Tag Archives: sri yamuna cgarya

Sri yAmunAchArya (ALavandhAr)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

alawanthar-- kattumanar koil

thirunakshathram Adi, uthrAdam
avathAra sthalam kAttu mannAr kOyil
Place where he attained paramapadham
AchAryan maNakkAl nambi
sishyas
Works
thaniyan yath padhAmbhOruhadhyAna vidhvasthAsEsha kalmasha:
vasthuthAmupayA dhOham yAmunEyam namAmitham

Learn Santhai & Meanings:

chathu:slOki

sthOtra rathnam

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of maNakkAl nambi and ALavandhAr

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org