Category Archives: sampradhAya pravarthaka AchAryas

srisailEsa (thiruvAimozhi piLLai)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

thiruvAimozhi piLLai – kunthInagaram (konthagai)

thirunakshathram vaikAsi, visAkam
avathAra sthalam kunthInagaram (konthagai)
Place where he attained paramapadham AzhwArthirunagari
AchAryan piLLai lOkAchAryar
sishyas azhagiya maNavALa mAmunigaL, satakOpa jIyar (bhavishyadhAcAryan sannidhi), thathvEsa jIyar, etc
Works
 •  periyAzhwAr thirumozhi svApadhEsam
thaniyan nama SrISailanAthAya kunthI nakara janmanE
prasAdhalabdha parama prApya kainkaryasAlinE

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of thiruvAimozhi piLLai and maNavALa mAmunigaL

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

piLLai lOkAchAryar

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

piLLai lOkAchAryar – srIrangam

thirunakshathram ippasi, thiruvONam
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham jyOthishkudi (near madhurai)
AchAryan vadakku thiruvIdhi piLLai
sishyas kUra kuLothama dhAsar, viLAn chOlai piLLai, thiruvAimozhi piLLai, maNappAkkathu nambi, kOttur aNNar, thirupputkuzhi jIyar, thiurkannangudi piLLai, kolli kAvala dhAsar, etc
Works
 1. yAdhrichika padi
 2. mumukshupadi
 3. sriya:pathi padi
 4. parantha padi
 5. thani praNavam
 6. thani dhvayam
 7. thani charamam
 8. artha panchakam
 9. thathva thrayam
 10. thathva sEkaram
 11. sAra sangraham
 12. archirAdhi
 13. pramEya sEkaram
 14. samsAra sAmrAjyam
 15. prapanna parithrANam
 16. navarathna mAlai
 17. nava vidha sambandham
 18. SrIvachana bhUshaNam

Lectures

archAvathAra anubhavam

thaniyan lOkAchAryAya guravE krishNa pAdhasya sUnavE
samsAra bhOgi sandhashta jIva jIvAthavE nama:

Learn mumukshuppadi Santhai & Meanings

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of vadakkuth thiruvIdhip piLLai and piLLai lOkAchAryar

Lectures

In English

piLLai lOkAchArya history and glories

Download Audio
piLLai lOkAchArya granthams

Download Audio

In Thamizh

பிள்ளை லோகாசார்யர் சரித்ரமும் வைபவமும்

Download Audio
பிள்ளை லோகாசார்யர் அருளிய க்ரந்தங்கள்

Download Audio
பிள்ளை லோகாசார்யர் அருளிய மூன்று முக்யமான ரஹஸ்ய க்ரந்தங்கள்

Download Audio

Beginner’s Guide:

sri krishNa pAdhar (vadakkuth thiruvIdhip piLLai)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

vadakkuth thiruvIdhip piLLai – kAnchIpuram

thirunakshathram Ani, swAthi
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham
AchAryan nampiLLai
sishyas piLLai lOkAchAryar, azhagiya maNavALa perumAL nAyanAr, etc
Works
thaniyan srI krishNa pAdha pAdhAbjE namAmi sirasA sadhA
yath prasAdha prabhAvEna sarva sidhdhirabhUnmama

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of vadakkuth thiruvIdhip piLLai and piLLai lOkAchAryar

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

kalivairi dhAsar (nampiLLai)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

Related image

nampiLLai – srirangam

thirunakshathram kArthikai, kArthikai
avathAra sthalam nambUr
Place where he attained paramapadham
AchAryan nanjIyar
sishyas vadakku thiruvIdhi piLLai, periyavAchchAn piLLai, pinbhazhagiya perumAL jIyar, eeyuNNi mAdhava perumAL, naduvil thiruvIdhi piLLai bhattar etc.
Works
thaniyan vEdhAntha vEdhya amrutha vArirAsEr
vEdhArtha sAra amrutha pUramagryam
AdhAya varshantham aham prapadhyE
kAruNya pUrNam kalivairidhAsam

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of nanjIyar and nampiLLai

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Pictorial ebook : A pictorial journey through nampiLLai’s Life and Glories 

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vEdhAnthi jIyar (nanjIyar)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

Nanjeeyar Melukote-006nanjIyar – thirunArAyaNapuram

thirunakshathram panguni, uthram
avathAra sthalam thirunArAyaNapuram
Place where he attained paramapadham
AchAryan parAsara bhattar
sishyas
Works
thaniyan namO vEdhAntha vEdhyAya jagan mangaLa hEthavE
yasya vAgAmruthAsAra bhUritham bhuvana thrayam

