Category Archives: AchAryas after mAmunigaL

vAdhibhIkara guru (prathivAdhi bhayankaram aNNan)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

pb-annan-kanchi

prathivAdhi bhayankaram aNNan

thirunakshathram Adi pUsam
avathAra sthalam kAnchIpuram (near thirutthaNkA dhIpa prakAsar sannidhi)
Place where he attained paramapadham
AchAryan maNavALa mAmunigaL
sishyas His own sons aNNanappA, ananthAchAryar, azhagiya maNavALa perumAL nAyanAr
Works
thaniyan vEdhAntha dhEsika katAksha vivrudhdhabhOdham
kAnthOpayanthru yamina: karuNaika pAthram
vathsAnvavAyamanavadhya guNairupEtham
bhakthyA bhajAmi paravAthi bhayankarAryam

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

varadha nArAyaNAchArya (kOyil kandhAdai aNNan)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

koilannan

kOyil kandhAdai aNNan – srIrangam aNNan thirumALigai

thirunakshathram purattAsi (kanni) pUrattAdhi
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham
AchAryan maNavALa mAmunigaL
sishyas kandhAdai nAyan (his own son), kandhAdai rAmAnuja iyengAr, etc.
Works
thaniyan sakala vEdhAntha sArArtha pUrNAsayam
vipula vAdhUla gOthrOdhbhavAnAm varam
ruchira jAmAthru yOgIndhra pAdhAsrayam
varadha nArAyaNam madh gurum samsrayE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vAnamAmalai/thOthAdhri jIyar (ponnadikkAl jIyar)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

ponnadikkal-jiyar

ponnadikkAl jIyar – vAnamAmalai

thirunakshathram purattAsi, punarpUsam
avathAra sthalam vAnamAmalai
Place where he attained paramapadham vAnamAmalai – on Adi sukla paksha thrayOdhasi
AchAryan azhagiya maNavALa mAmunigaL
sishyas chOlasimhapuram mahAryar (dhoddAchAryar – dhoddaiyangAr appai), samarabhungavAchAryar, sudhdha saththvam aNNA, jnAnakkaNNAththAn, rAmAnujam piLLai, paLLakkAl sidhdhar, gOshti puraththaiyar and appAchiArANNA and many more.
Works
  • thiruppAvai svApadhEsa vyAkyAnam, etc
thaniyan ponndaikkAl jIyar’s thanian (submitted by dhoddAchAryar)

ramya jAmAthru yOghIndhra pAdharEkhA mayam sadhA
thathA yaththAthma saththAdhim rAmAnuja munim bhajE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org