thaniyans

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: SrI vAnAchala mahAmunayE nama:

srisailesa-thanian-small

Link to downloadable e-book (pdf format): https://docs.google.com/file/d/0ByVemcKfGLucYTgyMTh6MDFYN3M/edit?usp=sharing

In hindi: http://acharyas.koyil.org/index.php/thanians/

In telugu: http://acharyas.koyil.org/index.php/thanians/

thaniyan is an invocatory verse of glorification to an AchArya which is usually composed/submitted by a sishya. kUrathAzhwAn explains our guru paramparai in a beautiful slOkam (which is recited as part of our nithyAnusandhAnam).

lakshmInAtha samArambAm nAtha yAmuna madhyamAm
asmadhAchArya paryanthAm vandhE guru paramparAm

லக்ஷ்மீநாத ஸமாரம்பாம் நாத யாமுந மத்யமாம்
அஸ்மதாசார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம்

Simple translation: I worship our guru paramparai which starts with srIman nArAyaNan (who is the husband of srI mahAlakshmi), has nAthamunigaL and yAmunAchAryar in the middle and ends with my own AchArya. For AzhwAn, asmadhAchArya means emperumAnAr (srI rAmAnujar) who was his own AchArya and for all of us its own samAsrayaNa AchAryan (the one who performs pancha samskAram to us).

AcharyasLet us see the thaniyan for all our pUrvAchAryas. We will start with the OrAN vazhi guru paramaparai (which starts with periya perumAL and ends with maNavALa mAmunigaL). Subsequently, we will see the thaniyans for AzhwArs and all other pUrvAchAryas in our sath sampradhAyam.

srI sthanAbharaNam thEja: srIrangEsayam AsrayE
chinthAmaNi mivOthvAntham uthsangE ananthabhOgina:

ஸ்ரீ ஸ்தநாபரணம் தேஜ: ஸ்ரீரங்கேசயம் ஆச்ரயே
சிந்தாமணிம் இவோத்வாந்தம் உத்ஸங்கே அநந்தபோகிந:

I reach out to srI ranganAthan who is a beautiful ornament decorating srI mahAlakshmi’s breasts, who is a great radiance himself, who is resting in srI rangam and who is like a crown jewel on the lap of Adhi sEshan.

nama: sriranga nAyakyai yath bhrO vibhrama bhEdhatha:
IsEsithavya vaishamya nimnOnnatham idham jagath

நம: ஸ்ரீரங்க நாயக்யை யத் ப்ரோ விப்ரம பேதத:
ஈசேசிதவ்ய வைஷம்ய நிம்நோந்நதம் இதம் ஜகத்

I worship srI ranganAchiyAr whose eyebrow movements (her desire and reaction revealed through that) determines the fate of jIvAthmAs (whether one is rich or poor, learned or illiterate, etc).

srIrangachandhramasam indhirayA  viharthum
vinyasya visvachidha chinnayanAdhikAram
yO nirvahathya nisamanguLi mudhrayaiva
sEnAnyam anya vimukAs thamasi sriyAma

ஸ்ரீரங்கசந்த்ரமஸம் இந்திரயா விஹர்தும்
விந்யஸ்ய விஸ்வசித சிந்நயநாதிகாரம்
யோ நிர்வஹத்ய நிஸமங்குளி முத்ரயைவ
ஸேநாந்யம் அந்ய விமுகாஸ் தமசி ச்ரியாம

vishwaksEnar is the one who controls all jIvAthmAs and achEthanams (matter) through the powers given by emperumAn, after letting the beautiful moon of srI rangam (periya perumAL – srI ranganAthan) enjoy divine pastimes with srI ranganAchiyAr. We accept such vishwaksEnar as our sole refuge.

mAthA pithA yuvathayas thanayA vibhUthi:
sarvam ya dhEva niyamEna madh anvayAnAm
Adhyasyana: kulapathEr vakuLAbhirAmam
srImath thadhangri yugaLam praNamAmi mUrdhnA

மாதா பிதா யுவதயஸ் தநயா விபூதி:
ஸர்வம் ய தேவ நியமேன மத் அந்வயாநாம்
ஆத்யஸ்யந: குலபதேர் வகுளாபிராமம்
ஸ்ரீமத் ததங்க்ரி யுகளம் ப்ரணமாமி மூர்த்நா

I bow my head down at the lotus feet of nammAzhwAr who is our (srIvaishNavas/prapannas) leader and the head of our clan, who is decoared with maghizham flowers and whose lotus feet are filled with srIvaishNava srI (divine wealth). For my descendants, he is everything – mother, father, consort, children, great wealth and everything else.

nama: achinthya adhbutha aklishta jnAna vairAgya rAsayE
nAthAya munayE agAdha bhagavadh bhakthi sindhavE

நம: அசிந்த்ய அத்புத அக்லிஷ்ட ஜ்ஞான வைராக்ய ராசயே
நாதாய முநயே அகாத பகவத் பக்தி ஸிந்தவே

I offer my obeisances to nAthamunigaL who is filled with knowledge about bhagavAn and detachment from wordly matters that cannot be quantified and are extraordinary, who is constantly meditating on bhagavAn and is an ocean of deep devotion towards bhagavAn.

nama: pankaja nEthrAya nAtha: sri pAdha pankajE
nyastha sarva bharAya asmath kula nAthAya dhImathE

நம: பங்கஜ நேத்ராய நாத: ஸ்ரீ பாத பங்கஜே
ந்யஸ்த ஸர்வ பராய அஸ்மத் குல நாதாய தீமதே

I offer my obeisances to puNdarikAkshar who was totally surrendered to nAthamunigaL’s lotus feet, who is the leader of our prapanna kulam and who is most knowledgable.

ayathnathO yAmunam Athma dhAsam alarkka pathrArppaNa nishkrayENa
ya: krIthvAnAsthitha yauvarAjyam namAmidham rAmamEya sathvam

அயத்நதோ யாமுநம் ஆத்ம தாஸம் அலர்க்க பத்ரார்ப்பண நிஷ்க்ரயேண
ய: க்ரீதவான் ஆஸ்தித யௌவராஜ்யம் நமாமிதம் ராமமேய ஸத்வம்

I worship maNakkAl nambi who is named srI rAma misra and was greatly intelligent in easily reforming the princely yAmunAchArya simply by giving him thUthuvaLai leaves.

yath padhAmbhOruhadhyAna vidhvasthAsEsha kalmasha:
vasthuthAmupayA thOham yAmunEyam namAmitham

யத் பதாம்போருஹத்யாந வித்வஸ்தாசேஷ கல்மஷ:
வஸ்துதாமுபயா தோஹம் யாமுநேயம் நமாமிதம்

I worship yAmunAchAryar by whose mercy my defects have been removed and I have become an identifiable object, i.e., previously I was like asath (matter) and now I have realized that I am sath (soul) after meditating on the lotus feet of yAmunAcharya.

kamalApathi kalyANa guNAmrutha nishEvayA
pUrNa kAmAya sathatham pUrNAya mahathE nama:

கமலாபதி கல்யாண குணாம்ருத நிஷேவயா
பூர்ண காமாய ஸததம் பூர்ணாய மஹதே நம:

I offer my obeisances to mahA purNa who is always self-satisfied by constantly enjoying the divine auspicious qualities of srIman nArAyaNan.

yOnithyam achyutha padhAmbuja yugma rukma
vyAmOhathas thathitharANi thruNAya mEnE
asmadhgurOr bhagavathOsya dhayaikasindhO:
rAmAnujasya charaNau sharaNam prapadhyE

யோநித்யம் அச்யுத பதாம்புஜ யுக்ம ருக்ம
வ்யாமோஹதஸ் ததிதராணி த்ருணாய மேநே
அஸ்மத்குரோர் பகவதோஸ்ய தயைகஸிந்தோ:
ராமாநுஜஸ்ய சரணௌ சரணம் ப்ரபத்யே

I take shelter at the lotus feet of srI rAmAnuja who out of great attachment for the lotus/golden feet of achyutha (srIman nArAyaNa) considers everything else as a blade of grass (not worthy), who is my AchArya, who is perfect in divine qualities such as knowledge, devotion, etc., and who is an ocean of mercy.

