Daily Archives: July 1, 2015

paschAth sundhara dhEsika (pinbhazhagiya perumAL jIyar)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

nampillai-goshti1

nampiLLai kAlakshEpa gOshti – pinbhazhagiya perumAL jIyar seated 2nd from left

thirunakshathram aippasi, sathayam
avathAra sthalam thirupputkuzhi
Place where he attained paramapadham srIrangam
AchAryan
sishyas
Works
 • 6000 padi guru paramparA prabhAvam.
 • He is also said to be the author of vArthA mAlai.
thaniyan gyAna vairAgya sampUrNam paschAth sundhara dhEsikamm
dhravidOpanishadh bhAshyathAyinam madh gurum bhajE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

madhyavIdhi bhattar (naduvil thiruvIdhip piLLai bhattar)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

nampillai-goshti1

nampiLLai kAlakshEpa gOshti – naduvil thiruvIdhip piLLai bhattar seated 3rd from left

thirunakshathram aippasi, avittam
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham srIrangam
AchAryan His own father (bhattar), nampiLLai
sishyas vaLamazhagiyAr
Works
 • thiruvAimozhi 125000 padi vyAkyAnam
 • pishtapasu nirNayam
 • ashtAkshara dhIpikai
 • rahasya thrayam
 • dhvaya pItakkattu
 • thathva vivaraNam
 • srIvathsa vimsathi, etc.
thaniyan lOkAchArya padhAsaktham madhyavIdhi nivAsinam
srIvathsachihnavamsAbdhisOmam bhattAryamAsrayE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

padhmanAbhAchArya (eeyuNNi padhmanAbhap perumAL)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

nampillai-goshti1

nampiLLai kAlakshEpa gOshti – eeyNNi mAdhavap perumAL seated 2nd from right

thirunakshathram svAthi
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham
AchAryan eeyNNi mAdhavap perumAL
sishyas nAlur piLLai
Works
thaniyan mAdhavAchArya sathputhram thathpAdhakamalAsritham
vAthsalyAdhi guNair yuktham padhmanAbha gurum bhajE

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

mAdhavAchArya (eeyuNNi mAdhavap perumAL)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

nampillai-goshti1

nampiLLai kAlakshEpa gOshti – eeyNNi mAdhava perumAL seated 2nd from right

thirunakshathram kArthigai, bharaNi (In yathIndhra pravaNa prabhAvam it is said to be hastham)
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham
AchAryan nampiLLai
sishyas eeyuNNi padmanAbha perumAL (his own son)
Works
thaniyan lOkAchArya padhAmbhOja samsrayam karuNAmbhudhim
vEdhAntha dhvaya sampannam mAdhavAryam aham bhajE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periyavAchchAn piLLai

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periyavAchAn piLLai – sEngaNUr

thirunakshathram AvaNi rOhiNi
avathAra sthalam sanganallUr (sEngaNUr)
Place where he attained paramapadham
AchAryan nampiLLai
sishyas nAyanArAchAn piLLai, vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar, parakAla dhAsar, etc
Works
 • 4000 dhiyva prabhandham – He has written vyAkyAnams for all of aruLicheyal. vyAkyAnams for approximately 400 pAsurams for periyAzhwAr thirumozhi was lost and mAmunigaL just wrote those missing pAsura vyAkyAnams.
 • sthOthra granthams – He has written vyAkyAnams for pUrvAchArya srisUkthis like sthOthra rathnam, chathu slOki, gadhya thryayam, etc and jithanthE sthOthram.
 • sri rAmAyaNam – He has selected important slOkams from sri rAmAyaNam and written a detailed commentary for those in rAmAyaNa thani slOki. He was named abhaya pradha rAjar for his masterful explanation of vibhIshaNa sharanAgathi episode.
 • He has also written many rahasya granthams such as mANikka mAlai, parantha rahasyam, sakala prAmANa thAthparyam, etc which explains rahasya thrayam in an excellent manner. He was a pioneer in documenting rahasya thrayam – piLLai lOkAchAryar took the essence of nampiLLai and periyavAchAn piLLai’s teachings and wrote his astAdhasa rahasya granthams.
 • His expertise in aruLichcheyal (dhivya prabandham) and sri rAmAyaNam can be understood by his grantham called pAsurappadi rAmyAyanam where he uses words from aruLichcheyal to explain the whole of sri rAmAyaNam in a crisp manner.
thaniyan srImath krishNa samAhvAya namO yAmuna sUnavE
yath katAkshaika lakshyANam sulabha: srIdharas sadhA

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Srutha prakASikA bhattar (sudharSana sUri)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram not known
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham
AchAryan vEdha vyAsa bhattar, nadAthUr ammAL
sishyas
Works
 •  Srutha prakAsikai
 • Srutha pradhIpikai
 • vyAkyAnam for vEdhArtha sangraham (thAthparya dhIpikai)
 • vyAkyAnams for SaraNAgathi gadhyam and subhAla upanishadh, suka pakshIyam
thaniyan yathIndhra krutha bhAshyArthA yadh vyAkyAnEna dharsithA:
varam sudharSanAryam tham vandhE kUra kulAdhipam

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vEdha vyAsa bhattar

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

azhwan_bhattars

AzhwAn with parAsara bhattar and vEdha vyAsa bhattar

thirunakshathram vaikAsi, anusham
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham srIrangam
AchAryan embAr
sishyas
Works
 • Arthi, etc
thaniyan pauthram srIrAmamisrasya SrIvathsAngasya nandhanam
rAmasUrim bhajE bhattaparAsAravarAnujam

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vAthsya varadhAchArya (nadAthUr ammAL)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

engaLazhwan

engaLAzhwAn with nadAthUr ammAL at his lotus feet

thirunakshathram chithrai, chithrai
avathAra sthalam kAnchIpuram
Place where he attained paramapadham kAnchIpuram
AchAryan engaLAzhwAn
sishyas sruthaprakAsikA bhattar (sudharsana sUri), kidAmbi appiLLAr, etc
Works
thaniyan vandhEham varadhAryam tham vathsAbi janabhUshaNam
bhAshyAmrutha pradhAnAdhya sanjIvayathi mAmapi

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org