శ్రీ వైష్ణవ గురు పరంపర పరిచయం – 2

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

<<శ్రీవైష్ణవ గురుపరంపర పరిచయం – 1

గత సంచికలో మనం శ్రీవైష్ణవ గురుపరంపర గురించి విశదీకరించుకున్నాము.

శ్రియఃపతి (లక్ష్మీనాథుడు) అయిన ఎంబెరుమాన్ (శ్రీమన్నారాయణుడు) పరిపూర్ణ దివ్య కళ్యాణ గుణములతో  నిత్యము శ్రీ వైకుంఠములో తన దివ్య మహిషులతో (శ్రీభూనీళాదేవేరులు), అనంత కళ్యాణ గుణములు కలిగిన అనంత, గరుడ, విష్వక్సేనాది, నిత్యసూరి గణములతో నిత్య కైంకర్యములు పొందుతుంటారు. శ్రీ వైకుంఠము నిత్యము ఆనందముతో శోభాయమానముగా ఉండును. ఎంబెరుమాను అక్కడ ఆనందమును అనుభవించుచున్నప్పటికిని వారి హృదయం సదా సంసారమందు దుఃఖమును అనుభవిస్తున్న జీవాత్మల యందే ఉండును.

జీవాత్మ మూడు విధములు:

 • నిత్యులు: ఎల్లప్పుడు పరమపదములో ఉండేవారు (కర్మచేత ఈ సంసారలోక సంపర్కం లేని వారు)
 • ముక్తులు: సంసారమున ఒకనాడు ఉండి  మొక్షమును పొందినవారు.
 • బద్ధులు: సంసారము నందు కర్మచే బద్ధుడై భగవానుడి సంబంధము కలిగి ఉన్నవాడు. (పితా – పుత్ర, శేష – శేషి సంబంధములు). ఈ సంబంధము వలన  భగవంతుడు ఈ బద్ధ జీవునకు సదా అనుగ్రహిస్తు వారిని శ్రీవైకుంఠమునకు రప్పించి నిత్య కైంకర్యపరునిగా చేయాలని ఆరాట పడుతుంటాడు.

శాస్త్రము నందు చెప్పినట్లు, మోక్షము పొందుటకు తత్త్వ జ్ఞానము అవసరము. రహస్య త్రయ మందు ఈ తత్త్వ జ్ఞానము స్పష్ఠముగా వివరించబడి ఉన్నది. జీవులకు ఈ తత్త్వ జ్ఞానమును బోధించి జీవాత్మలను సంసారబంధము నుండి విముక్తిని కలిగించే వారినే ఆచార్యులంటారు. ఈ ఆచార్యుని పాత్ర విశేషమైనది. కావున భగవంతుడే ఆచార్యునిగా అవతరించుటకై సిద్ధపడ్డాడు. కావున తానే ప్రధమాచార్యుడు. తాను ఆచార్యునిలా  వేంచేసి ఉన్న క్షేత్రాలను మన పూర్వాచార్యులు ఇలా వివరించారు.

 • శ్రీమన్నారాయణుడు బదరికాశ్రమము నందు నర (శిష్యునిగా)  నారాయణ (ఆచార్యునిగా) ఋషులుగా అవతరించి తిరుమంత్రమును ఉపదేశించెను.
 • భగవానుడు విష్ణులోకమున ద్వయ మంత్రమును పెరియ పిరాట్టి (శ్రీ లక్ష్మీదేవి) కి ఉపదేశించెను. (ఈ క్రమముననే శ్రీవైష్ణవ గురుపరంపర ఆరంభమయినది).
 • భగవానుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మగా కురుక్షేత్రమున అర్జుడికి చరమ శ్లోకమును ఉపదేశించెను.

