Category Archives: AchAryas before mAmunigaL

kUra nArAyaNa jIyar

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram: mArgazhi kEttai

avathAra sthalam: SrIrangam

AchAryan: kUraththAzhwAn, parAsara bhattar

Place where he attained paramapadham from: SrIrangam

Works

 • sudharsana sathakam
 • sthOthra rathna vyAkyAnam
 • srIsUktha bhAshyam
 • upanishadh bhAshyam
 • nithya grantham (thiruvArAdhanam), etc

Sishyas:  chEmam jIyar, thirukkurugaip pirAn jIyar, sundhara pANdiya dhEvan, etc.

thaniyan

SrIparAsara bhattArya Sishyam SrIrangapAlakam
nArAyaNa munim vandhE gyAnAdhi guNasAgaram

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

SrI varavaramuni (maNavALa mAmunigaL)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

srisailesa-thanian-smallmAmunigaL lecturing in front of srIranganAtha

thirunakshathram: aippasi, thirumUlam

avathAra sthalam: AzhwAr thirunagari

AchAryan: thiruvAimozhip piLLai

Sishyas: ashta dhik gajangaL – srI ranganAtha, ponnadikkAl jIyar, kOil aNNan, pathangi paravasthu pattarpirAn jIyar, thiruvEnkata jIyar, eRumbiappA, prathivAdhi bhayankaram aNNan, appiLLai, appiLLAr. nava rathnangaL – sEnai muthaliAndAn nAyanAr, satagOpa dhAsar (nAlUr siRRAththAn), kanthAdai pOrERRu nAyan, yEttUr singarAchAryar, kanthAdai aNNappan, kanthAdai thirukkOpurathu nAyanAr, kanthAdai nAraNappai, kanthAdai thOzhapparappai, kanthAdai azhaiththu vAzhviththa perumAL. He had many other sishyas from various thiruvamsams, thirumALigais and dhivya dhEsams.

Place where he attained paramapadham: srIrangam

Works:

Learn Santhai & Meanings:

vyAkyAnams for:

thaniyan

srisailEsa dayApatram dhIbhaktyAdi gunAravm|
yatIndra pravnam vandE ramyajAmAtaram munim||

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of thiruvAimozhi piLLai and maNavALa mAmunigaL

Lectures

In English

maNavALa mAmunigaL’s history and glories

Download Audio
mAmunigaL’s samskrutha prabandhams

Download Audio
maNavALa mAmunigaL’s thamizh prabandhams

Download Audio
maNavALa mAmunigaL’s vyAkyAnams

Download Audio
maNavALa mAmunigaL – Conclusion

Download Audio

In Thamizh

மணவாள மாமுனிகள் சரித்ரமும் வைபவமும்

Download Audio
மணவாள மாமுனிகள் அருளிய ஸம்ஸ்க்ருத ப்ரபந்தங்கள்

Download Audio
மணவாள மாமுனிகள் அருளிய தமிழ் ப்ரபந்தங்கள்

Download Audio
மணவாள மாமுனிகள் அருளிய வ்யாக்யானங்கள்

Download Audio
மணவாள மாமுனிகள் முடிவுரை

Download Audio
மாமுனிகள் திருவத்யயனம்

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thirunArAyaNapuraththu Ay jananyAchAryar

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

ay-jananyacharyar

thirunArAyaNapuraththu Ay jananyAchAryar

thirunakshathram: aippasi, pUrAdam

avathAra sthalam: thirunArAyaNapuram

AchAryan: His own father lakshmaNAchAryar (pancha samskAram), nAlUrAchchAn piLLai (grantha kAlakshEpam)

Place where he attained paramapadham: thirunArAyaNapuram

Works:

 • thiruppAvai vyAkyAnams (2000padi and 4000padi) and svApadhEsam,
 • thirumAlai vyAkyAnam,
 • vyAkyAnams for AchArya hrudhayam and srIvachana bhUshaNam,
 • thamizh pAsuram glorifying mAmunigaL, etc

thaniyan:

AchArya hrudhayasyArththA: sakalA yEna dharsithA:
srIsAnudhAsam amalam dhEvarAjam thamAsrayE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vEdhAnthAchAryar

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

vedanthachariarThiruvallikeni

thirunakshathram: purattAsi, thiruvONam

avathAra sthalam: kAnchIpuram (thiruththankA)

AchAryan: kidAmbi appuLLAr

sishyas: varadhAchariar (His own son) and brahmathanthra swathanthra jIyar.

Place from where he attained paramapadham: srIrangam

Works:

vEdhanthachAryar has written more than a hundred granthams, and they are in samskrutham, thamizh and maNipravALam (mixture of Sanskrit and Tamil). Following are some of the most important of his granthams.

