathram purattAsi (kanni) magam
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham srIrangam – on kArthikai shukla panchami
AchAryan maNavALa mAmunigaL
sishyas
Works
 •  varavaramuni vaibhava vijayam
thaniyan varadhaguru charaNam varavaramunivarya ganakrupA pAthram
pravaraguNa rathna jaladhim  praNamAmi srInivAsa guruvaryam

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

rAmAnuja guru (appiLLAr)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

appiLLAr

appiLLAr – a portrait

thirunakshathram unknown
avathAra sthalam unknown
Place where he attained paramapadham
AchAryan maNavALa mAmunigaL
sishyas
Works
thaniyan kAnthOpayanthru yOgIndhra sarva kainkaryadhUrvaham
thadhEka dhaivatham saumyam rAmAnuja gurum bhajE

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

praNathArthihara guru (appiLLai)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

appiLLai

appiLLai – a portrait

thirunakshathram unknown
avathAra sthalam unknown
Place where he attained paramapadham
AchAryan maNavALa mAmunigaL
sishyas
Works
thaniyan kAnthOpayanthru yOgIndhra charaNAmbhuja shatpadham
vathsAnvayabhavam vandhE praNathArththiharam gurum

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

bhattanAtha muni (paththangi paravasthu pattarpirAn jIyar)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

pathangi paravasthu pattarpirAn jIyar

thirunakshathram kArthikai punarpUsam
avathAra sthalam kAnchIpuram (thirumalai according to periya thirumudi adaivu)
Place where he attained paramapadham thirumalai
AchAryan maNavALa mAmunigaL
sishyas kOyilappan (his own pUrvAsrama son),  paravasthu aNNan, paravasthu azhagiya maNavALa jIyar, aNNarAya chakkaravarthi, mElnAttu thOzhappar nAyanAr, etc
Works
thaniyan ramyajAmAthruyOgIndhra pAdhasEvaika dhArakam
bhattanAtha munim vandhE vAthsalyAdhi guNArNavam

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Pictorial ebook : A pictorial journey through pathangi paravasthu pattarpirAn jIyar’s Life and Glories 

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org