 • embAr (thai – punarpUsam)

rAmAnuja padha chAyA gOvindhAhva anapAyinI
thadhA yaththa svarUpA sA jIyAn madh visramasthalee

ராமானுஜ பதச் சாயா கோவிந்தாஹ்வ அநபாயிநீ
ததா யத்த ஸ்வரூபா ஸா ஜீயாந் மத் விச்ரமஸ்தலீ

gOvindha bhattar who is inseparable from srI rAmAnuja like the shadow of the lotus feet and the one who realised his true nature by taking refuge at srI rAmAnuja’s lotus feet, is the shade giving abode for me (where I can be relieved from my miseries). Let that embAr be victorious.

srI parAsara bhattArya srIrangEsa purOhitha:
srIvathsAnga sutha: srImAn shrEyasE mEsthu bhUyasE

ஸ்ரீ பராஸர பட்டார்ய ஸ்ரீரங்கேச புரோஹித:
ஸ்ரீவத்ஸாங்க ஸுத: ஸ்ரீமான் ச்ரேயஸே மேஸ்து பூயஸே

Let srI parAsara bhattar bestow me with all auspiciousness. He is the purOhith of srI ranganAthan, the son of srIvathsAngar (AzhwAn) and is greatly filled with kainkaryasrI (wealth of servitude).

namO vEdhAntha vEdhyAya jagan mangaLa hEthavE
yasya vAgamruthasAra pUritham bhuvana thrayam

நமோ வேதாந்த வேத்யாய ஜகந் மங்கள ஹேதவே
யஸ்ய வாகம்ருதஸார பூரிதம் புவந த்ரயம்

My obeisances belong to vEdhAnthi nanjIyar whose nectarean words have filled the 3 worlds and who brings auspicious aspects to all 3 worlds.

vEdhAntha vEdhya amrutha vArirAsEr
vEdhArtha sAra amrutha pUramagryam
AdhAya varshantham aham prapadhyE
kAruNya pUrNam kalivairidhAsam

வேதாந்த வேத்ய அம்ருத வாரிராசேர்
வேதார்த்த ஸார அம்ருத பூரமக்ர்யம்
ஆதாய வர்ஷந்தம் அஹம் ப்ரபத்யே
காருண்ய பூர்ணம் கலிவைரிதாஸம்

I take shelter of kalivairidhAsar (nampiLLai) who extracted (and is teaching) the glorious essence of the nectarean vEdham from vEdhAnthi nanjIyar who himself is an ocean of nectarean principles, who is filled with mercy (like a cloud filled with water).

sri krishna pAdha pAdhAbjE namAmi sirasA sadhA
yath prasAdha prabhAvEna sarva sidhdhirabhUnmama

ஸ்ரீ க்ருஷ்ண பாத பாதாப்ஜே நமாமி சிரஸா ஸதா
யத் ப்ரஸாதப் ப்ரபாவேந ஸர்வ ஸித்திரபூந்மம

I constantly bow down at the lotus feet of srI krishNa (vadakku thiruvIdhi piLLai) through whose mercy I acquired knowledge, devotion, detachment, etc.

lOkAchAryAya guravE krishNa pAdhasya sUnavE
samsAra bhOgi sandhashta jIva jIvAthavE nama:

லோகாசார்யாய குரவே க்ருஷ்ண பாதஸ்ய ஸூநவே
ஸம்ஸார போகி ஸந்தஷ்ட ஜீவ ஜீவாதவே நம:

I offer my obeisances to piLLai lOkAchAryar who is the son of srI krishNa (vadakku thiruvIdhi piLLai), who has a fully qualified AchArya, who is the medicine for the jIvAthmAs who are bitten by the poisonous snake called samsAram.

nama: srIsailanAthAya kunthI nagara janmanE
prasAdhalabdha parama prApya kainkaryasAlinE

நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தீ நகர ஜந்மநே
ப்ரஸாதலப்த பரம ப்ராப்ய கைங்கர்யஸாலிநே

My obeisances belong to srIsaila nAtha (thirumalai AzhwAr – thiruvAimozhi piLLai) who was born in kunthI nagar, one who achieved the ultimate kainkaryam (by the grace of his AchAryan).

srIsailEsa dhayA pAthram dhIbhakthyAdhi guNArNavam
yathIndhra pravaNam vandhE ramya jAmAtharam munim

ஸ்ரீசைலேச தயா பாத்ரம் தீபக்த்யாதி குணார்ணவம்
யதீந்த்ர ப்ரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் முநிம்

I glorify azhagiya maNavALa mAmunigaL who is the target of thirumalai AzhwAr’s mercy, who is an ocean of auspicious qualities such as knowledge, devotion, etc. and who is greatly attached to yathIndhra (srI rAmAnuja).

AzhwArs and several other AchAryas also are considered to be part of our srivaishnava guru paramparai.

The AzhwArs in order are:

kAnchyAm sarasi hEmAbjE jAtham kAsAra yOginam
kalayE ya: sriya:pathyE ravim dhIpam akalpayath

காஞ்ச்யாம் ஸரஸி ஹேமாப்ஜே ஜாதம் காஸார யோகிநம்
கலயே ய: ச்ரிய:பத்யே ரவிம் தீபம் அகல்பயத்

I meditate on poigai AzhwAr who was born in the pond in thiruvekkA (kAnchIpuram) out of a golden lotus flower and who lit the divine lamp using the radiant sun to have the vision of srIman nArAyaNan.

mallApura varAdhIsam mAdhavI kusumOdhbhavam
bhUtham namAmi yO vishNOr gYAnadhIpam akalpayath

மல்லாபுர வராதீசம் மாதவீ குஸுமோத்பவம்
பூதம் நமாமி யோ விஷ்ணோர் ஜ்ஞானதீபம் அகல்பயத

I worship bhUthathAzhwAr who is the leader of thirukkadalmallai (mAmallapuram) and was born out of a mAdhavI (spring) flower and who lit the lamp of knowledge to have the vision of the supreme lord.

dhrushtvA hrushtam thadhA vishNum ramayA mayilAdhipam
kUpE rakthOthpalE jAtham mahathAhvayam AsrayE

த்ருஷ்ட்வா ஹ்ருஷ்டம் ததா விஷ்ணும் ரமயா மயிலாதிபம்
கூபே ரக்தோத்பலே ஜாதம் மஹதாஹ்வயம் ஆச்ரயே

I surrender unto pEyAzhwAr who is the leader of mylApUr and was born out of a red lilly flower in a well and who attained great bliss by having the divine vision of srIman nArAyaNan with srI mahAlakshmi.

