Author Archives: Sarathy Thothathri

kUra nArAyaNa jIyar

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram: mArgazhi kEttai

avathAra sthalam: SrIrangam

AchAryan: kUraththAzhwAn, parAsara bhattar

Place where he attained paramapadham from: SrIrangam

Works:  sudharsana sathakam, sthOthra rathna vyAkyAnam, srIsUktha bhAshyam, upanishadh bhAshyam, nithya grantham (thiruvArAdhanam), etc

Sishyas:  chEmam jIyar, thirukkurugaip pirAn jIyar, sundhara pANdiya dhEvan, etc.

thaniyan

SrIparAsara bhattArya Sishyam SrIrangapAlakam
nArAyaNa munim vandhE gyAnAdhi guNasAgaram

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

SrI varavaramuni (maNavALa mAmunigaL)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

srisailesa-thanian-smallmAmunigaL lecturing in front of srIranganAtha

thirunakshathram: aippasi, thirumUlam

avathAra sthalam: AzhwAr thirunagari

AchAryan: thiruvAimozhip piLLai

Sishyas: ashta dhik gajangaL – srI ranganAtha, ponnadikkAl jIyar, kOil aNNan, pathangi paravasthu pattarpirAn jIyar, thiruvEnkata jIyar, eRumbiappA, prathivAdhi bhayankaram aNNan, appiLLai, appiLLAr. nava rathnangaL – sEnai muthaliAndAn nAyanAr, satagOpa dhAsar (nAlUr siRRAththAn), kanthAdai pOrERRu nAyan, yEttUr singarAchAryar, kanthAdai aNNappan, kanthAdai thirukkOpurathu nAyanAr, kanthAdai nAraNappai, kanthAdai thOzhapparappai, kanthAdai azhaiththu vAzhviththa perumAL. He had many other sishyas from various thiruvamsams, thirumALigais and dhivya dhEsams.

Place where he attained paramapadham: srIrangam

Works: prabhandhams: sri dhEvarAja mangaLam, yathirAja vimsathi, upadhEsa raththina mAlai, thiruvAimozhi nURRandhAthi, Arthi prabhandham. vyAkyAnams for: mumukshuppadi, thathva thrayam, srIvachana bhUshaNam, AchArya hrudhayam, periyAzhwAr thirumozhi (for the portion which was missing from periyavAchAn piLLai’s vyAkyAnam), rAmAnusa nURRandhAthi. pramANa thirattu (compilation of all slOkams, sAsthra vAkhyams in a particular gratham) for: eedu 36000 padi, gyAna sAram, pramEya sAram, thathva thrayam, srIvachana bhUshaNam.

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

piLLai lOkAchAryar

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

piLLai lOkAchAryar – srIrangam

thirunakshathram: ippasi, thiruvONam

avathAra sthalam: srirangam

AchAryan: vadakku thiruvIdhi piLLai

sishyas: kUra kuLothama dhAsar, viLAn chOlai piLLai, thiruvAimozhi piLLai, maNappAkkathu nambi, kOttur aNNar, thirupputkuzhi jIyar, thiurkannangudi piLLai, kolli kAvala dhAsar, etc

Place where he attained paramapadham: jyOthishkudi (near madhurai)

Works: yAdhrichika padi, mumukshupadi, sriya:pathi padi, parantha padi, thani praNavam, thani dhvayam, thani charamam, artha panchakam, thathva thrayam, thathva sEkaram, sAra sangraham, archirAdhi, pramEya sEkaram, samsAra sAmrAjyam, prapanna parithrANam, navarathina mAlai, nava vidha sambandham, sri vachana bhUshanam and many more.

thaniyan:

lOkAchAryAya guravE krishNa pAdhasya sUnavE
samsAra bhOgi sandhashta jIva jIvAthavE nama:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vishwaksEnar (sEnai mudhaliyAr)

SrI:
SrImathE SatakOpAya nama:
SrImathE rAmAnujAya nama:
SrImath varavaramunayE nama:

vishwaksEnar – sEnai mudhaliyAr

thirunakshathram: aippasi, pUrAdam

AchAryan: SrI mahAlakshmi

Works: vishwaksEna samhithai

thaniyan:

SrIrangachandhramasam indhirayA  viharthum
vinyasya visvachidha chinnayanAdhikAram
yO nirvahathya nisamanguLi mudhrayaiva
sEnAnyam anya vimukAs thamasi sriyAma

 

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srI mahAlakshmi (periya pirAtti)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

srI mahAlakshmi – periya pirAttiyAr – srI ranga nAchchiyAr

thirunakshathram: panguni, uthram

AchAryan: srIman nArAyaNan

thanian:

nama: sriranga nAyakyai yath brO vibhrama bhEdhatha:
IsEsithavya vaishamya nimnOnnatham idham jagath

Related Links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srIman nArAyaNan (periya perumAL)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

srIman nArAyaNan – periya perumAL – srI ranganAtha (prathamAchArya – First AchArya)

periyaperumal-art-3thirunakshathram: AvaNi, rOhiNi

thanian:

srI sthanAbharaNam thEja: srIrangEsayam AsrayE
chinthAmaNimivOthvAntham uthsangE ananthabhOgina:

Works: bhagavath gIthA, srIsailEsa dhayApAthram thaniyan, etc

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org