Category Archives: sampradhAya pravarthaka AchAryas

srI rAma misra (maNakkAl nambi)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

maNakkAl nambi – maNakkAl - Copy

thirunakshathram mAsi, magam
avathAra sthalam maNakkAl (a village on the banks of river cauvery, near srIrangam)
Place where he attained paramapadham
AchAryan uyyakkoNdAr
sishyas
Works
 • composed/submitted the thaniyan (glorification) of perumAL thirumozhi (dhivya prabandham)
thaniyan ayathnathO yAumunam Athma dhAsam alarkka pathrArppaNa NishkrayENa
ya: krIthvAnAsthitha yauvarAjyam namAmitham rAmamEya sathvam

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of maNakkAl nambi and ALavandhAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Pictorial ebook : https://drive.google.com/file/d/1pjfAzHYeFH2xmVESNV7qmgOh4iKDVm4o/view?usp=sharing

Beginner’s guide

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srI puNdarIkAksha (uyyakkoNdAr)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

uyyakondarpuNdarIkAkshar (uyyakkondAr) – thiruveLLarai

thirunakshathram chithrai, kArthigai
avathAra sthalam thiruveLLarai
AchAryan nAthamunigaL
Place where he attained paramapadham
Works
 •  thathva nirNayam
 • composed/submitted the thaniyan (glorification) of  srI ANdAL
thaniyan nama: pankaja nEthrAya nAtha: srI pAdha pankajE
nyastha sarva bharAya asmath kula nAthAya dhimathE

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of nAthamunigaL and uyyakkoNdAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s guide

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

nAthamunigaL

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

nathamunigal-1nAthamunigaL – kAttu mannAr kOyil

thirunakshathram Ani, anusham
avathAra sthalam kAttu mannAr kOyil (vIra nArAyaNa puram)
Place where he attained paramapadham
AchAryan nammAzhwAr
sishyas
Works
 • nyAya thathvam
 • yOga rahasyam
 • purusha nirNayam
thaniyan nama: achinthya adhbudha aklishta jnAna vairAgya rAsayE
nAthAya munayE agAdha bhagavadh bhakthi sindhavE

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of nAthamunigaL and uyyakkoNdAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

sri-nammazhwar-gives-sri-bhavishyadhacharyan

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

SrI SatakOpa (nammAzhwAr)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

namalawar

thirunakshathram vaigAsi, visAgam
avathAra sthalam AzhwAr thirunagari
Place where he attained paramapadham
AchAryan vishwaksEnar
sishyas madhurakavi AzhwAr, nAthamunigaL
Works
thaniyan mAthA pithA yuvathayas thanayA vibhUthi:
sarvam ya dhEva niyamEna madh anvayAnAm
Adhyasyana: kulapathEr vakuLAbhirAmam
srimath thadhangri yugaLam praNamAmi mUrdhnA

Learn Santhai & Meanings:

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation

nammAzhwAr and madhurakavi AzhwAr
sEnai mudhaliyAr and nammAzhwAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

nammAzhwAr’s thiruvAimozhi anubhavam

nammazhwar-nayanar-mamunigalnammAzhwAr, azhagiya maNavALa perumAL nAyanAr, maNavALa mAmunigaL

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

vishwaksEnar (sEnai mudhaliyAr)

Published by:

SrI:
SrImathE SatakOpAya nama:
SrImathE rAmAnujAya nama:
SrImath varavaramunayE nama:

vishwaksEnar – sEnai mudhaliyAr

thirunakshathram aippasi, pUrAdam
avathAra sthalam kArAnchi
Place where he attained paramapadham
AchAryan SrI mahAlakshmi
sishyas
Works vishwaksEna samhithai
thaniyan SrIrangachandhramasam indhirayA  viharthum
vinyasya visvachidha chinnayanAdhikAram
yO nirvahathya nisamanguLi mudhrayaiva
sEnAnyam anya vimukAs thamasi sriyAma

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of sEnai mudhaliyAr and nammAzhwAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Glories

 archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srI mahAlakshmi (periya pirAtti)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

srI mahAlakshmi – periya pirAttiyAr – srI ranga nAchchiyAr

thirunakshathram panguni, uthram
avathAra sthalam
Place where he attained paramapadham
AchAryan srIman nArAyaNan
sishyas
Works
thaniyan nama: sriranga nAyakyai yath brO vibhrama bhEdhatha:
IsEsithavya vaishamya nimnOnnatham idham jagath

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of periya perumAL and periya pirAtti

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Glories:

Related Links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

srIman nArAyaNan (periya perumAL)

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

srIman nArAyaNan – periya perumAL – srI ranganAtha (prathamAchArya – First AchArya)

periyaperumal-art-3

thirunakshathram panguni, rOhiNi [As krishNa, AvaNi, rOhiNi]
avathAra sthalam
Place where he attained paramapadham
AchAryan
sishyas
Works  bhagavath gIthA, srIsailEsa dhayApAthram thaniyan etc
thaniyan srI sthanAbharaNam thEja: srIrangEsayam AsrayE
chinthAmaNimivOthvAntham uthsangE ananthabhOgina:

Learn bhagavath githA Santhai & Meanings

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of periya perumAL and periya pirAtti

Lectures

In English
Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org