Sakthi panchamaya vigrahAthmanE sUkthikArajatha chiththa hAriNE
mukthidhAyaka murAri pAdhayOr bhakthisAra munayE namO nama:

சக்தி பஞ்சமய விக்ரஹாத்மநே சூக்திகாரஜத சித்த ஹாரிணே
முக்திதாயக முராரி பாதயோர் பக்திஸார முநயே நமோ நம:

My obeisances unto thirumazhisai AzhwAr who resembles the essence of bhakthi towards the lotus feet of murAri (emperumAn who killed mura) who can bestow us the divine mOksham. He holds the divine form of emperumAn which is made of divine matter (In this material world, our form/body is made of pancha bhUthams – earth, water, fire, air and ether. But bhagavAn’s form is made of pancha upanishadh – vishwam, nivruththa:, sarva:, paramEshti, pumAn) in his heart and is most attractive to view. Another interpretation is, the one wearing the necklace won over from king sUkthi hAran.

avidhitha vishayAntharas chatArEr upanishadhAm upagAna mAthra bOga:
api cha guNa vachAth thadhEka sEshi madhurakavir hrudhayE mamAvirasthu

அவிதித விஷயாந்தரஸ் சடாரேர் உபநிஷதாம் உபகான மாத்ர போக:
அபி ச குண வசாத் ததேக சேஷி மதுரகவிர் ஹ்ருதயே மமாவிரஸ்து

Let madhurakavi AzhwAr be firmy established in my heart. He did not know any one other nammAzhwAr, considered singing nammAzhwAr’s pAsurams as the only enjoyable activity and naturally considered nammAzhwAr as his only master.

mAthA pithA yuvadhayas thanayA vibhUthi:
sarvam ya dhEva niyamEna madh anvayAnAm
Adhyasyana: kulapathEr vakuLAbhirAmam
srImath thadhangri yugaLam praNamAmi mUrdhnA

மாதா பிதா யுவதயஸ் தநயா விபூதி:
ஸர்வம் ய தேவ நியமேன மத் அந்வயாநாம்
ஆத்யஸ்யந: குலபதேர் வகுளாபிராமம்
ஸ்ரீமத் ததங்க்ரி யுகளம் ப்ரணமாமி மூர்த்நா

I bow my head down at the lotus feet of nammAzhwAr who is our (srIvaishNavas/prapannas) leader and the head of our clan, who is decoared with maghizham flowers and whose lotus feet are filled with srIvaishNava srI (divine wealth). For my descendants, he is everything – mother, father, consort, children, great wealth and everything else.

gushyathE yasya nagarE rangayAthrA dhinE dhinE
thamaham sirasA vandhE rAjAnam kulasEkaram

குஷ்யதே யஸ்ய நகரே ரங்கயாத்ரா தினே தினே
தமஹம் சிரஸா வந்தே ராஜாநம் குலசேகரம்

I bow my head down and worship kulasEkara AzhwAr in whose capital city there is constant hailing about srIranga yAthrai (travelling to srIrangam).

gurumukam anadhIthya prAhavEdhAn asEshAn
narapathi parikluptham sulkamAdhAthu kAma:
svasuram amara vandhyam ranganAthasya sAkshAth
dhvija kula thilakam tham vishNuchiththam namAmi

குருமுகம் அநதீத்ய ப்ராஹவேதாந் அஸேஷாந்
நரபதி பரிக்லுப்தம் ஸுல்கமாதாது காம:
ச்வசுரம் அமர வந்த்யம் ரங்கநாதஸ்ய ஸாக்ஷாத்
த்விஜ குல திலகம் தம் விஷ்ணுசித்தம் நமாமி

I worship periyAzhwAr who proclaimed the essence of vEdham (without learning it from an AchArya methodically – he was directly blessed by bhagavAn with divine blemsishless knowledge) to win over pouch containing gold at the pAndiya king’s assembly and who is the direct father-in-law of srI ranganAthan (due to him being the father of ANdAL nAchiyAr) and who is the leader of brAhmaNas.

nILA thunga sthanagiri thatI suptham udhbOdhya krishNam
pArArthyam svam sruthi satha siras sidhdham adhyApayanthI
svOchishtAyAm srajinigaLitham yAbalAth kruthya bhungthE
gOdhA thasyai nama idham idham bhUya EvAsthu bhUya:

நீளா துங்க ஸ்தனகிரி தடீ ஸுப்தம் உத்போத்ய க்ருஷ்ணம்
பாரார்த்யம் ஸ்வம் ச்ருதி சத சிரஸ் ஸித்தம் அத்யாபயந்தீ
ஸ்வோசிஷ்டாயாம் ச்ரஜிநிகளிதம் யாபலாத் க்ருத்ய புங்க்தே
கோதா தஸ்யை நம இதம் இதம் பூய ஏவாஸ்து பூய:

I offer my obeisances to gOdhA dhEvi again and again. She is the one who woke up krishNa who was resting on the breasts of nILA dhEvi, the one who announced her pArathanthriyam (which is the ultimate principle highlighted in vEdham) to bhagavAn himself and the one who fully enjoyed emperumAn who wore the garlands that were once worn by her.

thamEva mathvA paravAsudhEvam rangEsayam rAjavadharhaNiyam
prAbhOdhikIm yOkrutha sUkthimAlAm bhakthAngrirENum bhagavanthamIdE

தமேவ மத்வா பரவாஸுதேவம் ரங்கேசயம் ராஜவதர்ஹணியம்
ப்ராபோதிகீம் யோக்ருத ஸூக்திமாலாம் பக்தாங்க்ரிரேணும் பகவந்தமீடே

I glorify thoNdaradippodi AzhwAr who composed thiruppaLLiyeLuchi to awake srI ranganAthan considering him the same as paravAsudhEvan and who is to be pampered like an emperor.

ApAdha chUdam anubhUya harim SayAnam
madhyE kavErathu hithur mudhithAntharAthmA
adhrashtruthAm nayanayOr vishayAntharANAm
yO nischikAya manavai munivAhananam tham

ஆபாத சூடம் அனுபூய ஹரிம் சயாநம்
மத்யே கவேரது ஹிதுர் முதிதாந்தராத்மா
அத்ரஷ்ட்ருதாம் நயநயோர் விஷயாந்தராணாம்
யோ நிச்சிகாய மனவை முநிவாஹநம் தம்

We meditate on thiruppANAzhwAr who is named munivAhanar (one who was carried by lOka sAranga mahAmunivar on his shoulders), who acquired great bliss by enjoying srI ranganAthan who is resting in srIrangam that is covered by the two cauvery rivers (kAviri and koLLidam) and who proclaimed that his eyes would not see anything other than srI ranganAthan’s divine form.

kalayAmi kalidhvamsam kavim lOka dhivAkAram
yasya gObi: prakAsAbir Avidhyam nihatham thama:

கலயாமி கலித்வம்ஸம் கவிம் லோக திவாகாரம்
யஸ்ய கோபி: ப்ரகாசாபிர் ஆவித்யம் நிஹதம் தம:

I meditate on thirumangai AzhwAr who is named kalikanRi, who is a radiant sun among poets and through whose radiant words the ignorance in the mind was dispelled completely.