సమగ్ర గురుపరంపర  ఇక్కడ చూడండి http://kaarimaaran.com/downloads/guruparambarai.jpg. శ్రీరంగములో వేంచేసియున్న పెరియ పిరాట్టి, పెరియ పెరుమాళ్ళు సాక్షాత్తుగా శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీమన్నారాయణుడే.  ఓరాణ్ వళి గురుపరంపరలోని క్రమం పెరియ పెరుమాళ్ళతో  ఆరంభమగును.

 1. పెరియ పెరుమాళ్  (శ్రీమన్నారాయణ)
 2. పెరియ పిరాట్టి  (శ్రీమహాలక్ష్మి)
 3. సేనై ముదలియార్  (విశ్వక్సేనుడు)
 4. నమ్మాళ్వార్
 5. శ్రీమన్నాథమునులు
 6. ఉయ్యక్కొండార్
 7. మణక్కాల్ నంబి
 8.  ఆళవందార్ 
 9.  పెరియ నంబి
 10. ఎంబెరుమానార్
 11. ఎంబార్
 12. పరాశర భట్టర్
 13. నంజీయర్
 14. నంపిళ్ళై
 15. వడక్కు తిరువీధిపిళ్ళై
 16. పిళ్ళై లోకాచార్యులు
 17. తిరువాయ్మొళి పిళ్ళై
 18. అళగియ మణవాళ మామునులు

శ్రీ వైష్ణవ గురుపరంపరలో ఆళ్వార్లతో పాటు ఆచార్యులను కూడా చేర్చి ఒకే భాగముగా వ్యవహరించెదరు. ఆళ్వార్ల క్రమము.

 1. పోయిగై ఆళ్వార్
 2. భూదత్తాళ్వార్
 3. పేయాళ్వార్
 4. తిరుమళిశై ఆళ్వార్
 5. మధురకవి ఆళ్వార్
 6. నమ్మాళ్వార్
 7. కులశేఖరాళ్వార్
 8. పెరియాళ్వార్
 9. ఆండాళ్
 10. తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్
 11. తిరుప్పాణాళ్వార్
 12. తిరుమంగై ఆళ్వార్

ఓరాణ్ వళి గురుపరంపరలో లేని మన పూర్వాచార్యులు.

 1. శెల్వనంబి
 2. కురుగై కావలప్పన్
 3. తిరుకణ్ణమంగై ఆండాన్
 4. తిరువరంగ ప్పెరుమాళ్ అరయర్
 5. తిరుక్కోష్ఠియూర్ నంబి
 6. పెరియ తిరుమలై నంబి
 7. తిరుమలై ఆండాన్
 8. తిరుక్కచ్చి నంబి
 9. మాఱనేరి నంబి
 10. కూరత్తాళ్వాన్
 11. ముదలియాండాన్
 12. అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్
 13. కోయిల్ కొమాండూర్ ఇళయవిల్లి ఆచ్చాన్
 14. కిడాంబి ఆచ్చాన్
 15. వడుగ నంబి
 16. వంగిపురత్తు నంబి
 17. సోమాశి ఆండాన్
 18. పిళ్ళై ఉఱంగావిల్లి దాసర్
 19. తిరుక్కురుగై ప్పిరాన్ పిళ్ళాన్
 20. కూర నారాయణ జీయర్
 21. ఎంగళాళ్వాన్
 22. అనంతాళ్వాన్
 23. తిరువరంగత్తు అముదనార్
 24. నడాదూర్ అమ్మాళ్
 25. వేదవ్యాస భట్టర్
 26. శృత ప్రకాశికా భట్టర్ (సుదర్శన సూరి)
 27. పెరియ వాచ్చాన్ పిళ్ళై
 28. ఈయుణ్ణి మాధవ పెరుమాళ్
 29. ఈయుణ్ణి పద్మనాభ పెరుమాళ్
 30. నాలూర్ పిళ్ళై
 31. నాలూరాచ్చాన్ పిళ్ళై
 32. నడువిల్ తిరువీధి పిళ్ళై భట్టర్
 33. పిన్బళగియ పెరుమాళ్ జీయర్
 34. అళగియ మనవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్
 35. నాయనారాచ్చాన్ పిళ్ళై
 36. వాదికేసరి అళగియ మణవాళ జీయర్
 37. కూరకులోత్తమ దాసులు
 38. విళాంచోలై పిళ్ళై
 39. వేదాందాచార్యులు
 40. తిరునారాయణ పురత్తు ఆయ్ జనన్యాచార్యులు

