Author Archives: ramanujan

Andhra pUrNa (vaduga nambi)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

vaduganambi-avatharasthalam

vaduga nambi

thirunakshathramchithrai, aswini
avathAra sthalamsALagrAmam (Karnataka)
AchAryanemperumAnAr
Place where he attained paramapadhamsALagrAmam
Works
 • yathirAja vaibhavam
 • rAmAnuja ashtOththara satha nAma sthOthram
 • rAmAnuja ashtOththara satha nAmAvaLi
thaniyanrAmAnujArya sachchishyam sALagrAma nivAsinam
panchamOpAya sampannam sALagrAmAryam AsrayE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

dhEvarAja muni (aruLALap perumAL emperumAnAr)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

aruLALap perumAL emperumAnAr

thirunakshathram kArthigai, bharaNi
avathAra sthalam vinjimUr
Place where he attained paramapadham
AchAryan emperumAnAr
sishyas ananthAzhwAn, echchAn, thoNdanUr nambi, marudhUr nambi, etc
Works
thaniyan rAmAnujArya sachchishyam vEdhasAsthrArtha sampadham
chathurthAsrama sampannam dhEvarAja munim bhajE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

dhAsarathy (mudhaliyANdAn)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

mudhaliyandan

mudhaliyANdAn – pachchai vAraNam (pEttai)

thirunakshathram chithrai, punarpUsam
avathAra sthalam pachchai vAraNam (pEttai)
Place where he attained paramapadham srIrangam
AchAryan emperumAnAr
Works
thaniyan pAdhukE yathirAjasya kathayaNthi yadhAkyayA
thasya dhASarathE: pAdhau SirasA dhArayAmyaham

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

kUrESa (kUraththAzhwAn)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

kurathazhwan

kUraththAzhwAn – kUram

thirunakshathram thai, hastham
avathAra sthalam kUram
Place where he attained paramapadham srIrangam
AchAryan emperumAnAr
sishyas thiruvarangaththu amudhanAr
Works
thaniyan srIvathsa chinna misrEbyO nama ukthima dhImahE:
yadhukthayas thrayi gantE yAnthi mangaLa sUthradhAm:

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org/
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

mARanEri nambi

Published by:

SrI:  SrImathE satakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

alavandhar-deivavariandan-maranerinambi

ALavandhAr (in the middle) with dheivavAri ANdAn and mARanERi nambi – A sculpture in srI rAmAnujar sannidhi, srIrangam

thirunakshathram Ani, Ayilyam
avathAra sthalam purAnthakam (a village in pAndiya nAdu)
Place where he attained paramapadham srIrangam
AchAryan ALavandhAr
sishyas
Works
thaniyan yAmunAchArya sachchishyam rangasthalanivAsinam
gyAnabhakthyAdhijaladhim mARanErigurum bhajE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

kAnchI pUrNa (thirukkachchi nambi)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

tirukkachinambi

thirukkachi nambi (thirukkachchi nambi)

thirunakshathram mAsi, mrgasIrsham
avathAra sthalam pUvirunthavalli
Place where he attained paramapadham pUvirunthavalli
AchAryan ALavandhAr
sishyas emperumAnAr (abhimAna sishya)
Works
thaniyan srI kAnchIpUrnNamisrENa prIthyA sarvAbhibhAshanE
athithArchchAvyavasthAya hasthadhrIsAya mangalam

Learn dhEvarAja ashtakam Santhai & Meanings

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

mAlAdhara (thirumAlai ANdAn)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirumalai-andan

thirumAlai ANdAn

thirunakshathram mAsi, magam
avathAra sthalam thirumAlirunchOlai
Place where he attained paramapadham
AchAryan ALavandhAr
sishyas emperumAnAr (grantha kAlakshEpa sishya)
Works
thaniyan rAmAnuja munIndhrAya dhrAmidI samhithArththadham
mAlAdhara gurum vandhE vAvadhUkam vipaschitham

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srIsaila pUrNa (periya thirumalai nambi)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

periya-thirumalai-nambi

periya thirumalai nambi

thirunakshathram vaikAsi, swAthi
avathAra sthalam thirumalai (thiruvEnkatam)
Place where he attained paramapadham
AchAryan ALavandhAr
sishyas emperumAnAr (grantha kAlakshEpa sishya), malaikuniya ninRa perumAL, piLLai thirukkulamudaiyAr, bhattAriyaril satakOpa dhAsar
Works
 • srI rAmAyaNa svApadhEsa vyAkyAnam
thaniyan pithAmahasyApi pithAmahAya prAchEthasAdhEchapalapradhAya
srIbhAshyakArOththama dhEchikAya srIchailapUrNAya namO nama: sthAth

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

gOshti pUrNa (thirukkOshtiyUr nambi)

Published by:

srI:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:

thirukoshtiyur-nambithirukkOshtiyUr nambi

thirunakshathram vaikAsi, rOhiNi
avathAra sthalam thirukkOshtiyUr
Place where he attained paramapadham
AchAryan ALavandhar
sishyas emperumAnAr (grantha kAlakshEpa sishya)
Works
 • pramEya sAram
 • 10 vArthai
thaniyan srIvallabha padhAmbhOja dhIbhakthyamrutha sAgaram
srImadhgOshtIpurIpUrNam dhEsikEndhram bhajAmahE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvarangapperumAL araiyar

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

thiruvarangaperumal-arayarthiruvarangapperumAL araiyar – srIrangam

thirunakshathram vaikAsi, kEttai
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham srIrangam
AchAryan maNakkAl nambi, ALavandhAr
sishyas emperumAnAr (grantha kAlakshEpa sishya)
Works
thaniyan srIrAmamisra padha pankaja sancharIkam srIyAmunArya vara puthram aham guNAbyam
srIrangarAja karuNA pariNAma dhaththam srIbhAshyakAra saraNam vararangamIdE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org