Monthly Archives: July 2015

Srutha prakASikA bhattar (sudharSana sUri)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram not known
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham
AchAryan vEdha vyAsa bhattar, nadAthUr ammAL
sishyas
Works
 •  Srutha prakAsikai
 • Srutha pradhIpikai
 • vyAkyAnam for vEdhArtha sangraham (thAthparya dhIpikai)
 • vyAkyAnams for SaraNAgathi gadhyam and subhAla upanishadh, suka pakshIyam
thaniyan yathIndhra krutha bhAshyArthA yadh vyAkyAnEna dharsithA:
varam sudharSanAryam tham vandhE kUra kulAdhipam

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vEdha vyAsa bhattar

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

azhwan_bhattars

AzhwAn with parAsara bhattar and vEdha vyAsa bhattar

thirunakshathram vaikAsi, anusham
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham srIrangam
AchAryan embAr
sishyas
Works
 • Arthi, etc
thaniyan pauthram srIrAmamisrasya SrIvathsAngasya nandhanam
rAmasUrim bhajE bhattaparAsAravarAnujam

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vAthsya varadhAchArya (nadAthUr ammAL)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

engaLazhwan

engaLAzhwAn with nadAthUr ammAL at his lotus feet

thirunakshathram chithrai, chithrai
avathAra sthalam kAnchIpuram
Place where he attained paramapadham kAnchIpuram
AchAryan engaLAzhwAn
sishyas sruthaprakAsikA bhattar (sudharsana sUri), kidAmbi appiLLAr, etc
Works
thaniyan vandhEham varadhAryam tham vathsAbi janabhUshaNam
bhAshyAmrutha pradhAnAdhya sanjIvayathi mAmapi

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org