The AchAryas (who are not in OrANvazhi guru paramparai) include (but not limited to):

nAthamauni padhAsaktham gyAnayOgAdhi sampadham
kurukAdhipa yOgIndhram namAmi SirasA sadhA

நாதமௌநி பதாஸக்தம் ஜ்ஞானயோகாதி ஸம்பதம்
குருகாதிப யோகீந்த்ரம் நமாமி சிரஸா ஸதா

I constantly bow down at the lotus feet of kurugai kAvalappan who is greatly attached to the lotus feet of nAthamunigaL, who has the great wealth of gyAna yOgam and bhakthi yOgam and who is the best amongst yOgis.

SrIrAmamiSra padha pankaja sancharIkam SrIyAmunArya vara puthram aham guNAbyam
SrIrangarAja karuNA pariNAma dhaththam SrIbhAshyakAra SaraNam vararangamIdE

ஸ்ரீராமமிச்ர பத பங்கஜ ஸஞ்சரீகம் ஸ்ரீயாமுனார்ய வர புத்ரம் அஹம் குணாப்யம்
ஸ்ரீரங்கராஜ கருணா பரிணாம தத்தம் ஸ்ரீபாஷ்யகார சரணம் வரரங்கமீடே

I glorify thiruvarangapperumAL arayar who stayed like a beetle in the lotus feet of maNakkAl nambi, who is the divine son of yAmunAchAryar, who is filled with auspicious qualities, who was born by the divine grace of srI ranganAthan and who had srI bhAshyakArar as his sishya.

SrIvallabha padhAmbhOja dhIbhakthyamrutha sAgaram
SrImadhgOshtIpurIpUrNam dhESikEndhram bhajAmahE

ஸ்ரீவல்லப பதாம்போஜ தீபக்த்யம்ருத ஸாகரம்
ஸ்ரீமத்கோஷ்டீபுரீபூர்ணம் தேசிகேந்த்ரம் பஜாமஹே

We take refuge at the lotus feet of thirukkOshtiyUr nambi who is an ocean of nectar for knowledge and devotion at the lotus feet of srIman nArAyaNan who is the consort of srI mahAlakshmi and who is best among AchAryas.

pithAmahasyApi pithAmahAya prAchEthasAdhESapalapradhAya
SrIbhAshyakArOththama dhESikAya SrISailapUrNAya namO nama: sthAth

பிதாமஹஸ்யாபி பிதாமஹாய ப்ராசேதஸாதேசபலப்ரதாய
ஸ்ரீபாஷ்யகாரோத்தம தேசிகாய ஸ்ரீசைலபூர்ணாய நமோ நம: ஸ்தாத்

I repeatedly worship srIsaila pUrNa who is the grand father of brahmA who is the grand father of the entire creation (as nambi was called “father” by thiruvEnkatamudaiyAn who is the father of brahmA), who is a wonderful AchArya for srI bhAshyakAra and who instructed the deep meanings of vAlmIki rAmAyaNa to srI bhAshyakAra.

rAmAnuja munIndhrAya dhrAmidI samhithArththadham
mAlAdhara gurum vandhE vAvadhUkam vipaschitham

ராமாநுஜ முநீந்த்ராய த்ராமிடீ ஸம்ஹிதார்த்ததம்
மாலாதர குரும் வந்தே வாவதூகம் விபஸ்சிதம்

I worship the AchArya named thirumAlai ANdAn who expertly explained the divine meanings of thiruvAimozhi which is hailed as dhrAvida vEdham to srI rAmAnuja muni and who was most intelligent.

dhEvarAja dhayApAthram srI kAnchi pUrNam uththamam
rAmAnuja munEr mAnyam vandhEham sajjanAsrayam

தேவராஜ தயாபாத்ரம் ஸ்ரீ காஞ்சி பூர்ணம் உத்தமம்
ராமாநுஜ முநேர் மாந்யம் வந்தேஹம் ஸஜ்ஜநாச்ரயம்

I worship thirukkachi nambi who is the object of srI varadharAja’s mercy, who is best among vaishNavas, who was greatly respected by srI rAmAnuja muni and who was flocked by many srIvaishNavas.

yAmunAchArya sachchishyam rangasthalanivAsinam
gyAnabhakthyAdhijaladhim mARanErigurum bhajE

யாமுநாசார்ய ஸச்சிஷ்யம் ரங்கஸ்தலநிவாஸிநம்
ஜ்ஞாநபக்த்யாதிஜலதிம் மாறனேரிகுரும் பஜே

I worship mARanEri nambi who is a dear sishya of yAmunAchArya, who lives in srIrangam periyakOil and who is an ocean of knowledge, devotion, etc.

srIvathsa chinna misrEbyO nama ukthima dhImahE:
yadhukthayas thrayi gaNtE yaanthi mangaLa sUthradhAm:

ஸ்ரீவத்ஸ சிந்ந மிச்ரேப்யோ நம உக்திம தீமஹே:
யதுக்தயஸ் த்ரயி கண்டே யாந்தி மங்கள ஸூத்ரதாம்:

We offer our obeisances towards srIvathsAnga misra whose divine sthOthrams are like mangaLasUthram for vEdham, i.e., they reveal that srIman nArAyaNan is the supreme clearly.

pAdhukE yathirAjasya kathayaNthi yadhAkyayA
thasya dhAsarathE: pAdhau chirasA dhArayAmyaham

பாதுகே யதிராஜஸ்ய கதயந்தி யதாக்யயா
தஸ்ய தாஸரதே: பாதௌ சிரஸா தாரயாம்யஹம்

I decorate my head with mudhaliyANdAn’s lotus feet. He is named dhAsarathi and srI yathirAja’s sandals are named after him as mudhaliyANdAn.

rAmAnujArya sachchishyam vEdhasAsthrArtha sampadham
chathurthAsrama sampannam dhEvarAja munim bhajE

ராமானுஜார்ய ஸச்சிஷ்யம் வேதசாஸ்த்ரார்த்த ஸம்பதம்
சதுர்தாச்ரம ஸம்பந்நம் தேவராஜ முநிம் பஜே

I take refuge of dhEvarAja muni (aruLALa perumAL emperumAnAr) who is a dear sishya of emperumAnAr, who has the great wealth of having understood the in-depth meanings of vEdham and who is situated in sannyAsAsramam.

srI kausikAnvaya mahAmbhuthi pUrNachandhram
srI bhAshyakAra jananI sahajA thanujam
srIsailapUrNa padha pankaja saktha chiththam
srIbAladhanvi guruvaryam aham bhajAmi

ஸ்ரீ கௌசிகாந்வய மஹாம்புதி பூர்ணசந்த்ரம்
ஸ்ரீ பாஷ்யகார ஜநநீ ஸஹஜா தநுஜம்
ஸ்ரீசைலபூர்ண பத பங்கஜ சக்த சித்தம்
ஸ்ரீபாலதந்வி குருவர்யம் அஹம் பஜாமி

I worship srI bAladhanvi guru who is like a shining moon for the ocean of kausika clan, who is the son of srI bhAshyakAra’s mother’s sister, who has his mind fully attached to the lotus feet of srI saila pUrNa.

