Daily Archives: July 2, 2015

SrI parakAla (thirumangai AzhwAr)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

Related image

thirumangai AzhwAr

thirunakshathram: kArthigai, kArthigai

avathAra sthalam: thirukkuraiyalUr

AchAryan: vishwaksEnar, thirunaRaiyUr nambi, thriukkaNNapuram saurirAjap perumAL

Sishyas: His brother-in-law iLaiyAzhwAr, parakAla sishyar, nIrmEl nadappAn, thALUthuvAn, thOrA vazhakkan, nizhalil maRaivAn, uyarath thonguvAn,

Works:

Learn Santhai & Meanings:

Place where he attained paramapadham: thirukkuRungudi

thaniyan:

kalayAmi kalidhvamsam kavim lOka dhivAkAram
yasya gObi: prakAsAbir Avidhyam nihatham thama:

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of thoNdaradippodiAzhwAr, thiruppANAzhwAr and
thirumangai AzhwAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

munivAhana yOgi (thiruppANAzhwAr)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thiruppANAzhwarthiruppANAzhwAr

thirunakshathram: kArthigai, rOhiNi

avathAra sthalam: uraiyUr (thirukkOzhi)

AchAryan: vishwaksEnar

Works

Learn amalanAdhipirAn Santhai & Meanings

Place where he attained paramapadham: srIrangam

thaniyan:

ApAdha chUdam anubhUya harim SayAnam
madhyE kavEra hithur mudhithAntharAthmA
adhrashtruthAm nayanayOr vishayANtharANAm
yO niSchikAya manavai munivAhananam tham

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of thoNdaradippodiAzhwAr, thiruppANAzhwAr and
thirumangai AzhwAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

bhakthAngrirEnu (thoNdaradippodi AzhwAr)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thondaradipodi-azhwar-mandangudithoNdaradippodi AzhwAr

thirunakshathram: mArgazhi, kEttai

avathAra sthalam: thirumaNdangudi

AchAryan: vishwaksEnar

Works: thirumAlai, thiruppaLLiyezhuchchi

Learn Santhai & Meanings:

Place where he attained paramapadham: srIrangam

thaniyan:

thamEva mathvA paravAsudhEvam rangEsayam rAjavadharhaNiyam
prAbhOdhikIm yOkrutha sUkthimAlAm bhakthAngrirENum bhagavanthamIdE

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of thoNdaradippodiAzhwAr, thiruppANAzhwAr and
thirumangai AzhwAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

gOdhA (ANdAL)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

andal

ANdAL

thirunakshathram: thiruvAdi, pUram

avathAra sthalam: srIvillipuththUr

AchAryan: periyAzhwAr

Works: thiruppAvai, nAchchiyAr thirumozhi

Learn thiruppAvai Santhai & Meanings

thaniyan:

nILA thunga sthanagiri thatI suptham uthpOdhya krishNam
pArArthyam svam shruthi shatha shiras sidhdham adhyApayanthI
svOchishtAyAm srajinigaLitham yAbalAth kruthya bhungthE
gOdhA thasyai nama idham idham bhUya EvAsthu bhUya:

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of kulasEkarAzhwAr,periyAzhwAr and
ANdAL

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vishNuchiththa (periyAzhwAr)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periazhvar

periyAzhwAr

thirunakshathram: Ani, swAthi

avathAra sthalam: SrIvillipuththUr

AchAryan: vishwaksEnar

Works

Learn Santhai & Meanings

thiruppallANdu

periyAzhwAr thirumozhi

Place where he attained paramapadham: thirumAlirunchOlai

thaniyan:

gurumukam anadhIthya prAhavEdhAn asEshAn
narapathi parikluptham sulkamAdhAthu kAma:
svasuram amara vandhyam ranganAthasya sAkshAth
dhvija kula thilakam tham vishNuchiththam namAmi

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of kulasEkarAzhwAr,periyAzhwAr and
ANdAL

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Audios:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org/
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

kulasEkarAzhwAr

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

kulasekarazhwar

kulaSEkarAzhwAr

thirunakshathram: mAsi, punarpUsam

avathAra sthalam: thiruvanjikkaLam

AchAryan: vishwaksEnar

Works

Learn perumAL thirumozhi Santhai & Meanings

Place where he attained paramapadham: mannAr kOyil (near thirunelvEli)

thaniyan:

 gushyathE yasya nakarE rangayAthrA dhinE dhinE
thamaham SirasA vandhE rAjAnam kulaSEkaram

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of kulasEkarAzhwAr,periyAzhwAr and
ANdAL

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

madhurakavi AzhwAr

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

madhurakavi

madhurakavi AzhwAr

thirunakshathram: chithirai, chithirai

avathAra sthalam: thirukkOLUr

AchAryan: nammAzhwAr

Works:

Learn kaNNinuN chiruththAmbu Santhai & Meanings

Place where he attained paramapadham: AzhwAr thirunagari

thaniyan:

avidhitha vishayAntharas chatArEr upanishadhAm upagAna mAthra bOga:
api cha guNa vachAth thadhEka sEshi madhurakavir hrudhayE mamAvirasthu

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of nammAzhwAr and madhurakavi AzhwAr

Lectures:

In English
Download Audio
In thamizh
Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

bhakthisAra yOgi (thirumazhisai AzhwAr)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirumazhisaiazhwar

thirumazhisai AzhwAr

thirunakshathram: thai, magam

avathAra sthalam: thirumazhisai

AchAryan: vishwaksEnar, pEyAzhwAr

sishyas: kaNikaNNan, dhrudavrathan

Works:

Place where he attained paramapadham: thirukkudanthai

thaniyan:

Sakthi panchamaya vigrahAthmanE sUkthikArajatha chiththa hAriNE
mukthidhAyaka murAri pAdhayOr bhakthisAra munayE namO nama:

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of
thirumazhisai AzhwAr

Lectures:

In English
Download Audio
In thamizh
Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

mahathAhvaya (pEyAzhwAr)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

pEyAzhwAr

thirunakshathram: aippasi, sadhayam

avathAra sthalamthirumayilai

AchAryan: vishwaksEnar

Works: mUnRAm thiruvanthAdhi

thaniyan:

dhrushtvA hrushtam thadhA vishNum ramayA mayilAdhipam
kUpE rakthOthpalE jAtham mahathAhvayam AsrayE

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of mudalAzhwArgal

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

bhUtha yOgi (bhUthaththAzhwAr)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

bhuthaththAzhwAr

thirunakshathram: aippasi, avittam

avathAra sthalam: thirukkadalmallai

AchAryan: vishwaksEnar

Works: irandAm thiruvanthAdhi

Learn irandAm thiruvanthAdhi Santhai & Meanings

thaniyan:

mallApura varAdhIsam mAdhavI kusumOdhbhavam
bhUtham namAmi yO vishNOr gYAnadhIpam akalpayath

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of mudalAzhwArgal

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org