Category Archives: AchAryas after mAmunigaL

vAdhibhIkara guru (prathivAdhi bhayankaram aNNan)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

pb-annan-kanchi

prathivAdhi bhayankaram aNNan

thirunakshathram: Adi pUsam

avathAra sthalam:  kAnchIpuram (near thirutthaNkA dhIpa prakAsar sannidhi)

AchAryan: maNavALa mAmunigaL

sishyas: His own sons aNNanappA, ananthAchAryar, azhagiya maNavALa perumAL nAyanAr

Works:

thanian:

vEdhAntha dhEsika katAksha vivrudhdhabhOdham
kAnthOpayanthru yamina: karuNaika pAthram
vathsAnvavAyamanavadhya guNairupEtham
bhakthyA bhajAmi paravAthi bhayankarAryam

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

varadha nArAyaNAchArya (kOyil kandhAdai aNNan)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

koilannan

kOyil kandhAdai aNNan – srIrangam aNNan thirumALigai

Thirunakshathram: purattAsi (kanni) pUrattAdhi

avathAra sthalam: srIrangam

AchAryan: maNavALa mAmunigaL

sishyas: kandhAdai nAyan (his own son), kandhAdai rAmAnuja iyengAr, etc.

Works:

srI parAngusa pancha vimsathi

 varavaramuni ashtakam

mAmunigaL kaNNinuN chiruthAmbu

thaniyan:

sakala vEdhAntha sArArtha pUrNAsayam
vipula vAdhUla gOthrOdhbhavAnAm varam
ruchira jAmAthru yOgIndhra pAdhAsrayam
varadha nArAyaNam madh gurum samsrayE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vAnamAmalai/thOthAdhri jIyar (ponnadikkAl jIyar)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

ponnadikkal-jiyar

ponnadikkAl jIyar – vAnamAmalai

thirunakshathram: purattAsi, punarpUsam

avathAra sthalam: vAnamAmalai

AchAryan: azhagiya maNavALa mAmunigaL

sishyas: chOlasimhapuram mahAryar (dhoddAchAryar), samarabhungavAchAryar, sudhdha saththvam aNNA, jnAnakkaNNAththAn, rAmAnujam piLLai, paLLakkAl sidhdhar, gOshti puraththaiyar and appAchiArANNA and many more.

Place where he attained paramapadham: vAnamAmalai

thIrtham (day of ascending to parampadham): Adi sukla paksha thrayOdhasi

Works

  •  thiruppAvai svApadhEsa vyAkyAnam, etc

ponndaikkAl jIyar’s thanian (submitted by dhoddAchAryar)

ramya jAmAthru yOghIndhra pAdharEkhA mayam sadhA
thathA yaththAthma saththAdhim rAmAnuja munim bhajE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org