rAmAnuja padhAmbhOjayugaLI yasya dhImatha:
prApyam cha prApakam vaNdhE pranNathArththiharam gurum

ராமானுஜ பதாம்போஜயுகளீ யஸ்ய தீமத:
ப்ராப்யம் ச ப்ராபகம் வந்தே ப்ரணதார்த்திஹரம் குரும்

I worship the most intelligent praNathArthihara guru who considered the lotus feet of srI rAmAnuja as his means and ultimate goal.

rAmAnujArya sachchishyam sALagrAma nivAsinam
panchamOpAya sampannam sALagrAmAryam AsrayE

ராமானுஜார்ய ஸச்சிஷ்யம் ஸாளக்ராம நிவாஸிநம்
பஞ்சமோபாய ஸம்பந்நம் ஸாளக்ராமார்யம் ஆச்ரயே

I take shelter of vaduga nambi who is a dear sishya of emperumAnAr, who lived in sALagrAmam and who was an expert in panchamOpAyam (AchArya nishtai).

bhArathvAja kulOdhbhUtham lakshmaNArya padhAsritham
vandhE vangipurAdhIsam sampUrNAyam krupAnidhim

பாரத்வாஜ குலோத்பூதம் லக்ஷ்மணார்ய பதாச்ரிதம்
வந்தே வங்கிபுராதீஸம் ஸம்பூர்ணாயம் க்ருபாநிதிம்

I worship vangi purathu nambi who is born in bhArathwAja clan, who has taken shelter of srI rAmAnuja, who is filled with mercy and who is the leader of vangipuram.

naumi lakshmaNa yOgIndhra pAdhasEvaika dhArakam
srIrAmakrathunAthAryam srIbhAshyAmrutha sAgaram

நௌமி லக்ஷ்மண யோகீந்த்ர பாதஸேவைக தாரகம்
ஸ்ரீராமக்ரதுநாதார்யம் ஸ்ரீபாஷ்யாம்ருத ஸாகரம்

I worship sOmAsiyANdAn who performed menial services (with great joy) to srI rAmAnuja to sustain himself, who is an ocean of knowledge in srIbhAshyam and who is named “srI rAma”.

jAgarUga dhanushpANim pANau katgasamanvidham
rAmAnujasparsavEdhim rAdhdhAnthArththa prakAsakam
bhAginEyadhvayayutham bhAshyakAra bharamvaham
rangEsamangaLakaram dhanurdhAsam aham bhajE

ஜாகரூக தநுஷ்பாணிம் பாணௌ கட்கஸமந்விதம்
ராமானுஜஸ்பர்சவேதிம் ராத்தாந்தார்த்த ப்ரகாசகம்
பாகிநேயத்வயயுதம் பாஷ்யகார பரம்வஹம்
ரங்கேசமங்களகரம் தநுர்தாஸம் அஹம் பஜே

I take shelter of piLLai uRangAvilli dhAsar who never sleeps, who holds bow in one hand, who holds sword in another hand, who is like a magical pill (which converts iron into gold when touched), who revealed the essential principles during his lifetime, who has two nephews (who were great devotees), who managed srI rAmAnuja’s mutt and who performs mangaLAsAsanam to srI ranganAthan.

dhrAvidAgama sAragyam rAmAnuja padhAsritham
sudhiyam kurukEsAryam namAmi sirasAnhavam

த்ராவிடாகம ஸாரக்யம் ராமாநுஜ பதாச்ரிதம்
ஸுதியம் குருகேசார்யம் நமாமி சிரஸாந்ஹவம்

I worship kurugEsAchArya (everyday) who is a well-versed in the essence of dhrAvida vEdham, who took shelter of srI rAmAnuja’s lotus feet and who is most intelligent.

srIvishNuchiththa padha pankaja samsrayAya chEthO mama spruhayathE kimatha: parENa
nOchEn mamApi yathisEkarabhArathInAm bhAva: katham bhavithumarhathi vAgvidhEya:

ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்த பத பங்கஜ ஸம்ச்ரயாய சேதோ மம ஸ்ப்ருஹயதே கிமத: பரேண
நோசேந் மமாபி யதிஸேகரபாரதீனாம் பாவ: கதம் பவிதுமர்ஹதி வாக்விதேய:

My heart desires to become attached to srI vishNuchiththa. What is the use of anything but those lotus feet? How would I have mastered yathirAja’s divine words had I not taken shelter of those lotus feet of engaLAzhwAn?

akilAthma guNAvAsam agyAna thimirApaham
AsrithAnAm susaraNam vandhE ananthArya dhEsikam

அகிலாத்ம குணாவாஸம் அஜ்ஞான திமிராபஹம்
ஆச்ரிதாநாம் ஸுசரணம் வந்தே அநந்தார்ய தேசிகம்

I bow down to the AchArya named ananthAzhwAn who is the abode of all auspicious qualities, who is the one who dispels the darkness of ignorance and who is the means for the ones who have taken shelter of him.

srIrangE mInahasthE cha jAtham rangAryanandhanam
rAmAnujapadhAskandham ranganAthagurum bhajE

ஸ்ரீரங்கே மீநஹஸ்தே ச ஜாதம் ரங்கார்யநந்தநம்
ராமாநுஜபதாஸ்கந்தம் ரங்கநாதகுரும் பஜே

I take shelter of srIranganAtha guru (amudhanAr) who was born on panguni hastham as the son of rangAryar (aNi arangathamudhanAr) and who has taken shelter of srI rAmAnuja’s lotus feet.

vandhEham varadhAryam tham vathsAbi janabhUshaNam
bhAshyAmrutha pradhAnAdhya sanjIvayathi mAmapi

வந்தேஹம் வரதார்யம் தம் வத்ஸாபி ஜநபூஷணம்
பாஷ்யாம்ருத ப்ரதாநாத்ய ஸஞ்ஜீவயதி மாமபி

I offer my obeisances to varadhAchAryar (nadAthUrammAL) who is the shining jewel of srIvathsa clan and who awakened my true spirit by teaching me the nectar of srIbhAshyam.

pauthram srIrAmamisrasya srIvathsAngasya nandhanam
rAmasUrim bhajE bhattaparAsaravarAnujam

பௌத்ரம் ஸ்ரீராமமிச்ரஸ்ய ஸ்ரீவத்ஸாங்கஸ்ய நந்தநம்
ராமஸூரிம் பஜே பட்டபராசரவராநுஜம்

I take shelter of srI rAma piLLai (vEdha vyAsa bhattar) who is the grand son of srI rAma misra (kUrathAzhwAr – AzhwAn’s father), who is the son of srIvathsAngar (AzhwAn) and the younger brother of srI parAsara bhattar.

srIparAsarabhattArya sishyam srIrangapAlakam
nArAyaNamunim vandhE gyAnAdhiguNasAgaram

ஸ்ரீபராசரபட்டார்ய சிஷ்யம் ஸ்ரீரங்கபாலகம்
நாராயணமுநிம் வந்தே ஜ்ஞாநாதிகுணஸாகரம்

I worship srI nArAyaNa muni who is a sishya of parAsara bhattar, who protects srIrangam and who is an ocean of gyAnam (knowledge),  bhakthi (devotion), vairAgyam (renunciation), etc.

