ವಾೞಿ ತಿರುನಾಮಂಗಳು

ಶ್ರೀ:
ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:
ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ:

namperumal-naciyar-serthiಶ್ರೀರಂಗನಾಚಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ

azhwar-acharyas-ramanujaಆೞ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ್ಯರು

ವಾೞಿ ತಿರುನಾಮಂಗಳು ಪೆರುಮಾಳ್, ತಾಯಾರ್, ಆೞ್ವಾರರ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ  ಕೀರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪದ್ಯಸಾಲುಗಳಾಗಿ ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ರಚನೆಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವದ  ದೈವಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾೞಿ ತಿರುನಾಮಂಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಳ್ಳೈ    ಅವರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಱ್ಱುಮುಱೈಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪದ್ಧತಿ. ದಿವ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೇ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಕೆಲವು ವಾೞಿ ತಿರುನಾಮಂಗಳನ್ನು ಸಾಱ್ಱುಮುಱೈಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರವರ  ವಾೞಿ ತಿರುನಾಮಂಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತುರಲ್ಲಿ, ಆಂಡಾಳವರ ವಾೞಿ ತಿರುನಾಮಂಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಶ್ರೀಪೆರುಂಬೂದೂರಲ್ಲಿ, ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ ವಾೞಿ ತಿರುನಾಮಂಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಆೞ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ  ಆಚರಿಸುವಾಗ,  ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಳ್ವಾರ್/ ಆಚಾರ್ಯರ ವಾಳಿ ತಿರುನಾಮಂಗಳನ್ನು ಸಾಱ್ಱುಮುಱೈಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲ ಈ ಪದ್ಧತಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ,ನಾವು ಆೞ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾಸ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನ ವಾಳಿ ತಿರುನಾಮಂಗಳನ್ಹೇನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ, ನಮಗೆ  ಅವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗು ನಾವು ಸದಾ  ವಾಳಿ ತಿರುನಾಮಂಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬಹುದು!

ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ ವಾಳ್ವಿ ತಿರುನಾಮಗಳು

  1. ಪೊಯ್ಗೈ ಆಳ್ವಾರ್(ಕಾಸಾರ ಯೋಗಿ)

ಸೆಯ್ಯ ತುಲಾ ಓಣತ್ತಿಲ್ ಸೆಗತ್ತುದಿತ್ತನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ಮಾನಗರಮ್ ಸೆಳಿಕ್ಕ ವನ್ದೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವೈಯನ್ತಗಳಿ ನೂರುಮ್ ವಗುತ್ತುರೈತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವನಸ ಮಲರ್ಕ್ ಕರುವದನಿಲ್ ವನ್ದಮೈನ್ದಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವೆಯ್ಯ ಕದಿರೋನ್ ತನ್ನೈ ವಿಳಕ್ಕಿಟ್ಟಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವೇನ್ಗಡವರ್ ತಿರುಮಲೈಯೈ ವಿರುಮ್ಬುಮವನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪೊಯ್ಗೈ ಮುನಿ ವಡಿವಳಗುಮ್ ಪೊರ್ಪದಮುಮ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪೊನ್ಮುಡಿಯುಮ್ ತಿರುಮುಗಮುಮ್ ಪೂತಲತ್ತಿಲ್ ವಾಳಿಯೇ

  1. ಭೂತತ್ತಾಳ್ವಾರ್

ಅನ್ಬೇ ತಗಳಿ ನೂರುಮ್ ಅರುಳಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಐಪ್ಪಸಿಯಿಲ್ ಅವಿಟ್ಟತ್ತಿಲ್ ಅವತರಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನನ್ಪುಗಳ್ ಸೇರ್ ಕುರುಕ್ಕತ್ತಿ ನಾಣ್ಮಲರೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನಲ್ಲ ತಿರುಕ್ಕಡಲ್ ಮಲ್ಲೈ ನಾದನಾರ್ ವಾಳಿಯೇ
ಇನ್ಬುರುಗು ಸಿನ್ದೈ ತಿರಿ ಇಟ್ಟ ಪಿರಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಎಳಿಲ್ ಜ್ಞಾನಚ್ಚುಡರ್ ವಿಳಕ್ಕೇಟ್ರಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪೊನ್ ಪುರೈಯುಮ್ ತಿರುವರಂಗರ್ ಪುಗಳ್ ಉರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಬೂದತ್ತಾರ್ ತಾಳಿನೈ ಇಪ್ಪೂತಲತ್ತಿಲ್ ವಾಳಿಯೇ

  1. ಪೇಯಾಳ್ವಾರ್(ಮಹತಾಹ್ವಯ)

ತಿರುಕ್ಕಣ್ಡೇನ್ ಎನ ನೂರುಮ್ ಸೆಪ್ಪಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಸಿರನ್ದ ಐಪ್ಪಸಿಯಿಲ್ ಸದಯಮ್ ಸೆನಿತ್ತ ವಳ್ಳಲ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮರುಕ್ಕಮಳುಮ್ ಮಯಿಲೈ ನಗರ್ ವಾಳ ವನ್ದೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮಲರ್ಕ್ಕರಿಯ ನೆಯ್ದಲ್ ತನಿಲ್ ವನ್ದುತಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನೆರುಕ್ಕಿಡವೇ ಇಡೈಕಳಿಯಿಲ್ ನಿನ್ರ ಸೆಲ್ವನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನೇಮಿಸನ್ಗನ್ ವಡಿವಳಗೈ ನೆನ್ಜಿಲ್ ವೈಪ್ಪೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪೆರುಕ್ಕಮುಡನ್ ತಿರುಮಳಿಸೈಪ್ಪಿರಾನ್ ತೊಳುವೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪೇಯಾಳ್ವಾರ್ ತಾಳಿಣೈ ಇಪ್ಪೆರುನಿಲತ್ತಿಲ್ ವಾಳಿಯೇ

