Category Archives: AchAryas after mAmunigaL

vAdhibhIkara guru (prathivAdhi bhayankaram aNNan)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

pb-annan-kanchi

prathivAdhi bhayankaram aNNan

thirunakshathram: Adi pUsam

avathAra sthalam:  kAnchIpuram (near thirutthaNkA dhIpa prakAsar sannidhi)

AchAryan: maNavALa mAmunigaL

sishyas: His own sons aNNanappA, ananthAchAryar, azhagiya maNavALa perumAL nAyanAr

Works:

thanian:

vEdhAntha dhEsika katAksha vivrudhdhabhOdham
kAnthOpayanthru yamina: karuNaika pAthram
vathsAnvavAyamanavadhya guNairupEtham
bhakthyA bhajAmi paravAthi bhayankarAryam

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

varadha nArAyaNAchArya (kOyil kandhAdai aNNan)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

koilannan

kOyil kandhAdai aNNan – srIrangam aNNan thirumALigai

Thirunakshathram: purattAsi (kanni) pUrattAdhi

avathAra sthalam: srIrangam

AchAryan: maNavALa mAmunigaL

sishyas: kandhAdai nAyan (his own son), kandhAdai rAmAnuja iyengAr, etc.

Works: srI parAngusa pancha vimsathi, varavaramuni ashtakam, mAmunigaL kaNNinuN chiruthAmbu

thaniyan:

sakala vEdhAntha sArArtha pUrNAsayam
vipula vAdhUla gOthrOdhbhavAnAm varam
ruchira jAmAthru yOgIndhra pAdhAsrayam
varadha nArAyaNam madh gurum samsrayE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vAnamAmalai/thOthAdhri jIyar (ponnadikkAl jIyar)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

ponnadikkal-jiyar

ponnadikkAl jIyar – vAnamAmalai

thirunakshathram: purattAsi, punarpUsam

avathAra sthalam: vAnamAmalai

AchAryan: azhagiya maNavALa mAmunigaL

sishyas: chOlasimhapuram mahAryar (dhoddAchAryar), samarabhungavAchAryar, sudhdha saththvam aNNA, jnAnakkaNNAththAn, rAmAnujam piLLai, paLLakkAl sidhdhar, gOshti puraththaiyar and appAchiArANNA and many more.

Place where he attained paramapadham: vAnamAmalai

thIrtham (day of ascending to parampadham): Adi sukla paksha thrayOdhasi

Works: thiruppAvai svApadhEsa vyAkyAnam, etc

ponndaikkAl jIyar’s thanian (submitted by dhoddAchAryar)

ramya jAmAthru yOghIndhra pAdharEkhA mayam sadhA
thathA yaththAthma saththAdhim rAmAnuja munim bhajE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org