yathIndhra krutha bhAshyArthA yadh vyAkyAnEna dharsithA:
varam sudharsanAryam tham vandhE kUra kulAdhipam

யதீந்த்ர க்ருத பாஷ்யார்த்தா யத் வ்யாக்யாநேந தர்சிதா:
வரம் ஸுதர்சநார்யம் தம் வந்தே கூர குலாதிபம்

I offer my obeisances to sudharsana bhattar who is a leader among the descendants of kUrathAzhwAn, in whose sruthaprakAsikA vyAkyAnam (commentary) yathirAja’s srI bhAshyam meanings are fully explained and who is glorious.

srImath krishNa samAhvAya namO yAmuna sUnavE
yath katAkshaika lakshyANam sulabha: srIdharas sadhA

ஸ்ரீமத் க்ருஷ்ண ஸமாஹ்வாய நமோ யாமுந ஸூநவே
யத் கடாக்ஷைக லக்ஷ்யாணாம் ஸுலப: ஸ்ரீதரஸ் ஸதா

My worships belong to srI krishNa (periyavAchAn piLLai) who is the son of yAmunAchArya and by whose mercy srIman nArAyaNan is easily achievable.

lOkAchArya padhAmbhOja samsrayam karuNAmbhudhim
vEdhAntha dhvaya sampannam mAdhavAryam aham bhajE

லோகாசார்ய பதாம்போஜ ஸம்ச்ரயம் கருணாம்புதிம்
வேதாந்த த்வய ஸம்பந்நம் மாதவார்யம் அஹம் பஜே

I worship (eeyuNNi) mAdhavAchAryar who has taken shelter at the lotus feet of lOkAchArya (nampiLLai), who is an ocean of mercy and who has the great wealth of both samskritha vEdhAntham and dhrAvida vEdhAntham.

mAdhavAchArya sathputhram thathpAdhakamalAsritham
vAthsalyAdhi guNair yuktham padhmanAbha gurum bhajE

மாதவாசார்ய ஸத்புத்ரம் தத்பாதகமலாச்ரிதம்
வாத்ஸல்யாதி குணைர் யுக்தம் பத்மநாப குரும் பஜே

I worship (eeyuNNi) padhmanAbhAchAryar who is a good son of mAdhavAchAryar, who has taken shelter of mAdhavAchAryar and who is the abode of auspicious qualities such as vAthsalyam (motherly forbearance), etc.

chathurgrAma kulOdhbhUtham dhrAvida bhrahma vEdhinam
yagyArya vamsathilakam srIvarAhamaham bhajE

சதுர்க்ராம குலோத்பூதம் த்ராவிட ப்ரஹ்ம வேதிநம்
யஜ்ஞார்ய வம்சதிலகம் ஸ்ரீவராஹமஹம் பஜே

I worship srI varAhar (nAlUr piLLai) who is a descendant of nAlUrAn (kUrathAzhwAn’s sishya), who is an ornament among the descendants of echchAn (emperumAnAr’s sishya) and who fully knows the essence of dhrAvida vEdham.

namOsthu dhEvarAjAya chathurgrAma nivAsinE
rAmAnujArya dhAsasya suthAya guNasAlinE

நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்க்ராம நிவாஸிநே
ராமானுஜார்ய தாஸஸ்ய ஸுதாய குணசாலிநே

I offer my obeisances to dhEvarAjar (nAlUrAchAn piLLai) who lives in chathurgrAma (nAlUr), who is the son of rAmAnujArya (another name of nAlUr piLLai) and who is filled with auspicious qualities.

lOkAchArya padhAsaktham madhyavIdhi nivAsinam
srIvathsachihnavamsAbdhisOmam bhattAryamAsrayE

லோகாசார்ய பதாஸக்தம் மத்யவீதி நிவாஸிநம்
ஸ்ரீவத்ஸசிஹ்நவம்சாப்திஸோமம் பட்டார்யமாச்ரயே

I take shelter of naduvil thiruvIdhi piLLai bhattar who is greatly attached to the lotus feet of nampiLLai, who lived in naduvil thiruvIdhi (a street in srIrangam), who is like a moon for the ocean of kUrathAzhwAn’s clan.

gyAna vairAgya sampUrNam paschAth sundhara dhEsikamm
dhravidOpanishadh bhAshyathAyinam madh gurum bhajE

ஜ்ஞாந வைராக்ய ஸம்பூர்ணம் பச்சாத் ஸுந்தர தேஸிகம்
த்ரவிடோபநிஷத் பாஷ்யதாயிநம் மத் குரும் பஜே

I worship my AchArya paschAth sundhara dhEsika (pinbhazhagiya perumAL jIyar) who is filled with knowledge and detachment (from worldly matters), who explained the principles of thiruvAimozhi which is called dhrAvida vEdham.

dhrAvidAmnAya hrudhayam guruparvakramAgatham
ramyajAmAthrudhEvEna dharsitham krishNasUnunA

த்ராவிடாம்நாய ஹ்ருதயம் குருபர்வக்ரமாகதம்
ரம்யஜாமாத்ருதேவேந தர்சிதம் க்ருஷ்ணஸூநுநா

azhagiya maNavALa perumAL nAyanAr who is the son of srI krishNa (vadakku thiruvIdhi piLLai) revealed the divine meanings of thiruvAimozhi (nammAzhwAr’s divine heart) which are received through the AchArya paramparai.

sruthyarthasArajanakam smruthibAlamithram
padhmOllasadh bhagavadhangri purANabhandhum
gyAnAdhirAjam abhayapradharAja sUnum
asmath gurum paramakAruNikam namAmi

ச்ருத்யர்த்தஸாரஜநகம் ஸ்ம்ருதிபாலமித்ரம்
பத்மோல்லஸத் பகவதங்க்ரி புராணபந்தும்
ஜ்ஞாநாதிராஜம் அபயப்ரதராஜ ஸூநும்
அஸ்மத் குரும் பரமகாருணிகம் நமாமி

I worship my most merciful AchAryan who extracts the essence of vEdham, who is like a sun for the lotus of smruthi, who is eternally related to the lotus feet of srIman nArAyaNan, who is an emperor of knowledge and is the dear son of abhyapradha rAjar (periyavAchAn piLLai).

sundharajAmAthrumunE: prapadhyE charaNAmbhujam
samsArArNava sammagna janthu santhArapOthakam

ஸுந்தரஜாமாத்ருமுநே: ப்ரபத்யே சரணாம்புஜம்
ஸம்ஸாரார்ணவ ஸம்மக்ந ஜந்து ஸந்தாரபோதகம்

I surrender unto the lotus feet of vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar whose lotus feet are like a boat that will deliver the jIvAthmAs who are drowning in the ocean of samsAram.

lOkAchArya krupApAthram kauNdinya kula bhUshaNam
samasthAthma guNAvAsam vandhE kUra kulOthamam

லோகாசார்ய க்ருபாபாத்ரம் கௌண்டிந்ய குல பூஷணம்
ஸமஸ்தாத்ம குணாவாஸம் வந்தே கூர குலோத்தமம்

I worship kUra kulOthama dhAsar who is the target of the mercy of piLLai lOkAchAryar, who is a crown jewel that decorates the kauNdinya clan and who is the abode of all auspicious qualities.