4.ತಿರುಮಳಿಸೈ ಆಳ್ವಾರ್ (ಭಕ್ತಿಸಾರ)

ಅನ್ಬುಡನ್ ಅನ್ದಾದಿ ತೊಣ್ಣೂಟ್ರಾರು ಉರೈತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅಳಗಾರುಮ್ ತಿರುಮಳಿಸೈ ಅಮರ್ನ್ದ ಸೆಲ್ವನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಇನ್ಬಮಿಗು ತೈಯಿಲ್ ಮಗತ್ತಿನ್ಗುದಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಎಳಿಲ್ ಸನ್ದವಿರುತ್ತಮ್ ನೂಟ್ರಿರುಪದೀನ್ದಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮುನ್ಬುಗತ್ತಿಲ್ ವನ್ದುದಿತ್ತ ಮುನಿವನಾರ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮುಳುಪ್ಪೆರುಕ್ಕಿಲ್ ಪೊನ್ನಿ ಎದಿರ್ ಮಿದನ್ದ ಸೊಲ್ಲೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನನ್ಪುವಿಯಿಲ್ ನಾಲಾಯಿರತ್ತೆಳುನೂಟ್ರಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನನ್ಗಳ್ ಪತ್ತಿಸಾರನ್ ಇರು ನರ್ಪದನ್ಗಳ್ ವಾಳಿಯೇ

  1. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್(ಶಠಕೋಪನ್)

ತಿರುಕ್ಕುರುಗೈಪ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ತನ್ ತಿರುತ್ತಾಳ್ಗಳ್ ವಾಳಿಯೇ
ತಿರುವಾನ ತಿರುಮುಗತ್ತುಚ್ಚೆವಿಯೆನ್ನುಮ್ ವಾಳಿಯೇ
ಇರುಕ್ಕುಮೊಳಿ ಎನ್ನೆನ್ಜಿಲ್ ತೇಕ್ಕಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಎನ್ದೈ ಎದಿರಾಸರ್ಕ್ಕು ಇರೈವನಾರ್ ವಾಳಿಯೇ
ಕರುಕ್ಕುಳಿಯಿಲ್ ಪುಗಾ ವಣ್ಣಮ್ ಕಾತ್ತರುಳ್ವೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಕಾಸಿನಿಯಿಲ್ ಆರಿಯನೈಕ್ ಕಾಟ್ಟಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವರುತ್ತಮರ ವಂದ್ದೆನ್ನೈ ವಾಳ್ವಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮದುರಕವಿ ತಮ್ ಪಿರಾನ್ ವಾಳಿ ವಾಳಿ ವಾಳಿಯೇ

  1. ಮದುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್

ಚಿತ್ತಿರೈಯಿಲ್ ಚಿತ್ತಿರೈ ನಾಳ್ ಸಿರಕ್ಕ ವನ್ದೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತಿರುಕ್ಕೋಳೂರ್ ಅವತರಿತ್ತ ಸೆಲ್ವನಾರ್ ವಾಳಿಯೇ
ಉತ್ತರ ಗನ್ಗಾ ತೀರತ್ತು ಉಯರ್ ತವತ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಒಳಿ  ಕದಿರೋನ್ ತೆರ್ಕು ಉದಿಕ್ಕ ಉಗನ್ದು ವನ್ದೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪತ್ತಿಯೊಡು ಪತಿನೊರ್ನು ಪಾಡಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪರಾನ್ಗುಸನೇ ಪರನ್ ಎನ್ರು ಪಟ್ರಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮತ್ತಿಮಮಾಮ್ ಪದಪ್ ಪೊರುಳೈ ವಾಳ್ವಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮದುರಕವಿ ತಿರುವಡಿಗಳ್ ವಾಳಿ ವಾಳಿ ವಾಳಿಯೇ

  1. ಕುಲಶೇಕರಾಳ್ವಾರ್

ಅನ್ಜನ ಮಾಮಲೈ ಪಿರವಿ ಆದರಿತ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅಣಿ ಅರಂಗರ್ ಮಣತ್ತೂಣೈ ಅಡೈನ್ದುಯ್ನ್ದೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವನ್ಜಿ ನಗರಮ್ ತನ್ನಿಲ್ ವಾಳ ವನ್ದೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮಾಸಿ ತನಿಲ್ ಪುನರ್ಪೂಸಮ್ ವನ್ದುದಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅನ್ಜಲೆನಕ್ಕುಡಪ್ಪಾಮ್ಬಿಲ್ ಅನ್ಗೈ ಇಟ್ಟಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅನವರದಮ್ ಇರಾಮ ಕದೈ ಅರುಳುಮುವನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಸೆನ್ಜೊಲ್ ಮೊಳಿ ನೂಟ್ರಂಜುಂ ಸೆಪ್ಪಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಸೇರಲರ್ ಕೋನ್ ಸೆನ್ಗಮಲತ್ತಿರುವಡಿಗಳ್ ವಾಳಿಯೇ

  1. ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್(ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತನ್)

ನಲ್ಲ ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಣ್ಡು ನಾನ್ಮೂನ್ರೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನಾನಾನೂಟ್ರರುಪತ್ತೊನ್ರುಮ್ಮಕ್ಕುರೈತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಸೊಲ್ಲರಿಯ ಆನಿ ತನಿಲ್ ಸೋದಿ ವನ್ದಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತೊಡೈ ಸೂಡಿಕ್ಕೊಡುತ್ತಾಳ್ ತಾನ್ ತೊಳುಮ್ ತಮಪ್ಪನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಸೆಲ್ವ ನಮ್ಬಿ ತನ್ನೈಪ್ಪೋಲ್ ಸಿರಪ್ಪುಟ್ರಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಸೆನ್ರು ಕಿಳಿ ಅಳಮಾಲ್ ದೆಯ್ವಮ್ ಎನ್ರಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್ ನಗರತ್ತೈ ವಿಳನ್ಗ ವೈತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವೇದಿಯರ್ ಕೋನ್ ಪಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್ ಮೇದಿನಿಯಿಲ್ ವಾಳಿಯೇ

