Monthly Archives: July 2015

dhEvarAja guru (eRumbi appA)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

eRumbiappA-kAnchi

eRumbi appA – kAnchIpuram appan swamy thirumALigai

thirunakshathram: aippasi, rEvathi

avathAra sthalam: eRumbi

AchAryan: maNavALa mAmunigaL

sishyAs: periyavappA (his own son), sEnApathi AzhwAn

Works: pUrva dhinacharyA, uththara dhinacharyA, varavaramuni sathakam, vilakshaNa mOksha adhikAri nirNayam, last pAsuram of upadhEsa raththina mAlai (mannuyirgAL …)

thaniyan:

saumya jAmAthru yOgIndhra sharanAmbhuja shatpadham
dhEvarAja gurum vandhE dhivya jnAna pradham shubham

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vAdhibhIkara guru (prathivAdhi bhayankaram aNNan)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

pb-annan-kanchi

prathivAdhi bhayankaram aNNan

thirunakshathram: Adi pUsam

avathAra sthalam:  kAnchIpuram (near thirutthaNkA dhIpa prakAsar sannidhi)

AchAryan: maNavALa mAmunigaL

sishyas: His own sons aNNanappA, ananthAchAryar, azhagiya maNavALa perumAL nAyanAr

Works:

thanian:

vEdhAntha dhEsika katAksha vivrudhdhabhOdham
kAnthOpayanthru yamina: karuNaika pAthram
vathsAnvavAyamanavadhya guNairupEtham
bhakthyA bhajAmi paravAthi bhayankarAryam

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

varadha nArAyaNAchArya (kOyil kandhAdai aNNan)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

koilannan

kOyil kandhAdai aNNan – srIrangam aNNan thirumALigai

Thirunakshathram: purattAsi (kanni) pUrattAdhi

avathAra sthalam: srIrangam

AchAryan: maNavALa mAmunigaL

sishyas: kandhAdai nAyan (his own son), kandhAdai rAmAnuja iyengAr, etc.

Works: srI parAngusa pancha vimsathi, varavaramuni ashtakam, mAmunigaL kaNNinuN chiruthAmbu

thaniyan:

sakala vEdhAntha sArArtha pUrNAsayam
vipula vAdhUla gOthrOdhbhavAnAm varam
ruchira jAmAthru yOgIndhra pAdhAsrayam
varadha nArAyaNam madh gurum samsrayE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vAnamAmalai/thOthAdhri jIyar (ponnadikkAl jIyar)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

ponnadikkal-jiyar

ponnadikkAl jIyar – vAnamAmalai

thirunakshathram: purattAsi, punarpUsam

avathAra sthalam: vAnamAmalai

AchAryan: azhagiya maNavALa mAmunigaL

sishyas: chOlasimhapuram mahAryar (dhoddAchAryar), samarabhungavAchAryar, sudhdha saththvam aNNA, jnAnakkaNNAththAn, rAmAnujam piLLai, paLLakkAl sidhdhar, gOshti puraththaiyar and appAchiArANNA and many more.

Place where he attained paramapadham: vAnamAmalai

thIrtham (day of ascending to parampadham): Adi sukla paksha thrayOdhasi

Works: thiruppAvai svApadhEsa vyAkyAnam, etc

ponndaikkAl jIyar’s thanian (submitted by dhoddAchAryar)

ramya jAmAthru yOghIndhra pAdharEkhA mayam sadhA
thathA yaththAthma saththAdhim rAmAnuja munim bhajE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

SrI parakAla (thirumangai AzhwAr)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

thirumangai AzhwAr

thirunakshathram: kArthigai, kArthigai

avathAra sthalam: thirukkuraiyalUr

AchAryan: vishwaksEnar, thirunaRaiyUr nambi, thriukkaNNapuram saurirAjap perumAL

Sishyas: His brother-in-law iLaiyAzhwAr, parakAla sishyar, nIrmEl nadappAn, thALUthuvAn, thOrA vazhakkan, nizhalil maRaivAn, uyarath thonguvAn,

Works: periya thirumozhi, thirukkuRunthANdagam, thiruvezhukkURRirukkai, siriya thirumadal, periya thirumadal, thirunedunthANdagam

Place where he attained paramapadham: thirukkuRungudi

thaniyan:

kalayAmi kalidhvamsam kavim lOka dhivAkAram
yasya gObi: prakAsAbir Avidhyam nihatham thama:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

munivAhana yOgi (thiruppANAzhwAr)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thiruppANAzhwarthiruppANAzhwAr

thirunakshathram: kArthigai, rOhiNi

avathAra sthalam: uraiyUr (thirukkOzhi)

AchAryan: vishwaksEnar

Works: amalanAdhipirAn

Place where he attained paramapadham: srIrangam

thaniyan:

ApAdha chUdam anubhUya harim SayAnam
madhyE kavEra hithur mudhithAntharAthmA
adhrashtruthAm nayanayOr vishayANtharANAm
yO niSchikAya manavai munivAhananam tham

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

bhakthAngrirEnu (thoNdaradippodi AzhwAr)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thondaradipodi-azhwar-mandangudithoNdaradippodi AzhwAr

thirunakshathram: mArgazhi, kEttai

avathAra sthalam: thirumaNdangudi

AchAryan: vishwaksEnar

Works: thirumAlai, thiruppaLLiyezhuchchi

Place where he attained paramapadham: srIrangam

thaniyan:

thamEva mathvA paravAsudhEvam rangEsayam rAjavadharhaNiyam
prAbhOdhikIm yOkrutha sUkthimAlAm bhakthAngrirENum bhagavanthamIdE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

gOdhA (ANdAL)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

andal

ANdAL

thirunakshathram: thiruvAdi, pUram

avathAra sthalam: srIvillipuththUr

AchAryan: periyAzhwAr

Works: thiruppAvai, nAchchiyAr thirumozhi

thaniyan:

nILA thunga sthanagiri thatI suptham uthpOdhya krishNam
pArArthyam svam shruthi shatha shiras sidhdham adhyApayanthI
svOchishtAyAm srajinigaLitham yAbalAth kruthya bhungthE
gOdhA thasyai nama idham idham bhUya EvAsthu bhUya:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vishNuchiththa (periyAzhwAr)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periazhvar

periyAzhwAr

thirunakshathram: Ani, swAthi

avathAra sthalam: SrIvillipuththUr

AchAryan: vishwaksEnar

Works: thiruppallANdu, periyAzhwAr thirumozhi

Place where he attained paramapadham: thirumAlirunchOlai

thaniyan:

gurumukam anadhIthya prAhavEdhAn asEshAn
narapathi parikluptham sulkamAdhAthu kAma:
svasuram amara vandhyam ranganAthasya sAkshAth
dhvija kula thilakam vishNuchiththam namAmi

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org/
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

kulasEkarAzhwAr

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

kulasekarazhwar

kulaSEkarAzhwAr

thirunakshathram: mAsi, punarpUsam

avathAra sthalam: thiruvanjikkaLam

AchAryan: vishwaksEnar

Works: mukundha mAlai, perumAL thirumozhi

Place where he attained paramapadham: mannAr kOyil (near thirunelvEli)

thaniyan:

 gushyathE yasya nakarE rangayAthrA dhinE dhinE
thamaham SirasA vandhE rAjAnam kulaSEkaram

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org