Category Archives: AchAryas before mAmunigaL

ramyajAmAthru dhEva (azhagiya maNavALap perumAL nAyanAr)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

nayanar

azhagiya maNavALap perumAL nAyanAr

Thirunakshathram: mArgazhi, avittam

avathAra sthalam: srIrangam

AchAryan: vadakkuth thiruvIdhip piLLai, piLLai lOkAchAryar

Place where he attained paramapadham: srIrangam

Works: thiruppAvai 6000padi vyAkyAnam, kaNNinuN chiruthAmbu vyAkyAnam, amalanAdhipirAn vyAkyAnam, aruLichcheyal rahasyam (rahasya thrayam explanation using AzhwArs’ words), AchArya hrudhayam, pattOlai (his own explanation for AchArya hrudhayam which is not found anymore), etc.

thaniyan:

dhrAvidAmnAya hrudhayam guruparvakramAgatham
ramyajAmAthrudhEvEna dharsitham krishNasUnunA

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

paschAth sundhara dhEsika (pinbhazhagiya perumAL jIyar)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

nampillai-goshti1

nampiLLai kAlakshEpa gOshti – pinbhazhagiya perumAL jIyar seated 2nd from left

thirunakshathram: aippasi, sathayam

avathAra sthalam: thirupputkuzhi

AchAryan: nampiLLai

Place where he attained paramapadham: srIrangam

Works: 6000 padi guru paramparA prabhAvam. He is also said to be the author of vArthA mAlai.

thaniyan:

gyAna vairAgya sampUrNam paschAth sundhara dhEsikamm
dhravidOpanishadh bhAshyathAyinam madh gurum bhajE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

madhyavIdhi bhattar (naduvil thiruvIdhip piLLai bhattar)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

nampillai-goshti1

nampiLLai kAlakshEpa gOshti – naduvil thiruvIdhip piLLai bhattar seated 3rd from left

thirunakshathram: aippasi, avittam

avathAra sthalam: srIrangam

AchAryan: His own father (bhattar), nampiLLai

sishya: vaLamazhagiyAr

Place where he attained paramapadham: srIrangam

Works: thiruvAimozhi 125000 padi vyAkyAnam, pishtapasu nirNayam, ashtAkshara dhIpikai, rahasya thrayam, dhvaya pItakkattu, thathva vivaraNam, srIvathsa vimsathi, etc.

thaniyan:

lOkAchArya padhAsaktham madhyavIdhi nivAsinam
srIvathsachihnavamsAbdhisOmam bhattAryamAsrayE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

padhmanAbhAchArya (eeyuNNi padhmanAbhap perumAL)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

nampillai-goshti1

nampiLLai kAlakshEpa gOshti – eeyNNi mAdhavap perumAL seated 2nd from right

thirunakshathram: svAthi

avathAra sthalam: srIrangam

AchAryan: eeyNNi mAdhavap perumAL

sishya: nAlur piLLai

thaniyan:

mAdhavAchArya sathputhram thathpAdhakamalAsritham
vAthsalyAdhi guNair yuktham padhmanAbha gurum bhajE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

mAdhavAchArya (eeyuNNi mAdhavap perumAL)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

nampillai-goshti1

nampiLLai kAlakshEpa gOshti – eeyNNi mAdhava perumAL seated 2nd from right

thirunakshathram: kArthigai, bharaNi (In yathIndhra pravaNa prabhAvam it is said to be hastham)

avathAra sthalam: srIrangam

AchAryan: nampiLLai

sishya: eeyuNNi padmanAbha perumAL (his own son)

thaniyan:

lOkAchArya padhAmbhOja samsrayam karuNAmbhudhim
vEdhAntha dhvaya sampannam mAdhavAryam aham bhajE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

periyavAchchAn piLLai

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periyavAchAn piLLai – sEngaNUr

thirunakshathram: AvaNi rOhiNi

avathAra sthalam: sanganallUr (sEngaNUr).