  1. ಆಂಡಾಳ್ (ಗೋದಾ ದೇವಿ )

ತಿರುವಾಡಿ ಪೂರತ್ತಿಲ್ ಸೆಗತ್ತುತಿತ್ತಾಳ್ ವಾಳಿಯೇ
ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಮುಪ್ಪದುಮ್ ಸೆಪ್ಪಿನಾಳ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಪೆಟ್ರೆಡುತ್ತ ಪೆಣ್ಪಿಳ್ಳೈ ವಾಳಿಯೇ
ಪೆರುಮ್ಪೂದೂರ್ ಮಾಮುನಿಕ್ಕು ಪಿನ್ನಾನಾಳ್ ವಾಳಿಯೇ
ಒರು ನೂರು ನಾರ್ಪತ್ತು ಮೂನ್ರುರೈತ್ತಾಳ್ ವಾಳಿಯೇ
ಉಯರ್ ಅರಂಗರ್ಕ್ಕೇ ಕಣ್ಣಿ ಉಗನ್ದಳಿತ್ತಾಳ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮರುವಾರುಮ್ ತಿರುಮಲ್ಲಿ ವಳನಾಡಿ ವಾಳಿಯೇ
ವಣ್ಪುದುವೈ ನಗರ್ಕ್ ಕೋದೈ ಮಲರ್ ಪದನ್ಗಳ್ ವಾಳಿಯೇ

10.ತೊಣ್ಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆಳ್ವಾರ್(ಭಕ್ತಾನ್ಗ್ರಿ ರೇಣು)

ಮಣ್ಡನ್ಗುಡಿ ಅದನೈ ವಾಳ್ವಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮಾರ್ಗಳಿಯಿಲ್ ಕೇಟ್ಟೈ ನಾಳ್ ವನ್ದುದಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತೆಣ್ಡಿರೈ ಸೂಳ್ ಅರಂಗರೈಯೇ ದೆಯ್ವಮ್ ಎಣ್ರಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತಿರುಮಾಲೈ ಒನ್ಬತನ್ಜುಮ್ ಸೆಪ್ಪಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪಣ್ಡು ತಿರುಪ್ಪಳ್ಳಿಯೆಳುಚ್ಚಿಪ್ ಪತ್ತುರೈತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪಾವೈಯರ್ಗಳ್ ಕಲವಿ ತನೈ ಪಳಿತ್ತ ಸೆಲ್ವನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತೊಣ್ಡು ಸೆಯ್ದು ತುಳಬತ್ತಾಲ್ ತುಲನ್ಗಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತೊಣ್ಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿಯಾಳ್ವಾರ್ ತುಣೈಪ್ ಪದನ್ಗಳ್ ವಾಳಿಯೇ

11.ತಿರುಪ್ಪಾಣಾಳ್ವಾರ್(ಮುನಿ ವಾಹನರ್)

ಉಂಬರ್ ತೊಳುಂ ಮೆಯ್ಜ್ಞಾನತ್ತು ಉರೈಯೂರಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಉರೋಗಿಣಿ ನಾಳ್ ಕಾರ್ತ್ತಿಕ್ಕೈಯಿಲ್ ಉದಿತ್ತ ವಳ್ಳಲ್ ವಾಳಿಯೇ
ವಂಬವಿಳ್ದಾರ್ ಮುನಿ ತೋಳಿಲ್ ವನ್ದಪಿರಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮಲರ್ಕಣ್ಣೈ ವೇರೊನ್ರಿಲ್ ವೈಯಾದಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅಂಬುವಿಯಿಲ್ ಮದಿಳರಂಗರ್ ಅಗಂ ಪುಗುಂದಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅಮಲನಾದಿಪಿರಾನ್ ಪತ್ತುಂ ಅರುಳಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಸೆಂಪೊನ್ ಅಡಿ ಮುಡಿ ಅಳವುಂ ಸೇವಿಪ್ಪೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತಿರುಪ್ಪಾಣನ್ ಸೊರ್ಪದಂಗಳ್ ಜೆಗತಲತ್ತಿಲ್ ವಾಳಿಯೇ

12.ತಿರುಮನ್ಗೈ ಆಳ್ವಾರ್(ಪರಕಾಲನ್)

ಕಲನ್ದ ತಿರುಕ್ಕಾರ್ತ್ತಿಗೈಯಿಲ್ ಕಾರ್ತ್ತಿಗೈ ವನ್ದೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಕಾಸಿನಿಯಿಲ್ ಕುರೈಯಲೂರ್ಕ್ ಕಾವಲೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನಲಮ್ ತಿಗಳ್ ಆಯಿರತ್ತೆಣ್ಪತ್ತು ನಾಲುರೈತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನಾಲೈನ್ದುಮ್ ಆರೈನ್ದುಮ್ ನಮಕ್ಕುರೈತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಇಲನ್ಗೆಳುಕೂಠ್ರಿರುಕ್ಕೈ ಇರುಮಡಲ್ ಈನ್ದಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಇಮ್ಮೂನ್ರಿಲ್ ಇರುನೂಠ್ರಿರುಪತ್ತೇಳೀನ್ದಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವಲಮ್ ತಿಗಳುಮ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ಮಣವಾಳನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವಾಟ್ಕಲಿಯನ್ ಪರಕಾಲನ್ ಮನ್ಗೈಯರ್ ಕೋನ್ ವಾಳಿಯೇ