మణవాళ మామునులు ఉన్న కాలములో, ఆ తరువాతి కాలములో వైభవం కలిగిన పలువురు ఆచార్యులు (పరిమితిలో) :

 1. పొన్నడిక్కాల్ జీయర్
 2. కోయిల్ కందాడై అణ్ణన్
 3. ప్రతివాది భయంకరం అణ్ణన్
 4. పతంగి పరవస్తు పట్టర్ పిరాన్ జీయర్
 5. ఎఱుంబి అప్పా
 6. అప్పిళ్ళై
 7. అప్పిళ్ళార్
 8. కోయిల్ కందాడై అప్పన్
 9. శ్రీ పెరుంబుదూర్ ఆది యతిరాజ జీయర్
 10. అప్పాచ్చియారణ్ణా
 11. పిళ్ళై లోకమ్ జీయర్
 12. తిరుమళిశై అణ్ణా అప్పంగార్
 13. అప్పన్ తిరువేంకట రామానుజ ఎంబార్ జీయర్, ఇంకను కలరు.

పైన చెప్పబడిన ఆచార్య పురుషుల జీవిత చరిత్రలను రాబోవు సంచికలలో చూడవచ్చును.

ఎంపెరుమానార్ తిరువడిగళే శరణం

పొందుపరిచిన స్థానము – https://acharyas.koyil.org/index.php/2012/08/17/introduction-contd-english/

ప్రమేయము (గమ్యము) – https://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – https://acharyas.koyil.org/index.php
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – https://pillai.koyil.org

19 thoughts on “శ్రీ వైష్ణవ గురు పరంపర పరిచయం – 2”

 1. Sir. I am having religious books viz SUNDARA KANDAM Ramayanam. Etc in Telugu more than 80 years old. If you are interested I will send the list for your information. I want to donate . Please inform me

  • దాసోహం స్వామి

   అడియేన్. చాలా చక్కటి సమాచారం అందించారు స్వామి

   విజయవాడ కు 7కి.మీ. దూరంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ సచివాలయం కు వెళ్ళే దారిలో భగవదాజ్ఞగా *శ్రీ వైష్ణవ మహా దివ్య క్షేత్రము* నిర్మాణం జరుగుతోంది. అచ్చట శ్రీ భూ సమేత శ్రీ కళ్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి వారి ఆలయ ప్రాంగణంలో స్థంబాల మీద ఆచార్య దివ్య మంగళ స్వరూపాలను చెక్కించి, వారి నామాలను ఉదాహరించిన, వారి జీవిత చరిత్ర పుస్తక ప్రసాదం గా భాగవతుల కు అందిచాలని చిరుసంకల్పం

   ఆ స్థంబాలపై సుమారు 74మంది ఆచార్య దివ్య మంగళ స్వరూపాలను చెక్కించి వచ్చు.

   తమరు, ఆచార్య దివ్య మంగళ స్వరూపాలు, చరిత్ర ఇవ్వగలందులకు అనేకానేక దాసోహములతో మంగళా శాసనాలు చేస్తూ…

   దాసానుదాసుడు
   రాంబాబు
   98480 66464
   arambabu162@gmail.com

 2. Swamy, I have checked, but vaazhi naamalu are not coming in telugu, other subjects are in telugu but I want vaazhi naamalu in telugu, please don’t mind swamy , I found complete all vaazhi naamalu in this site but if they are in telugu also it would be helpful to us. Adiyen Ramanuja daasi 🙏

Comments are closed.