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of nanjIyar and nampiLLai

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Pictorial ebook : https://drive.google.com/file/d/17TSbiZ0oPNDAZgarDDxUk0Lwskj6J3rt/view?usp=sharing

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

parAsara bhattar

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

 parAsara bhattar (with nanjIyar at his thiruvadi/lotus-feet) – srIrangam

thirunakshathram vaikAsi, anusham
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham
AchAryan embAr
sishyas nanjIyar
Works
thaniyan srI parAsara bhattArya srIrangEsa purOhitha:
srIvathsAnga sutha: srImAn shrEyasE mEsthu bhUyasE

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of embAr and parAsara bhattar

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginners Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

gOvindhAchArya (embAr)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

embar1embAr – madhuramangalam

thirunakshathram thai, punarpUsam
avathAra sthalam madhuramangalam
Place where he attained paramapadham
AchAryan periya thirumalai nambi
sishyas
Works
 • vijNana sthuthi
 • emperumAnAr vadivazhagu pAsuram.
thaniyan rAmAnuja padha chAyA gOvindhAhva anapAyinI
thadhA yaththa svarUpA sA jIyAn madh visramasthalee

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of embAr and parAsara bhattar

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Pictorial ebook : https://drive.google.com/file/d/1xWbvq1jMRmggN7GYoc_4Ax5NlsOtYxCJ/view?usp=sharing

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

embar-srirangam                     embAr,  yathOkthakAri, thirumazhisai AzhwAr –  srIrangam

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Sri rAmAnujAchArya (emperumAnAr)

Published by:

SrI:  SrImathE satakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

*
thirunakshathramchithrai, thiruvAdhirai
avathAra sthalamSrIperumbUthUr
AchAryanperiya nambi
Works He has done nine granthams which are considered as nava rathnams namely

thaniyan

yOnithyam achyutha padhAmbuja yugma rukma
vyAmOhathas thathitharANi thruNAya mEnE |
asmadhgurOr bhagavathOsya dhayaikasindhO:
rAmAnujasya charaNau SaraNam prapadhyE ||

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of periya nambi and emperumAnAr

Lectures

In English

SrI rAmAnuja vaibhavam Introduction

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam – avathAram (birth)

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-Early studies

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-kAnchIpuram days

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-SrIrangam days

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-thirumalai yAthrA and kAshmIr yAthrA

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-dhivyadhESa yAthrA

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam-thirunArAyaNapuram

Download Audio
SrI rAmAnuja vaibhavam – Conclusion

Download Audio

In Thamizh

ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-முன்னுரை

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-அவதாரம்

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-இளமைக் கல்வி

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-காஞ்சீபுரத்தில் இருந்த காலம்

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-ஸ்ரீரங்க வாஸம்

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-திருமலை யாத்ரை மற்றும் காஷ்மீர யாத்ரை

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-திவ்யதேச யாத்ரை

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-திருநாராயணபுரம்

Download Audio
ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்-முடிவுரை

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

emperumAnAr’s instructions

emperumAnAr dhariSanam (SrI rAmAnuja dharSanam)

prabandhams on emperumAnAr

Prose granthams on emperumAnAr

viSishtAdhvaitha philosophy

Articles on emperumAnAr

Other Related links:

Temple websites (part of http://koyil.org/)

Official (tnhrce) websites

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

mahA pUrNa (periya nambi)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

periya nambiperiya nambi – srIrangam

thirunakshathram mArgazhi, kEttai
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham
AchAryan ALavandhAr
sishyas emperumAnAr, malai kuniya ninRAr, AriyUril sri satagOpa dhAsar, aNi arangathamuthanAr piLLai, thiruvAikkulamudaiyAr bhattar, etc.
Works
 • thiruppathik kOvai ,  thaniyan (glorification) of amalanAdhipirAn (dhivya prabandham)
thaniyan kamalApathi kalyANa guNAmrutha nishEvayA
pUrNa kAmAya sathatham pUrNAya mahathE nama:

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of periya nambi and emperumAnAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio
Pictorial ebook :https://drive.google.com/file/d/1TMpxQKpalDP8s4eELnqemDtJRkjki1ZM/view?usp=sharing

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Sri yAmunAchArya (ALavandhAr)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

alawanthar-- kattumanar koil

thirunakshathram Adi, uthrAdam
avathAra sthalam kAttu mannAr kOyil
Place where he attained paramapadham
AchAryan maNakkAl nambi
sishyas
Works
thaniyan yath padhAmbhOruhadhyAna vidhvasthAsEsha kalmasha:
vasthuthAmupayA dhOham yAmunEyam namAmitham

Learn Santhai & Meanings:

chathu:slOki

sthOtra rathnam

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of maNakkAl nambi and ALavandhAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org