ಆಚಾರ್ಯರ ವಾಳಿ ತಿರುನಾಮಗಳು

ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ (ಆವಣಿರೋಹಿಣಿ)

ತಿರುಮಹಳುಮ್ ಮಣ್ಮಹಳುಮ್ ಸಿಱಕ್ಕ ವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ
ಸೈಯವಿಡತ್ತಾಯ್ಮಹಳಾರ್ ಸೇವಿಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ
ಇರುವಿಶುಂಬಿಲ್ ವೀಱ್ಱಿರುಕ್ಕುಮ್ ಇಮೈಯವರ್ಕೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಇಡರ್ಕಡಿಯಪ್ ಪಾಱ್ಕಡಲೈ ಯೆಯ್ದಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅಱಿಯ ದಶರಥನ್ ಮಹನಾಯ್ ಅವದರಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅಂತರಿಯಾಮಿತ್ತುವಮುಮ್ ಆಯಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪೆರುಗಿವರುಮ್ ಪೊನ್ನಿನಡುಪ್ ಪ್ಪಿನ್ತುಯಿನ್ಱಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪೆರಿಯಪೆರುಮಾಳ್ ಎಂಗಳ್ ಪಿರಾನ್ ಅಡಿಹಳ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿ (ಪಂಗುನಿಉತ್ತರಂ)

ಪಂಗಯ ಪ್ಪೂವಿಲ್ ಪಿಱನ್ದ ಪಾವೈನಲ್ಲಾಳ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಂಗುನಿಯಿಲ್ ಉತ್ತರನಾಳ್ ಪಾರುದಿತ್ತಾಳ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಂಗೈಯರ್ಗಳ್ ತಿಲಗಮೆನ ವಂದಸೆಲ್ವಿ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಾಲರಂಗರ್ ಮಣಿಮಾರ್ಬೈ ಮನ್ನುಮವಳ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎಂಗಳೆೞಿಲ್ ಸೇನೈಮನ್ನರ್ಕ್ಕು ಇದಮುರೈತ್ತಾಳ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಇರುಪತಂಜು ಉಳ್ಪೊರುಳ್ ಮಾಲ್ ಇಯಂಬುಮವಳ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಶೆಂಗಮಲ ಶೆಯ್ಯರಂಗಮ್ ಶೆೞಿಕ್ಕವಂದಾಳ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕಿಯಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಸೇನೈ ಮುದಲಿಯಾರ್ (ಐಪ್ಪಸಿಪೂರಾಡಮ್)

ಓಂಗು ತುಲಾ ಪೂರಾಡತ್ತುದಿತ್ತ ಸೆಲ್ವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಒಂಡೊಡಿಯಾಳ್ ಸೂತ್ರವತಿ ಉಱೈಮಾರ್ಬನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಈಂಗುಲಗಿಲ್ ಶಡಗೋಪಱ್ಕು ಇದಮುರೈತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎೞಿಱ್ ಪಿರಂಬಿನ್ ಸೆಂಗೋಲೈ ಏಂದುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಾಂಗುಡನ್ ಮುಪ್ಪತ್ತುಮೂವರ್ ಪಣಿಯುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಂಗಯತ್ತಾಳ್ ತಿರುವಡಿಯೈ ಪಱ್ಱಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತೇಂಗುಪುಗೞ್ ಅರಂಗರೈಯೇ ಚಿಂದೈಶೈವೊನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಸೇನೈಯರ್ಕೋನ್ ಸೆಂಗಮಲ ತ್ತಿರುವಡಿಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ.

ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ (ವೈಕಾಸಿವಿಶಾಕಮ್)

ಮೇದಿನಿಯಿಲ್ ವೈಗಾಸಿ ವಿಶಾಗತ್ತೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ವೇದತ್ತೈ ಶೆಂತಮಿೞಾಲ್ ವಿರಿತ್ತುರೈತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಆದಿಗುರುವಾಯ್ ಬುವಿಯಿಲ್ ಅವತರಿತ್ತೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅನವರತಮ್ ಸೇನೈಯರ್ಕೋನ್ ಅಡಿ ತೋೞುವೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಾಥನುಕ್ಕು ನಾಲಾಯಿರಮ್ ಉರೈತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನನ್ ಮಧುರಕವಿ ವಣಂಗುಮ್ ನಾವೀಱನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಾಧವನ್ ಪೊಱ್ ಪಾದುಗೈಯಾಯ್ ವಳರ್ನ್ದು ಅರುಳ್ವೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಗಿೞ್ ಮಾಱನ್ ಶಠಗೋಪನ್ ವೈಯಗತ್ತಿಲ್ ವಾೞಿಯೇ.

ನಾಥಮುನಿಗಲ್ (ಆಣಿ – ಅನುಶಮ್)

ಆನಿ ತನಿಲ್ ಅನುಶತ್ತಿಲ್ ಅವತರಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಆಳವಂದಾರ್ಕು ಉಪದೇಶಮ್ ಅರುಳಿವೈತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಬಾನು ತೆಱ್ಕಿಱ್ ಕಂಡವನ್ ಶೊಲ್ ಪಲವುರೈತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪರಾಂಕುಶನಾರ್ ಶೊಲ್ ಪ್ರಬಂಧಂ ಪರಿಂದು ಕಱ್ಱಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಗಾನಮುಱ ತ್ತಾಳತ್ತಿಲ್ ಕಂಡಿಶೈತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಕರುಣೆಯಿನಾಲ್ ಉಪದೇಶ ಗತಿಯಳಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಾನಿಲತ್ತಿಲ್ ಗುರುವರೈಯೈ ನಾಟ್ಟಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಲಂತಿಗೞುಮ್ ನಾಥಮುನಿ ನಱ್ಪತನ್ಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಉಯ್ಯಕ್ಕೊನ್ಡಾರ್ (ಚಿತ್ತಿರೈಕಾರ್ತಿಗೈ)

