Author Archives: ramanujan

bhakthisAra yOgi (thirumazhisai AzhwAr)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirumazhisaiazhwar

thirumazhisai AzhwAr

thirunakshathram thai, magam
avathAra sthalam thirumazhisai
Place where he attained paramapadham thirukkudanthai
AchAryan vishwaksEnar, pEyAzhwAr
sishyas kaNikaNNan, dhrudavrathan
Works
thaniyan Sakthi panchamaya vigrahAthmanE sUkthikArajatha chiththa hAriNE
mukthidhAyaka murAri pAdhayOr bhakthisAra munayE namO nama:

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of
thirumazhisai AzhwAr

Lectures:

In English
Download Audio
In thamizh
Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

mahathAhvaya (pEyAzhwAr)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

pEyAzhwAr

thirunakshathram aippasi, sadhayam
avathAra sthalam thirumayilai
Place where he attained paramapadham
AchAryan vishwaksEnar
sishyas
Works
thaniyan dhrushtvA hrushtam thadhA vishNum ramayA mayilAdhipam
kUpE rakthOthpalE jAtham mahathAhvayam AsrayE

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of mudalAzhwArgal

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

bhUtha yOgi (bhUthaththAzhwAr)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

bhuthaththAzhwAr

thirunakshathram aippasi, avittam
avathAra sthalam thirukkadalmallai
Place where he attained paramapadham
AchAryan vishwaksEnar
sishyas
Works
thaniyan mallApura varAdhIsam mAdhavI kusumOdhbhavam
bhUtham namAmi yO vishNOr gYAnadhIpam akalpayath

Learn irandAm thiruvanthAdhi Santhai & Meanings

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of mudalAzhwArgal

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

sarO yOgi (poigai AzhwAr)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

poigai AzhwAr

thirunakshathram aippasi, thiruvONam
avathAra sthalam kAnchIpuram (thiruvekkA)
Place where he attained paramapadham
AchAryan vishwaksEnar
sishyas
Works
thaniyan kAnchyAm sarasi hEmAbjE jAtham kAsAra yOgiNam
kalayE ya: sriya:pathyE ravim dhIpam akalpayath

Learn mudhal thiruvanthAdhi Santhai & Meanings

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of mudalAzhwArgal

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thirunArAyaNapuraththu Ay jananyAchAryar

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

ay-jananyacharyar

thirunArAyaNapuraththu Ay jananyAchAryar

thirunakshathram aippasi, pUrAdam
avathAra sthalam thirunArAyaNapuram
Place where he attained paramapadham thirunArAyaNapuram
AchAryan His own father lakshmaNAchAryar (pancha samskAram), nAlUrAchchAn piLLai (grantha kAlakshEpam)
sishyas
Works
 • thiruppAvai vyAkyAnams (2000padi and 4000padi) and svApadhEsam,
 • thirumAlai vyAkyAnam,
 • vyAkyAnams for AchArya hrudhayam and srIvachana bhUshaNam,
 • thamizh pAsuram glorifying mAmunigaL, etc
thaniyan AchArya hrudhayasyArththA: sakalA yEna dharsithA:
srIsAnudhAsam amalamdhEvarAjam thamAsrayE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vEdhAnthAchAryar

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

vedanthachariarThiruvallikeni

thirunakshathram purattAsi, thiruvONam
avathAra sthalam kAnchIpuram (thiruththankA)
Place where he attained paramapadham srIrangam
AchAryan kidAmbi appuLLAr
sishyas varadhAchariar (His own son) and brahmathanthra swathanthra jIyar.
Works vEdhanthachAryar has written more than a hundred granthams, and they are in samskrutham, thamizh and maNipravALam (mixture of Sanskrit and Tamil). Following are some of the most important of his granthams:

 • thAthparya chandhrikai which is a gIta bhAshya vyakyAnam
 • thathvateekai, vyakyAnam for a part of Sri Bhashyam
 • nyAya sidhdHanjanam, which analyses the philosophy our sampradhAyam
 • satha dhUshani which argues against adhvaitha philosophy
 • adHikaraNa sArAvaLi related to groupings in Sri Bhashya
 • thathva mukthAkalApam that explains our thathvam; its vyAkyAnam named ‘sarvArtHa sidhdHi’
 • bhAshyams in Sanskrit for sthOthra chatuslOki and gadhya thrayam
 • sankalpa sUryOdhayam which is in the form of drAmA
 • dhayA sathakam, pAdhukA sahasram, yAdhavabhyudhayam, hamsasandhEsam;
 • rahasyathraya sAram, sampradhAya parisudhdhi, abhayapradhAna sAram, para matha bhangam
 • munivAhana bhOgam which is a vyAkyAnam on amalanAdhipirAn
 • AhAra niyamam, a tamil text on recommended food habits
 • sthothras like dhasAvathAra sthothram, godha sthuthi, srI sthuthi, yathirAja sapthathi
 • dhramidOpanishadh thAthparya rathnAvaLi, dhramidOpanishadh sAram, that provide meanings on thiruvAimozhi, and so on and more.
thaniyan srimAn vEnkatanAthArya: kavithArkkika kEsarI |
vEdhAnthAchAryavaryO mE sannidhhaththAm sadhA hrudhi ||

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

SrI nArAyaNa (viLAnchOlai piLLai)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:
viLAnchOlai piLLai

viLAnchOlai piLLai

thirunakshathram aippasi uthrattAdhi
avathAra sthalam ARanUr near thiruvananthapuram
Place where he attained paramapadham
AchAryan piLLai lOkAchAryar
sishyas
Works
thaniyan thulAhirbudhnya sambhUtham srIlOkArya padhAshritham |
sapthagAThA pravakthAram nArAyaNamaham bhajE |

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

kUra kulOththama dhAsar

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

kUra kulOththama dhAsar

thirunakshathram aippasi, thiruvAdhirai
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham
AchAryan vadakku thiruvIdhi piLLai(heard kAlakshEpams from piLLai lOkAchAryar and azhagiya maNavALap perumAL nAyanAr)
sishyas
Works
thaniyan lOkAchArya krupApAthram kauNdinya kula bhUshaNam
samasthAthma guNAvAsam vandhE kUra kulOththamam

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

dhEvarAjAchArya (nAlUrAchchAn piLLai)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

nampillai-goshti1

nampiLLai kAlakshEpa gOshti – eeyNNi mAdhava perumAL seated 2nd from right

thirunakshathram mArgazhi bharaNi
avathAra sthalam mElpAdagam (thoNdai nAdu)
Place where he attained paramapadham
AchAryan nAlUr piLLai
sishyas sishyas include thirunArAyaNapuraththu Ay, iLampiLichaipiLLai and thiruvAimozhip piLLai
Works
thaniyan

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

kOla varAhArya (nAlUr piLLai)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram pUsam (pushyam)
avathAra sthalam mElpAdagam (thoNdai nAdu)
Place where he attained paramapadham
AchAryan eeyuNNi padhmanAbhap perumAL
sishyas nAlUrAchchAn piLLai, thiruppuLingudi jIyar and thirukkaNNangudi jIyar
Works
thaniyan chathurgrAma kulOdhbhUtham dhrAvida bhrahma vEdhinam
yagyArya vamsathilakam srIvarAhamaham bhajE

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org