Category Archives: sampradhAya pravarthaka AchAryas

srisailEsa (thiruvAimozhi piLLai)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

thiruvAimozhi piLLai – kunthInagaram (konthagai)

thirunakshathram: vaikAsi, visAkam

avathAra sthalam: kunthInagaram (konthagai)

AchAryan: piLLai lOkAchAryar

sishyas: azhagiya maNavALa mAmunigaL, satakOpa jIyar (bhavishyadhAcAryan sannidhi), thathvEsa jIyar, etc

Place where he attained paramapadham: AzhwArthirunagari

Works: periyAzhwAr thirumozhi svApadhEsam

thaniyan:

nama SrISailanAthAya kunthI nakara janmanE
prasAdhalabdha parama prApya kainkaryasAlinE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

piLLai lOkAchAryar

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

piLLai lOkAchAryar – srIrangam

thirunakshathram: ippasi, thiruvONam

avathAra sthalam: srirangam

AchAryan: vadakku thiruvIdhi piLLai

sishyas: kUra kuLothama dhAsar, viLAn chOlai piLLai, thiruvAimozhi piLLai, maNappAkkathu nambi, kOttur aNNar, thirupputkuzhi jIyar, thiurkannangudi piLLai, kolli kAvala dhAsar, etc

Place where he attained paramapadham: jyOthishkudi (near madhurai)

Works: yAdhrichika padi, mumukshupadi, sriya:pathi padi, parantha padi, thani praNavam, thani dhvayam, thani charamam, artha panchakam, thathva thrayam, thathva sEkaram, sAra sangraham, archirAdhi, pramEya sEkaram, samsAra sAmrAjyam, prapanna parithrANam, navarathina mAlai, nava vidha sambandham, sri vachana bhUshanam and many more.

thaniyan:

lOkAchAryAya guravE krishNa pAdhasya sUnavE
samsAra bhOgi sandhashta jIva jIvAthavE nama:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

sri krishNa pAdhar (vadakkuth thiruvIdhip piLLai)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

vadakkuth thiruvIdhip piLLai – kAnchIpuram

thirunakshathram: Ani, swAthi

avathAra sthalam: srirangam

AchAryan: nampiLLai

sishyas: piLLai lOkAchAryar, azhagiya maNavALa perumAL nAyanAr, etc

Works: thiruvAimozhi eedu 36000 padi vyAkyAnam, kaNNinuN chiRuth thAmbu vyAkyAnam and other vyAkyAnams dictated by nampiLLai

thaniyan:

srI krishNa pAdha pAdhAbjE namAmi sirasA sadhA
yath prasAdha prabhAvEna sarva sidhdhirabhUnmama

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

kalivairi dhAsar (nampiLLai)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

Related image

nampiLLai – srirangam

thirunakshathram: kArthikai, kArthikai

avathAra sthalam: nambUr

AchAryan: nanjIyar

sishyas: vadakku thiruvIdhi piLLai, periyavAchchAn piLLai, pinbhazhagiya perumAL jIyar, eeyuNNi mAdhava perumAL, naduvil thiruvIdhi piLLai bhattar, etc

Works: thiruvAimozhi 36000 padi eedu vyAkyAnam, kaNNinuN chiruth thAmbu vyAkyAnam, vyAkyAnams for thiruvanthAdhis, thiruviruththam vyAkyAnam

thaniyan:

vEdhAntha vEdhya amrutha vArirAsEr
vEdhArtha sAra amrutha pUramagryam
AdhAya varshantham aham prapadhyE
kAruNya pUrNam kalivairidhAsam

Audios:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vEdhAnthi jIyar (nanjIyar)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

Nanjeeyar Melukote-006nanjIyar – thirunArAyaNapuram

thirunakshathram: panguni, uthram

avathAra sthalam: thirunArAyaNapuram

AchAryan: parAsara bhattar

Works: thiruvAimozhi 9000 padi vyAkyAnam, kaNNinuN chiRuththAmbu vyAkyAnam, thiruppAvai vyAkyAnam, vyAkyAnams for thiruvanthAdhis, saraNAgathi gadhya vyAkyAnam, thiruppallANdu vyAkyAnam, rahasya thraya vivaraNa grantham named nURRettu (108) – Some of these are not available now.