thulAhirbuDhnya samBhUtham srIlOkArya padhAshritham
sapthagAThA pravakthAram nArAyaNa maham BhajE

துலாSஹிர்புத்ந்யஸம்பூதம் ஸ்ரீலோகார்ய பதாச்ரிதம்
ஸப்தகாதா ப்ரவக்தாரம் நாராயணமஹம் பஜே

I worship nArAyaNa (viLAnchOlai piLLai) who was born on thulA (aippasi) month ahirbhudhnya (uthrattAdhi) nakshathram, who is surrendered to piLLai lOkAchAryar and who composed saptha kAthai (which is the essence of srI vachana bhUshaNam).

srImAn vEnkatanAthArya: kavithArkkika kEsarI
vEdhAnthAchAryavaryO mE sannidhaththAm sadhA hrudhi

ஸ்ரீமான் வேங்கடநாதார்ய: கவிதார்க்கிக கேசரீ
வேதாந்தாசார்யவர்யோ மே ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்ருதி

Let vEdhAnthAchArya live in my heart eternally. He is like a lion for the (opposing) poets and debators, abode of knowledge, devotion, detachment (from worldly pleasures), etc. and is known as vEnkatanAtha.

AchArya hrudhayasyArththA: sakalA yEna dharsithA:
srIsAnudhAsam amalam dhEvarAjam thamAsrayE

ஆசார்ய ஹ்ருதயஸ்யார்த்தா: ஸகலா யேந தர்சிதா:
ஸ்ரீஸாநுதாஸம் அமலம் தேவராஜம் தமாச்ரயே

After (and during) the period of ManavALa mAmunigal, many glorious AchAryas lived in our sampradhAyam including (but not limited to):

I take shelter of thirunArAyaNapurathu Ay who explained all the divine meanings of AchArya hrudhayam, who is blemishless and is also known as srIsAnu dhAsa and dhEvarAja.

AchAryas after mAmunigaL’s time period.

ramya jAmAthru yOghIndhra pAdharEkhA mayam sadhA
thathA yaththAthma saththAdhim rAmAnuja munim bhajE

ரம்ய ஜாமாத்ரு யோகீந்த்ர பாதரேகா மயம் ஸதா
ததா யத்தாத்ம ஸத்தாதிம் ராமானுஜ முநிம் பஜே

I worship vAnamAmalai jIyar who is like the imprints of mAmunigaL’s lotus feet and who fully depends on mAmunigaL to establish his true nature (as a servant of mAmunigaL), sustenance, activities, etc.

ramya jAmAthru yOgIndhra pAdha sEvaika dhArakam
bhattanAtha munim vandhE vAthsalyAdhi guNArNavam

ரம்ய ஜாமாத்ரு யோகீந்த்ர பாத ஸேவைக தாரகம்
பட்டநாத முநிம் வந்தே வாத்ஸல்யாதி குணார்ணவம்

I worship bhattanAtha muni (paravasthu pattarpirAn jIyar) who sustains himself by serving mAmunigaL’s lotus feet and who is an ocean of auspicious qualities such as vAthsalyam (motherly forbearance), etc.

sakala vEdhAntha sArArtha pUrNAsayam
vipula vAdhUla gOthrOdhbhavAnAm varam
ruchira jAmAthru yOgIndhra pAdhAsrayam
varadha nArAyaNam madh gurum samsrayE

ஸகல வேதாந்த ஸாரார்த்த பூர்ணாசயம்
விபுல வாதூல கோத்ரோத்பவாநாம் வரம்
ருசிர ஜாமாத்ரு யோகீந்த்ர பாதாச்ரயம்
வரத நாராயணம் மத் குரும் ஸம்ச்ரயே

I take shelter of my AchArya srI varadha nArAyaNa (kOil kanthAdai aNNan) who beholds all the principles of vEdhAntham in his heart, who is best among the descendants of the great vAdhUla clan, one who take shelter of the lotus feet of mAmunigaL.

vEdhAntha dhEsika katAksha vivrudhdhabhOdham
kAnthOpayanthru yamina: karuNaika pAthram
vathsAnvavAyamanavadhya guNairupEtham
bhakthyA bhajAmi paravAthi bhayankarAryam

வேதாந்த தேசிக கடாக்ஷ விவ்ருத்தபோதம்
காந்தோபயந்த்ரு யமிந: கருணைக பாத்ரம்
வத்ஸாந்வவாயமநவத்ய குணைருபேதம்
பக்த்யா பஜாமி பரவாதி பயங்கரார்யம்

With devotion, I take shelter of prathivAdhi bhayankaram aNNA whose knowledge blossomed by the grace of vEdhAntha dhEsika, who is full target of mAmunigaL’s mercy, who was born in srIvathsa clan and who has blemishless and auspicious qualities.

saumya jAmAthru yOgIndhra sharanAmbhuja shatpadham
dhEvarAja gurum vandhE dhivya jnAna pradham shubham

ஸௌம்ய ஜாமாத்ரு யோகீந்த்ர சரணாம்புஜ ஷட்பதம்
தேவராஜ குரும் வந்தே திவ்ய ஜ்ஞான ப்ரதம் சுபம்

I worship dhEvarAja guru who is like a beetle in the lotus feet of mAmunigaL, who blesses us with divine knowledge and is most auspicious in nature.

kAnthOpayanthru yOgIndhra charaNAmbhuja shatpadham
vathsAnvayabhavam vandhE praNathArththiharam gurum

காந்தோபயந்த்ரு யோகீந்த்ர சரணாம்புஜ ஷட்பதம்
வத்ஸாந்வயபவம் வந்தே ப்ரணதார்த்திஹரம் குரும்

I worship praNathArthiharar (appiLLai) who is like a beetle at the lotus feet of maNavALa mAmunigaL and who is born in srIvathsa clan.

kAnthOpayanthru yOgIndhra sarva kainkaryadhUrvaham
thadhEka dhaivatham saumyam rAmAnuja gurum bhajE

காந்தோபயந்த்ரு யோகீந்த்ர ஸர்வ கைங்கர்யதூர்வஹம்
ததேக தைவதம் ஸௌம்யம் ராமாநுஜ குரும் பஜே

I worship rAmAnujar (appiLLAr) who performed all kainkaryams to mAmunigaL and who considered mAmunigaL as the only Lord and master.

varadhaguru charaNam varavaramunivarya ganakrupA pAthram
pravaraguNa rathna jaladhim  praNamAmi srInivAsa guruvaryam

வரதகுரு சரணம் வரவரமுநிவர்ய கநக்ருபா பாத்ரம்
ப்ரவரகுண ரத்ந ஜலதிம்  ப்ரணமாமி ஸ்ரீநிவாஸ குருவர்யம்

I worship srInivAsAchAryar (kOil kanthAdai appan) who considers the lotus feet of varadha nArAyaNa guru (kOil kanthAdhai aNNan) as the only means, who is the target of the great compassion of mAmunigaL and who is an ocean of many auspicious qualities which are like gems.

srImath rAmAnujAngri pravaNa varamunE: pAdhukam jAthabrungam
srImath vAnAdhri rAmAnuja gaNaguru sathvaibhava sthOthra dhIksham
vAdhUla srInivAsArya charaNasharaNam thath krupA labhdha bhAshyam
vandhE prAgyam yathIndhram varavaradhagurO: prAptha bhakthAmruthArththam