 • thAthparya chandhrikai which is a gIta bhAshya vyakyAnam
 • thathvateekai, vyakyAnam for a part of Sri Bhashyam
 • nyAya sidhdHanjanam, which analyses the philosophy our sampradhAyam
 • satha dhUshani which argues against adhvaitha philosophy
 • adHikaraNa sArAvaLi related to groupings in Sri Bhashya
 • thathva mukthAkalApam that explains our thathvam; its vyAkyAnam named ‘sarvArtHa sidhdHi’
 • bhAshyams in Sanskrit for sthOthra chatuslOki and gadhya thrayam
 • sankalpa sUryOdhayam which is in the form of drAmA
 • dhayA sathakam, pAdhukA sahasram, yAdhavabhyudhayam, hamsasandhEsam;
 • rahasyathraya sAram, sampradhAya parisudhdhi, abhayapradhAna sAram, para matha bhangam
 • munivAhana bhOgam which is a vyAkyAnam on amalanAdhipirAn
 • AhAra niyamam, a tamil text on recommended food habits
 • sthothras like dhasAvathAra sthothram, godha sthuthi, srI sthuthi, yathirAja sapthathi
 • dhramidOpanishadh thAthparya rathnAvaLi, dhramidOpanishadh sAram, that provide meanings on thiruvAimozhi, and so on and more.

thaniyan:

srimAn vEnkatanAthArya: kavithArkkika kEsarI |
vEdhAnthAchAryavaryO mE sannidhhaththAm sadhA hrudhi ||

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

SrI nArAyaNa (viLAnchOlai piLLai)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:
viLAnchOlai piLLai

viLAnchOlai piLLai

thirunakshathram: aippasi uthrattAdhi

avathAra sthalam: ARanUr near thiruvananthapuram

AchAryan: piLLai lOkAchAryar

thaniyan:

thulAhirbudhnya sambhUtham srIlOkArya padhAshritham |
sapthagAThA pravakthAram nArAyaNamaham bhajE ||

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

kUra kulOththama dhAsar

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

kUra kulOththama dhAsar

thirunakshathram: aippasi, thiruvAdhirai

avathAra sthalam: srirangam

AchAryan: vadakku thiruvIdhi piLLai (heard kAlakshEpams from piLLai lOkAchAryar and azhagiya maNavALap perumAL nAyanAr)

thaniyan:

lOkAchArya krupApAthram kauNdinya kula bhUshaNam
samasthAthma guNAvAsam vandhE kUra kulOththamam

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

dhEvarAjAchArya (nAlUrAchchAn piLLai)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

nampillai-goshti1

nampiLLai kAlakshEpa gOshti – eeyNNi mAdhava perumAL seated 2nd from right

thirunakshathram: mArgazhi bharaNi

avathAra sthalam: mElpAdagam (thoNdai nAdu)

AchAryan: nAlUr piLLai

sishya: sishyas include thirunArAyaNapuraththu Ay, iLampiLichaipiLLai and thiruvAimozhip piLLai

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

kOla varAhArya (nAlUr piLLai)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram: pUsam (pushyam)

avathAra sthalam: mElpAdagam (thoNdai nAdu)

AchAryan: eeyuNNi padhmanAbhap perumAL

sishyas: include nAlUrAchchAn piLLai, thiruppuLingudi jIyar and thirukkaNNangudi jIyar

thaniyan:

chathurgrAma kulOdhbhUtham dhrAvida bhrahma vEdhinam
yagyArya vamsathilakam srIvarAhamaham bhajE

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

sundharajAmAthru muni (vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

vadhi-kesari-azhagiya-manavala-jiyar

vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar

thirunakshathram: Ani, swAthi

avathAra sthalam: mannAr kOil (brahma dhEsam), near ambA samudhram

AchAryan: periyavAchAn piLLai (samAsrayaNam), nAyanArAchAn piLLai (grantha kAlakshEpam)

sishyas: yAmunAchAryar (author of pramEya rathnam, thathva bhUshaNam), pinchenRa villi, etc

Place from where he attained paramapadham: srIrangam

Works

 • thiruvAimozhi 12000 padi vyAkyAnam (word-by-word meaning)
 • thiruviruththam svApadhEsa vyAkyAnam
 • dhramidOpansishadh sangathi – thiruvAimozhi sangathi slOkams
 • adhyAthma chinthai
 • rahasyathraya vivaraNam
 • dhIpa sangraham
 • thathva dhIpam
 • dhIpa prakAsikai
 • thathtva nirUpaNam
 • bhagavath gIthai veNpA – thamizh pAsurams for each slOkam in srI bhagavath gIthai,
 • vyAkyAnam for srI bhagavath gIthai, etc

thaniyan:

sundharajAmAthrumunE: prapadhyE charaNAmbhujam
samsArArNava sammagna janthu santhArapOthakam

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

nAyanArAchchAn piLLai

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram: AvaNi, rOhiNi (In yathIndhra pravaNa prabhAvam it is shown as chithrai)

avathAra sthalam: srIrangam

AchAryan: periyavAchchAn piLLai

sishyas: vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar, srI rangAchAryar, parakAla dhAsar, etc

Place where he attained paramapadham: srIrangam

Works

 •  charamOpAya nirNayam
 • aNuthva purushakArahtva samarthanam
 • jnAnArNavam
 • muktha bOgAvaLi
 • vyAkyAnam for ALavandhAr‘s chathu: slOki
 • vyAkyAnam for vishNu sEshi slOkam of periyavAchAn piLLai
 • thatva thraya vivaraNam
 • kaivalya nirNayam, etc

thaniyan:

sruthyarthasArajanakam smruthibAlamithram
padhmOllasadh bhagavadhangri purANabhandhum
gyAnAdhirAjam abhayapradharAja sUnum
asmath gurum paramakAruNikam namAmi

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org