AchAryan:  nampiLLai

sishyas: nAyanArAchAn piLLai, vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar,  parakAla dhAsar, etc

Works:

  • 4000 dhiyva prabhandham – He has written vyAkyAnams for all of aruLicheyal. vyAkyAnams for approximately 400 pAsurams for periyAzhwAr thirumozhi was lost and mAmunigaL just wrote those missing pAsura vyAkyAnams.
  • sthOthra granthams – He has written vyAkyAnams for pUrvAchArya srisUkthis like sthOthra rathnam, chathu slOki, gadhya thryayam, etc and jithanthE sthOthram.
  • sri rAmAyaNam – He has selected important slOkams from sri rAmAyaNam and written a detailed commentary for those in rAmAyaNa thani slOki. He was named abhaya pradha rAjar for his masterful explanation of vibhIshaNa sharanAgathi episode.
  • He has also written many rahasya granthams such as mANikka mAlai, parantha rahasyam, sakala prAmANa thAthparyam, etc which explains rahasya thrayam in an excellent manner. He was a pioneer in documenting rahasya thrayam – piLLai lOkAchAryar took the essence of nampiLLai and periyavAchAn piLLai’s teachings and wrote his astAdhasa rahasya granthams.
  • His expertise in aruLichcheyal (dhivya prabandham) and sri rAmAyaNam can be understood by his grantham called pAsurappadi rAmyAyanam where he uses words from aruLichcheyal to explain the whole of sri rAmAyaNam in a crisp manner.

thaniyan:

srImath krishNa samAhvAya namO yAmuna sUnavE
yath katAkshaika lakshyANam sulabha: srIdharas sadhA

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Srutha prakASikA bhattar (sudharSana sUri)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram: not known

avathAra sthalam: SrIrangam

AchAryan: vEdha vyAsa bhattar, nadAthUr ammAL

Works: Srutha prakAsikai, Srutha pradhIpikai, vyAkyAnam for vEdhArtha sangraham (thAthparya dhIpikai), vyAkyAnams for SaraNAgathi gadhyam and subhAla upanishadh, suka pakshIyam

thaniyan:

yathIndhra krutha bhAshyArthA yadh vyAkyAnEna dharsithA:
varam sudharSanAryam tham vandhE kUra kulAdhipam

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vEdha vyAsa bhattar

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

azhwan_bhattars

AzhwAn with parAsara bhattar and vEdha vyAsa bhattar

thirunakshathram: vaikAsi, anusham

avathAra sthalam: SrIrangam

AchAryan: embAr

Place where he attained paramapadham: srIrangam

thaniyan:

pauthram srIrAmamisrasya SrIvathsAngasya nandhanam
rAmasUrim bhajE bhattaparAsAravarAnujam

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vAthsya varadhAchArya (nadAthUr ammAL)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

engaLazhwan

engaLAzhwAn with nadAthUr ammAL at his lotus feet

thirunakshathram: chithrai, chithrai

avathAra sthalam: kAnchIpuram

AchAryan: engaLAzhwAn

sishyas: sruthaprakAsikA bhattar (sudharsana sUri), kidAmbi appiLLAr, etc

Place where he attained paramapadham: kAnchIpuram

Works: thathva sAram, parathvAdhi panchakam

thaniyan:

vandhEham varadhAryam tham vathsAbi janabhUshaNam
bhAshyAmrutha pradhAnAdhya sanjIvayathi mAmapi

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ranganAtha guru (thiruvarangaththu amudhanAr)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Thiruvarangathu-Amudhanar

thiruvarangaththu amudhanAr

thirunakshathram: panguni, hastham

avathAra sthalam: srIrangam

AchAryan: kUraththAzhwAn

Place from where he attained paramapadham: SrIrangam

thaniyan:

SrIrangE mInahasthE cha jAtham rangAryanandhanam
rAmAnujapadhAskandham ranganAthagurum bhajE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org