ವಾಲವೆಯ್ಯೋನ್ದನೈ ವೆನ್ಱವಡಿವೞಗನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಾಲ್ ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಮ್ಬಿ ತೊೞುಮ್ ಮಲರ್ ಪ್ಪದತ್ತೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಶೀಲಮಿಗು ನಾಥಮುನಿ ಶೀರುರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಚಿತ್ತಿರೈಯಿಲ್ ಕಾರ್ತ್ತಿಗೈ ನಾಳ್ ಶಿಱಕ್ಕ ವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಾಲಿರಣ್ಡುಮ್ ಐಯೈನ್ದುಮ್ ನಮಕ್ಕುರೈತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಾಲೆಟ್ಟಿನ್ ಉಳ್ ಪೊರುಳೈ ನಡತ್ತಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಾಲ್ ಅರಂಗ ಮಣವಾಳರ್ ವಳಮುರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ವೈಯಮ್ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡವರ್ ತಾಳ್ ವೈಯಗತ್ತಿಲ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ (ಮಾಸಿಮಕಮ್)

ದೇಶಮ್ ಉಯ್ಯ ಕ್ಕೋಂಡವರ್ ತಾಳ್ ಶೆನ್ನಿವೈಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತೆನ್ನರಂಗರ್ ಶೀರರುಳೈ ಶೇರ್ನ್ದಿರುಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ದಾಶರಥಿ ತಿರುನಾಮಮ್ ತೞೈಕ್ಕ ವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತಮಿೞ್ ನಾಥಮುನಿಯುಗಪ್ಪೈ ತಾಬಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನೇಶಮುಡನ್ ಆರಿಯನೈ ನಿಯಮಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನೀಳ್ ನಿಲತ್ತಿಲ್ ಪದಿನ್ಮರ್ ಕಲೈ ನಿಱುತ್ತಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಾಸಿ ಮಕಮ್ ತನಿಲ್ ವಿಳಂಗ ವಂದುದಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಾಲ್ ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ ಪದಮ್ ವೈಯಗತ್ತಿಲ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಆಳವಂದಾರ್ (ಆಡಿಉತ್ತರಾಡಮ್)

ಮಚ್ಚಣಿಯುಮ್ ಮದಿಳ್ ಅರಂಗಮ್ ವಾೞ್ವಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಱೈ ನಂಗುಂ ಓರ್ ಉರುವಿಲ್ ಮಗಿೞ್ನ್ದುಕಱ್ಱಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಚ್ಚೈಯಿಟ್ಟ ರಾಮರ್ಪದಮ್ ಪಗರುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಾಡಿಯತ್ತೋನ್ ಈಡೇಱ ಪ್ಪಾರ್ವೈ ಶೆಯ್ದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಕಚ್ಚಿ ನಗರ್ ಮಾಯನಿರು ಕೞಲ್ ಪಣಿಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಕಟಕ ಉತ್ತರಾಡತ್ತು ಕ್ಕಾಲುದಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅಚ್ಚಮಱ ಮನಮಗಿೞ್ಚ್ಚಿ ಅಣೈಂದಿಟ್ಟಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಆಳವಂದಾರ್ ತಾಳಿಣೈಗಳ್ ಅನವರತಮ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ (ಮಾರ್ಗೞಿಕೇಟೈ)

ಅಂಬುವಿಯಿಲ್ ಪತಿನ್ಮರ್ಕಲೈ ಆಯ್ನ್ದುರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಆಳವನ್ದಾರ್ ತಾಳಿಣೈಯೈ ಅಡೈಂದುಯಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಉಂಬರ್ ತೊೞುಮ್ ಅರಂಗೇಶರ್ಕ್ಕು ಉಗಪ್ಪುಡೈಯೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಓಂಗುತನಕ್ಕಕು  ಕೇಟ್ಟೈ ತನಿಲ್ ಉದಿತ್ತ ಪಿರಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ವಂಬವಿೞ್ತಾರ್ ವರದರುರೈ ವಾೞಿ ಶೆಯ್ದಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಾರನೇರ್ ನಂಬಿಕ್ಕು ವಾೞ್ವಳಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಾರ್ ಮುನಿವರ್ಕ್ಕು ಇದಮುರೈತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎೞಿಲ್ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಶರಣ್ ಇನಿದೂೞಿ ವಾೞಿಯೇ.

ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ( ಮಾಸಿ ಮೃಗಸೀರ್ಷಮ್)

ಮರುವಾರೋಮ್ ತಿರುಮಲ್ಲಿ ವಾಳ್ವಂದೋಮ್ ವಾೞಿಯೇ
ಮಾಸಿ ಮೃಗಸೀರಿಡತ್ತಿಲ್ ವಂದುದೈತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ
ಅರುಳಾಳರುಡನ್ ಮೊಯ್ಸೊಲ್ ಅದಿಸಯತ್ತೋನ್ ವಾೞಿಯೇ
ಆರುಮೊಳಿ ಪೂತೂರರ್ಕ್ಕು ಅಳುತಪಿರಾನ್ ವಾೞಿಯೇ
ತಿರುವಾಳವಟ್ಟಮ್ ಶೈದು ಸೇವಿಪ್ಪೋಮ್ ವಾೞಿಯೇ
ದೇವರಾಸಾತ್ತಗತ್ತೈಚ್ ಚೆಪ್ಪುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ
ತೆರುಳಾರುಮ್ ಆಳವಂದಾರ್ ತಿರುವಡಿಯೋನ್ ವಾೞಿಯೇ
ತಿರುಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ಇರು ತಿರುವಡಿಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ

ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ (ಚಿತ್ತಿರೈ – ತಿರುವಾದಿರೈ)