thaniyan:

namO vEdhAntha vEdhyAya jagan mangaLa hEthavE
yasya vAgAmruthAsAra bhUritham bhuvana thrayam

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

parAsara bhattar

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

 parAsara bhattar (with nanjIyar at his thiruvadi/lotus-feet) – srIrangam

thirunakshathram: vaikAsi, anusham

avathAra sthalam: srIrangam

AchAryan: embAr

Works: ashtaslOki, srirangarAja sthavam, sri guNa rathna kOsam, bhagavadh guNa dharpaNam (vishnu sahasranAma vyAkyAnam), srirangarAja sthOthram

thaniyan:

srI parAsara bhattArya srIrangEsa purOhitha:
srIvathsAnga sutha: srImAn shrEyasE mEsthu bhUyasE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

gOvindhAchArya (embAr)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

embar1embAr – madhuramangalam

Thirunakshathram: thai, punarpUsam

avathAra sthalam: madhuramangalam

AchAryan: periya thirumalai nambi

Works: vijNana sthuthi, emperumAnAr vadivazhagu pAsuram.

thaniyan:

rAmAnuja padha chAyA gOvindhAhva anapAyinI
thadhA yaththa svarUpA sA jIyAn madh visramasthalee

Life and Glories:

embar-srirangam                     embAr,  yathOkthakAri, thirumazhisai AzhwAr –  srIrangam

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Sri rAmAnujAchArya (emperumAnAr)

SrI:  SrImathE satakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

*

thirunakshathram: chithrai, thiruvAdhirai

avathAra sthalam: SrIperumbUthUr

AchAryan: periya nambi

Works: He has done nine granthams which are considered as nava rathnams namely SrI bhAshyam, gIthA bhAshyam, vEdhArtha sangraham, vEdhAntha dhIpam, vEdhAntha sAram, SaraNAgathi gadhyam, sriranga gadhyam, srIvaikuNta gadhyam and nithya grantham.

thaniyan

yOnithyam achyutha padhAmbuja yugma rukma
vyAmOhathas thathitharANi thruNAya mEnE |
asmadhgurOr bhagavathOsya dhayaikasindhO:
rAmAnujasya charaNau SaraNam prapadhyE ||

Audios:

Beginners Guide:

Life and Glories:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Works of emperumAnAr

emperumAnAr’s instructions

emperumAnAr dhariSanam (SrI rAmAnuja dharSanam)

prabandhams on emperumAnAr

Prose granthams on emperumAnAr

viSishtAdhvaitha philosophy

Articles on emperumAnAr

Other Related links:

Temple websites (part of http://koyil.org/)

Official (tnhrce) websites

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

mahA pUrNa (periya nambi)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

periya nambiperiya nambi – srIrangam

thirunakshathram: mArgazhi, kEttai

avathAra sthalam: srIrangam

AchAryan: ALavandhAr

sishyas: emperumAnAr, malai kuniya ninRAr, AriyUril sri satagOpa dhAsar, aNi arangathamuthanAr piLLai, thiruvAikkulamudaiyAr bhattar, etc.

Works:

  • thiruppathik kOvai ,  thaniyan (glorification) of amalanAdhipirAn (dhivya prabandham)

thaniyan:

kamalApathi kalyANa guNAmrutha nishEvayA
pUrNa kAmAya sathatham pUrNAya mahathE nama:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Sri yAmunAchArya (ALavandhAr)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

alawanthar-- kattumanar koilThirunakshathram: Adi, uthrAdam

avathAra sthalam: kAttu mannAr kOyil

AchAryan :  maNakkAl nambi

Works : chathu:slOki, sthOtra rathnam, sidhdhi thrayam, Agama prAmaNyam, gIthArtha sangraham

thaniyan:

yath padhAmbhOruhadhyAna vidhvasthAsEsha kalmasha:
vasthuthAmupayA dhOham yAmunEyam namAmitham

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org