Daily Archives: July 9, 2015

kUra nArAyaNa jIyar

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram mArgazhi kEttai
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham srIrangam
AchAryan kUraththAzhwAn, parAsara bhattar
sishyas chEmam jIyar, thirukkurugaip pirAn jIyar, sundhara pANdiya dhEvan, etc.
Works
 • sudharsana sathakam
 • sthOthra rathna vyAkyAnam
 • srIsUktha bhAshyam
 • upanishadh bhAshyam
 • nithya grantham (thiruvArAdhanam), etc
thaniyan SrIparAsara bhattArya Sishyam SrIrangapAlakam
nArAyaNa munim vandhE gyAnAdhi guNasAgaram

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org