ಅತ್ತಿಗಿರಿ ಅರುಳಾಳರ್ ಅಡಿ ಪಣಿನ್ದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅರುಟ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ಉಱೈ ಆಱು ಪೆಱ್ಱೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪತ್ತಿಯುಡನ್ ಪಾಡಿಯತ್ತೈ ಪಗರ್ನ್ತಿಟ್ಟಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪದಿನ್ಮರ್ ಕಲೈ ಉಟ್ಪೊರುಳೈ ಪರಿನ್ದು ಕಱ್ಱಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಸುತ್ತ ಮಗಿೞ್ ಮಾಱನ್ ತೊೞುತುಯ್ನ್ತೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತೊಲ್ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಶರಣ್ ತೊನ್ಱಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಚಿತ್ತಿರೈಯಿಲ್ ಆದಿಱೈ ನಾಳ್ ಸಿರಕ್ಕ ವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಸೀರ್ ಪೆರುಂಬೂದೂರ್ ಮುನಿವನ್ ತಿರುವಡಿಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಎಣ್ಡಿಸೈಯೆಣ್ ಇಳೈಯಾೞ್ವಾರ್ ಯತಿರಾಜನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎೞುಬತ್ತು ನಾಲ್ವರ್ಕ್ಕು ಎಣ್ಣಾನ್ಕುರೈತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಣ್ಡೈ ಮರೈಯೈ ತೆರಿಂದ ಪಾಡಿಯತ್ತೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪರಕಾಲನ್ ಆಡಿಯಿಣೈಯೈ ಪರವುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತಣ್ಡಮಿೞ್ ನೂಲ್ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಶರಣಾನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತಾರಣಿಯುಮ್ ವಿಣ್ಣುಲಗುಮ್ ತಾನ್ ಉಡೈಯೊನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತೆಣ್ಡೀರೈ ಸೂೞ್ ಪೂದುರ್ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಚಿತ್ತಿರೈಯಿಲ್ ಸೆಯ್ಯ ತಿರುವಾದಿರೈಯೋನ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಮಾಮುನಿಗಳು ಆರ್ತಿಪ್ರಬನ್ದಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡದಿದ್ದರೆ.

ಶೀರಾರುಮ್ ಎತಿರಾಸರ್ ತಿರುವಡಿಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತಿರುವರೈಯಿಲ್ ಶಾತ್ತಿಯ ಶೆಂತುವರಾಡೈ ವಾೞಿಯೇ,
ಏರಾರುಮ್ ಶೆಯ್ಯವಡಿವು ಎಪ್ಪೊೞುದುಮ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಇಲಂಗಿಯ ಮುನ್ನೂಲ್ ವಾೞಿ ಇಣೈ ತೋಳ್ಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಶೋರಾದ ತುಯ್ಯಸೆಯ್ಯ ಮುಖ ಚೋತಿ ವಾೞಿಯೇ,
ತೂಮುಱುವಲ್ ವಾೞಿ ತುಣೈ ಮಲರ್ ಕ್ಕಣ್ಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಈರಾಱು ತಿರುನಾಮಮ್ ಅಣಿಂದ ಎೞಿಲ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಇನಿತಿರುಪ್ಪೋಡು ಎೞಿಲ್ ಜ್ಞಾನ ಮುತ್ತಿರೈ ವಾೞಿಯೇ.

ಅರುಸಮಯಚ್ ಚೆಡಿಯದನೈ ಅಡಿಯರುತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅಡರ್ನ್ದು ವರುಮ್ ಕುತಿರುಟ್ಟಿಗಳೈ ಅರುತ್ತುರನ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಶೆರುಗಲಿಯೈಚ್ ಶಿರಿತುಮರತ್ ತೀರ್ತುವಿಟ್ಟಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತೆನ್ನರಂಗರ್ ಸೆಲ್ವಮ್ ಮುಟ್ರುಮ್ ತಿರುತ್ತಿ ವೈತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಱೈ ಅದನಿಲ್ ಪೊರುಳನೈತ್ತುಮ್ ವಾಯ್ಮೊೞಿನ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಾರನುರೈ ಶೆಯ್ದ ತಮಿೞ್ಮಮರೈ  ವಳರ್ತ್ತೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅರಮಿಗು ನರ್ಪೆರುಮ್ಬೂದೂರ್ ಅವದರಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅೞಗಾರುಮ್ ಯತಿರಾಜರ್ ಅಡಿಯಿಣೈಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ.

ತಿರುನಾಳ್ಪಾಟ್ಟು

ಶಂಕರ ಭಾಸ್ಕರ ಯಾದವಭಾಟ್ಟ ಪಿರಭಾಕರರ್ ತಂಗಳ್ ಮತಮ್,
ಶಾಯ್ವುರ ವಾದಿಯರ್ ಮಾಯ್ಕುವರ್  ಎನ್ಡ್ರು  ಶದುಮರೈ ವಾಳ್ನ್ದದಿಡ  ಣಾಳ್,
ವೆಂಗಲಿ ಇಂಗಿನಿ ವೀರುಣಮಕ್ಕಿಲೈ  ಎನ್ಡ್ರು ಮಿಗತ್ತಳರ್ ಣಾಳ್,
ಮೇದಿನಿಲ್   ಅಂಜುಮೈ ಆರುಮೆನತ್ತುಯರ್ವಿಟ್ಟು ವಿಳಂಗಿಯ ಣಾಳ್,
ಮಂಗೈಯರಾಳಿ ಪರಾಂಕುಶ ಮುನ್ನವರ್ ವಾೞ್ವು ಮುಳೈತ್ತಿಡು ಣಾಳ್,
ಮನ್ನಿಯ ತೆನ್ನರಂಗಾಪುರಿ ಮಾಮಲೈ  ಮಟ್ಟ್ರುಮ್  ಉವನ್ತಿಡು ಣಾಳ್,
ಶೆಂಗಯಲ್ ವಾವಿಗಳ್ ಶೂೞ್ ವಯಲ್ ನಾಳುಮ್ ಶಿಱಂದ ಪೆರುಂಬೂದೂರ್,
ಶೀಮಾನ್ ಇಳೈಯಾೞ್ವಾರ್ ವನ್ತರುಳಿಯಣಾಳ್ ತಿರುವತಿರೈಣಾಳೇ.