ஸ்ரீமத் ராமாநுஜாங்க்ரி ப்ரவண வரமுநே: பாதுகம் ஜாதப்ருங்கம்
ஸ்ரீமத் வாநாத்ரி ராமாநுஜ கணகுரு ஸத்வைபவ ஸ்தோத்ர தீக்ஷம்
வாதூல ஸ்ரீநிவாஸார்ய சரணசரணம் தத் க்ருபா லப்த பாஷ்யம்
வந்தே ப்ராஜ்ஞம் யதீந்த்ரம் வரவரதகுரோ: ப்ராப்த பக்தாம்ருதார்த்தம்

I worship the most intelligent Adhi yathirAja jIyar who was like a beetle at the lotus feet of yathIndhra pravaNar (mAmunigaL), who was constantly glorifying the greatness of vAnamAmalai (ponnadikkAl) jIyar, who learnt srI bhAshyam by the mercy of vAdhUla srInivAsAchAryar and who learnt thiruvAimozhi (and its meanings) from vAdhula varadhAchAryar (kOil aNNan).

srImath vAnamahAsaila rAmAnuja munipiryam
vAdhUla varadhAchAryam vandhE vAthsalya sAgaram

ஸ்ரீமத் வாநமஹாசைல ராமாநுஜ முநிப்ரியம்
வாதூல வரதாசார்யம் வந்தே வாத்ஸல்ய ஸாகரம்

I worship vAdhUla varadhAchArya (appAchiyAraNNA) who is very dear to vAnamAmalai rAmAnuja jIyar (ponnadikkAl jIyar) and who is an ocean of vAthsalyam (motherly forbearance).

srIsatAri gurOrdhivya srIpAdhAbhja madhuvratham
srImathyathIndhrapravaNam srI lOkArya munim bhajE

ஸ்ரீசடாரி குரோர்திவ்ய ஸ்ரீபாதாப்ஜ மதுவ்ரதம்
ஸ்ரீமத்யதீந்த்ரப்ரவணம் ஸ்ரீ லோகார்ய முநிம் பஜே

I worship piLLai lOkAchArya jIyar who is like a beetle at the divine lotus feet of srI satagOpa guru and who is the author of yathIndhra pravaNam (which fully elaborates the history of maNavALa mAmunigaL).

srImadh vAdhula narasimha gurOsthanUjam
srImath thadhIya padhapankaja brungarAjam
srIrangarAja varadhArya krupAththa bhAshyam
sEvE sadhA raguvarAryam udhAracharyam

ஸ்ரீமத் வாதுல நரஸிம்ஹ குரோஸ்தநூஜம்
ஸ்ரீமத் ததீய பதபங்கஜ ப்ருங்கராஜம்
ஸ்ரீரங்கராஜ வரதார்ய க்ருபாத்த பாஷ்யம்
ஸேவே ஸதா ரகுவரார்யம் உதாரசர்யம்

I constantly serve raghuvarArya (vAdhUla vIra rAgavachAryar – aNNAvappangAr) who is the son of vAdhUla narasimhAchArya, who is always focused on the lotus feet of narasimhAchArya like a beetle, who learnt srI bhAshyam under both srirangarajAchArya and varadhAchArya and who is most generous (in blessing others).

srIvAdhUla ramApravALa ruchira sraksainya nAthAmchaja
srIkurvIndhram mahArya labhdha nijasath saththam chruthA bhIshtatham
srIrAmAnuja mukya dhEsikalasath kainkarya samsthApakam
srImathvEnkatalakshmaNArya yaminam thamsathguNam bhAvayE

ஸ்ரீவாதூல ரமாப்ரவாள ருசிர ஸ்ரக்ஸைந்ய நாதாம்சஜ
ஸ்ரீகுர்வீந்த்ரம் மஹார்ய லப்த நிஜஸத் ஸத்தம் ச்ருதா பீஷ்டதம்
ஸ்ரீராமாநுஜ முக்ய தேசிகலஸத் கைங்கர்ய ஸம்ஸ்தாபகம்
ஸ்ரீமத்வேங்கடலக்ஷ்மணார்ய யமிநம் தம்ஸத்குணம் பாவயே

I relish in my heart the auspicious qualities of thiruvEnkata rAmAnuja jIyar who is a brilliant pearl in the garland of srI vAdhUla AchAryas and an amsam of sEnai mudhaliyAr (it can also be understood as a brilliant AchArya of vAdhUla clan as an amsam of sEnai mudhaliyAr who is part of the beautiful AchArya rathna mAlai), who is best among the AchAryas who can bestow whatever is desired by the ones who approach them and who firmly established many kainkaryams (like thirumanjana kattiyam, nithya/leelA vibhUthi proclamation during chithrai thiruvAdhirai uthsavam, etc) for srI rAmAnuja who is the chief among our AchArya paramparai.

bhagavath vishayam thaniyans (thaniyans to be recited during bhagavath vishaya kAlakshEpam) can be viewed at http://divyaprabandham.koyil.org/?p=1779.

adiyen sarathy ramanuja dasan

Sources: 6000 padi guru paramparA prabhAvam, yathIndhra pravaNa prabhAvam, periya thirumudi adaivu

Sincere gratitude to puthUr srI .U.vE. krishNaswamy iyengar for thaniyan translations (all of thaniyans with simple thamizh meanings are present in a his 6000 padi guru paramparA prabhAvam, periya thirumudi adaivu and AchAryargaL vaibhavam publishings). Thanks to srIperumbUthUr Nandakumar swamy for helping in thirumazhisai aNNAvappangAr and srI perumbUthUr thiruvEnkata rAmAnuja (embAr) jIyar thanians.

archived in https://acharyas.koyil.org/index.php/

pramEyam (goal) – https://koyil.org
pramANam (scriptures) –http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – https://acharyas.koyil.org/index.php/
srIvaishNava education/kids portal – https://pillai.koyil.org

24 thoughts on “thaniyans”

 1. adiyen dasan this is indeed a great job having all the thaniyans at one place, in Tamizh and English. this also at once give us an idea of the chronology. sri u ve sudarsanar swami has given the thaniyans and also beautiful Tamizh meaning for all these in his edition of Guruparampara Prabhavam.
  sarva mangalaani bhavantu.
  adiyen dasan

  Reply
 2. Thank you very much and gone through the above contents, it is better to make a book-let only in Tamil version. Which will be useful to everyone of us to remember.
  Chellamani.

  Reply
 3. I wish to express my sincere gratitude for posting this compilation of Vaishnava Acharya Thanian. This is indeed a noble service

  Reply
 4. Swamin, is it possible to get these thaniyans in PDF downloadable version. It’s is exemplary compilation and is indeed base of Shri vaishnavam . My sincere gratitude for this link and making verses and meaning in English, makes it even more easier to read and understand

  Reply
 5. Swami
  Send me the complete book on Sri vaishnavam and srimad bhaghavatham.
  Pranaams.
  K. Rajanbabu Ramanujadaasan.
  C73. TNPL HOUSING COLONY
  KAGITHAPURAM
  KARUR
  PIN 639136
  KARUR DISTRICT. TN
  TAMILNADU

  9442502159
  8667417055

  Reply

Leave a Comment