Daily Archives: July 2, 2015

SrI parakAla (thirumangai AzhwAr)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

Related image

thirumangai AzhwAr

thirunakshathram kArthigai, kArthigai
avathAra sthalam thirukkuraiyalUr
Place where he attained paramapadham thirukkuRungudi
AchAryan vishwaksEnar, thirunaRaiyUr nambi, thriukkaNNapuram saurirAjap perumAL
sishyas His brother-in-law iLaiyAzhwAr, parakAla sishyar, nIrmEl nadappAn, thALUthuvAn, thOrA vazhakkan, nizhalil maRaivAn, uyarath thonguvAn
Works
thaniyan kalayAmi kalidhvamsam kavim lOka dhivAkAram
yasya gObi: prakAsAbir Avidhyam nihatham thama:

Learn Santhai & Meanings:

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of thoNdaradippodiAzhwAr, thiruppANAzhwAr and
thirumangai AzhwAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

munivAhana yOgi (thiruppANAzhwAr)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thiruppANAzhwarthiruppANAzhwAr

thirunakshathram kArthigai, rOhiNi
avathAra sthalam uraiyUr (thirukkOzhi)
Place where he attained paramapadham srIrangam
AchAryan vishwaksEnar
sishyas
Works
thaniyan ApAdha chUdam anubhUya harim SayAnam
madhyE kavEra hithur mudhithAntharAthmA
adhrashtruthAm nayanayOr vishayANtharANAm
yO niSchikAya manavai munivAhananam tham

Learn amalanAdhipirAn Santhai & Meanings

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of thoNdaradippodiAzhwAr, thiruppANAzhwAr and
thirumangai AzhwAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

bhakthAngrirEnu (thoNdaradippodi AzhwAr)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thondaradipodi-azhwar-mandangudithoNdaradippodi AzhwAr

thirunakshathram mArgazhi, kEttai
avathAra sthalam thirumaNdangudi
Place where he attained paramapadham srIrangam
AchAryan vishwaksEnar
sishyas
Works
thaniyan thamEva mathvA paravAsudhEvam rangEsayam rAjavadharhaNiyam
prAbhOdhikIm yOkrutha sUkthimAlAm bhakthAngrirENum bhagavanthamIdE

Learn Santhai & Meanings:

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of thoNdaradippodiAzhwAr, thiruppANAzhwAr and
thirumangai AzhwAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

gOdhA (ANdAL)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

andal

ANdAL

thirunakshathram thiruvAdi, pUram
avathAra sthalam srIvillipuththUr
Place where he attained paramapadham
AchAryan periyAzhwAr
sishyas
Works
thaniyan nILA thunga sthanagiri thatI suptham uthpOdhya krishNam
pArArthyam svam shruthi shatha shiras sidhdham adhyApayanthI
svOchishtAyAm srajinigaLitham yAbalAth kruthya bhungthE
gOdhA thasyai nama idham idham bhUya EvAsthu bhUya:

Learn thiruppAvai Santhai & Meanings

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of kulasEkarAzhwAr,periyAzhwAr and
ANdAL

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vishNuchiththa (periyAzhwAr)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periazhvar

periyAzhwAr

thirunakshathram Ani, swAthi
avathAra sthalam SrIvillipuththUr
Place where he attained paramapadham thirumAlirunchOlai
AchAryan vishwaksEnar
sishyas ANdAL
Works
thaniyan gurumukam anadhIthya prAhavEdhAn asEshAn
narapathi parikluptham sulkamAdhAthu kAma:
svasuram amara vandhyam ranganAthasya sAkshAth
dhvija kula thilakam tham vishNuchiththam namAmi

Learn Santhai & Meanings

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of kulasEkarAzhwAr,periyAzhwAr and
ANdAL

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Audios:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org/
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

kulasEkarAzhwAr

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

kulasekarazhwar

kulaSEkarAzhwAr

thirunakshathram mAsi, punarpUsam
avathAra sthalam thiruvanjikkaLam
Place where he attained paramapadham mannAr kOyil (near thirunelvEli)
AchAryan vishwaksEnar
sishyas
Works
thaniyan  gushyathE yasya nakarE rangayAthrA dhinE dhinE
thamaham SirasA vandhE rAjAnam kulaSEkaram

Learn perumAL thirumozhi Santhai & Meanings

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of kulasEkarAzhwAr,periyAzhwAr and
ANdAL

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

madhurakavi AzhwAr

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

madhurakavi

madhurakavi AzhwAr

thirunakshathram chithrai, chithrai
avathAra sthalam thirukkOLUr
Place where he attained paramapadham AzhwAr thirunagari
AchAryan nammAzhwAr
Works
thaniyan avidhitha vishayAntharas chatArEr
upanishadhAm upagAna mAthra bOga:
api cha guNa vachAth thadhEka sEshi
madhurakavir hrudhayE mamAvirasthu

Learn kaNNinuN chiruththAmbu Santhai & Meanings

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of nammAzhwAr and madhurakavi AzhwAr

Lectures:

In English
Download Audio
In thamizh
Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

bhakthisAra yOgi (thirumazhisai AzhwAr)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirumazhisaiazhwar

thirumazhisai AzhwAr

thirunakshathram thai, magam
avathAra sthalam thirumazhisai
Place where he attained paramapadham thirukkudanthai
AchAryan vishwaksEnar, pEyAzhwAr
sishyas kaNikaNNan, dhrudavrathan
Works
thaniyan Sakthi panchamaya vigrahAthmanE sUkthikArajatha chiththa hAriNE
mukthidhAyaka murAri pAdhayOr bhakthisAra munayE namO nama:

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of
thirumazhisai AzhwAr

Lectures:

In English
Download Audio
In thamizh
Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

mahathAhvaya (pEyAzhwAr)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

pEyAzhwAr

thirunakshathram aippasi, sadhayam
avathAra sthalam thirumayilai
Place where he attained paramapadham
AchAryan vishwaksEnar
sishyas
Works
thaniyan dhrushtvA hrushtam thadhA vishNum ramayA mayilAdhipam
kUpE rakthOthpalE jAtham mahathAhvayam AsrayE

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of mudalAzhwArgal

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

bhUtha yOgi (bhUthaththAzhwAr)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

bhuthaththAzhwAr

thirunakshathram aippasi, avittam
avathAra sthalam thirukkadalmallai
Place where he attained paramapadham
AchAryan vishwaksEnar
sishyas
Works
thaniyan mallApura varAdhIsam mAdhavI kusumOdhbhavam
bhUtham namAmi yO vishNOr gYAnadhIpam akalpayath

Learn irandAm thiruvanthAdhi Santhai & Meanings

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of mudalAzhwArgal

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org