ಕೂರತಾೞ್ವಾನ್ (ತೈಹಸ್ತಮ್)

ಶೀರಾರುಮ್ ತಿರುಪ್ಪತಿಗಳ್ ಶಿಱಕ್ಕವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತೆನ್ನರಂಗರ್ ಶೀರ್ ಅರುಳೈ ಶೇರುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಾರಾರುಮ್ ಯತಿರಾಜರ್ ಪದಮ್ ಪಣಿನ್ದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಾಡಿಯತ್ತಿನ್ ಉಟ್ಪೊರುಳೈ ಪಗರುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಾರಾಯಣನ್ ಸಮಯಮ್ ನಾಟ್ಟಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಾಲೂರಾನ್ ತನಕ್ಕು ಮುತ್ತಿ ನಲ್ಗಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಏರಾರುಮ್    ತೈಲತ್ತತ್ತಿಂಗು ವಂದಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎೞಿಲ್ ಕೂರತ್ತಾೞ್ವಾನ್ ತನ್ ಇಣೈ ಅಡಿಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ.

ತಿರುವರಂಗತ್ತು ಅಮುದನಾರ್ (ಪಂಗುನಿ – ಹಸ್ತಮ್)

ಎನ್ತಾತೈ ಕೂಱೇಸಱ್ ಇಣಯಡಿಯೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಎಳಿಲ್ ಮೂನ್ಗಿಱ್ಕುಡಿ ವಿಳಂಗ ಇಂಗುವಂತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನನ್ತಾಮಲ್ ಎತಿರಾಸರ್ ನಲಮ್ ಪುಗಳ್ವೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನಮ್ಮದುರಕವಿ ನಿಲೈಯೈ ನಣ್ಣಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪೈಂತಾಮ ಅರಂಗರ್ ಪದಮ್ ಪಱ್ಱಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪನ್ಗುನಿಯಿಲ್ ಅತ್ತಣಾಳ್ ಪಾಱುದಿತ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅನ್ತಾದಿ ನೂಱ್ಱೆಟ್ಟುಮ್ ಅರುಳಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅಣಿ ಅರಂಗತ್ತಮುತನಾರ್ ಅಡಿಯಿಣೈಗಳ್ ವಾಳಿಯೇ

ಮುದಲಿಯಾನ್ಡಾನ್ (ಚಿತ್ತಿರೈ – ಪುನರ್ಪೂಸಮ್)

ಅತ್ತಿಗಿರಿ ಅರುಳಾಳರ್ ಅಡಿಪಣಿಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅರುಟ್ಪಚ್ಚೈ ವಾರಣತ್ತಿಲ್ ಅವದರಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಚಿತ್ತಿರೈಯಿಲ್ ಪುನರ್ಪೂಸಮ್ ಶಿರಕ್ಕವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ
ಸೀಪಾಡಿಯಮ್ ಈಡುಮುದಲ್ ಶೀರ್ಪೆರುವೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಉತ್ತಮಮಾಮ್ ವಾದೂಲಮ್ ಉಯರ್ವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಊರ್ತಿರಂದಚ್ ಚೀರ್ಪಾದಮ್ ಉನ್ಡ್ರಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮುತ್ತಿರೈಯುಮ್ ಶೆಂಗೋಲುಮ್ ಮುಡಿಪೆರುವೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮುದಲಿಯಾಣ್ಡಾನ್ ಪೊಱ್ಪತಂಗಳ್ ಊೞಿತೊಱುಮ್ ವಾೞಿಯೇ.

ತಿರುವರಂಗತ್ತು ಅಮುದನಾರ್ (ಪಂಗುನಿಹಸ್ತಮ್)

ಎನ್ತಾತೈ ಕೂಱೇಸಱ್ ಇಣಯಡಿಯೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಎಳಿಲ್ ಮೂನ್ಗಿಱ್ಕುಡಿ ವಿಳಂಗ ಇಂಗುವಂತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನನ್ತಾಮಲ್ ಎತಿರಾಸರ್ ನಲಮ್ ಪುಗಳ್ವೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನಮ್ಮದುರಕವಿ ನಿಲೈಯೈ ನಣ್ಣಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪೈಂತಾಮ ಅರಂಗರ್ ಪದಮ್ ಪಱ್ಱಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪನ್ಗುನಿಯಿಲ್ ಅತ್ತಣಾಳ್ ಪಾಱುದಿತ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅನ್ತಾದಿ ನೂಱ್ಱೆಟ್ಟುಮ್ ಅರುಳಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅಣಿ ಅರಂಗತ್ತಮುತನಾರ್ ಅಡಿಯಿಣೈಗಳ್ ವಾಳಿಯೇ

ಎಮ್ಬಾರ್ (ತೈಪುನರ್ಪೂಸಮ್)

ಪೂವಳರುಮ್ ತಿರುಮಗಳಾರ್ ಪೊಲಿವುಱ್ಱೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪೊಯ್ಗೈ ಮುದಲ್ ಪದಿನ್ಮರ್ ಕಲೈಪ್ಪೊರುಳುರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಾವಳರುಮ್ ಪೂದೂರಾನ್ ಮಲರ್ ಪದತ್ತೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಕರತ್ತಿಲ್ ಪುನರ್ಪೂಶಮ್ ವಂದುತಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತೇವುಮೆಪ್ಪೊರುಳುಮ್ ಪಡೈಕ್ಕ ತಿರುಂದಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತಿರುಮಲೈನಮ್ಬಿ ಕ್ಕಡಿಮೈ ಶೆಯ್ಯುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಾವೈಯರ್ಗಳ್ ಕಲವಿಯಿರುಳ್ ಪಕಲೆನ್ಱಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಭಟ್ಟರ್ ತೊೞುಮ್ ಎಮ್ಬಾರ್ ಪೊಱ್ಪದಮ್ ಇರಣ್ಡುಮ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಭಟ್ಟರ್ (ವೈಕಾಶಿಅನುಶಮ್)

ತೆನ್ನರಂಗರ್ ಮೈನ್ದನ್ ಎನ ಶಿರಕ್ಕವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತಿರುನೆಡುನ್ದಾಣ್ಡಗ ಪ್ಪೊರುಳೈ ಶೆಪ್ಪುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅನ್ನವಯಲ್ ಪೂದೂರನ್ ಅಡಿಪಣಿನ್ದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅನವರತಮ್ ಎಂಬಾರುಕ್ಕು ಆಟ್ಶೆಯ್ವೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮನ್ನು ತಿರುಕ್ಕೂರನಾರ್ ವಳಮುರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ವೈಕಾಶಿ ಅಶುಡತ್ತಿಲ್ ವಂದುದಿತ್ತೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪನ್ನುಕಲೈ ನಾಲ್ವೇದ ಪ್ಪಯನ್ತೆರಿನ್ದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪರಾಶರನಾಮ್ ಶೀರ್ಭಟ್ಟರ್ ಪಾರುಲಗಿಲ್ ವಾೞಿಯೇ.

ನನ್ಜೀಯರ್ (ಪಂಗುನಿ – ಉತ್ತರಂ)

ತೆಣ್ಡಿರೈ ಶೂೞ್ ತಿರುವರಂಗಮ್ ಶೆೞಿಕ್ಕವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಶೀಮಾಧವನೆನ್ನುಮ್ ಶೆಲ್ವನಾರ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಂಡೈ ಮಱೈ ತಮಿೞ್ ಪ್ಪೊರುಳೈ ಪ್ಪಗರ ವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಂಗುನಿಯಿಲ್ ಉತ್ತರನಾಳ್ ಪಾರುದಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಒಂಡೊಡಿಯಾಳ್ ಕಲವಿದನ್ನೈ ಒೞಿತ್ತಿಟ್ಟಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಒನ್ಬನಾಯಿರ ಪ್ಪೊರುಳೈ ಓದುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎಂಡಿಶೈಯುಮ್ ಶೀರ್ ಭಟ್ಟರ್ ಇಣೈಯಡಿಯೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎೞಿಲ್ ಪೆರುಗುಮ್ ನನ್ಜೀಯರ್ ಇನಿದೂೞಿ ವಾೞಿಯೇ.

ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ (ಕಾರ್ತಿಗೈಕಾರ್ತಿಗೈ)

ತೇಮರುವುಮ್ ಶೆಂಗಮಲ ತ್ತಿರುತ್ತಾಳ್ಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತಿರುವರೈಯಿಲ್ ಪಟ್ಟಾಡೈ ಶೇರ್ಮರುನ್ಗುಮ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತಾಮಮಣಿ ವಡಮಾರ್ವುಮ್ ಪುರಿನೂಲುಮ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತಾಮರೈ ಕ್ಕೈ ಇಣೈಯೞಗುಮ್ ತಡಮ್ಪುಯಮುಮ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಾಮರುವುಮ್ ತಮಿೞ್ ವೇದಮ್ ಪಯಿಲ್ ಪವಳಮ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪಾಡಿಯತ್ತಿನ್ ಪೊರುಳ್ ತನ್ನೈ ಪಗರ್ನಾವುಮ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಾಮನುತಲ್ ಮದಿಮುಗಮುಮ್ ತಿರುಮುಡಿಯುಮ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ವಡಿವೞಗುಮ್ ನಾಡೋಱುಮ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಕಾದಲುಡನ್ ನಞ್ಜೀಯರ್ ಕೞಲ್ ತೊೞುವೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಕಾರ್ತ್ತಿಗೈಯಿಲ್ ಕೀರ್ತ್ತಿಗೈ ಉದಿತ್ತ ಕಲಿಕನ್ಱಿ ವಾೞಿಯೇ,
ಪೋದಮುಡನ್ ಆೞ್ವಾರ್ ಶೊಲ್ ಪೊರುಳ್ ಉರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಪೂದೂರಾನ್ ಭಾಷಿಯತ್ತೈ ಪ್ಪುಗೞುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಾದಕವಾಲ್ ಎವ್ವುಯಿರ್ಕ್ಕುಮ್ ವಾೞ್ವಳಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮದಿಳರಂಗರ್ ಓಲಕ್ಕಮ್ ವಳರ್ತ್ತಿಟ್ಟಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಾಥಮುನಿ ಆಳವನ್ದಾರ್ ನಲಮ್ಪುಗೞ್ವೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ತಿರುವಡಿಗಳ್ ನಾಡೋಱುಮ್ ವಾೞಿಯೇ.

ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀದಿ ಪಿಳ್ಳೈ (ಆಣಿ – ಸ್ವಾತಿ)

ಆನಿದನಿಲ್ ಸೋತಿನಣ್ಣಾಳ್ ಅವದರಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ್ ಕಲೈ ಪ್ಪೊರುಳೈ      ಆಯ್ನ್ದರೈಪ್ಪೋನ್  ವಾೞಿ್ಯೇ ,
ತಾನುಗನ್ದ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ತಾಳ್ೞು  ತೊಳುವೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಶಠಗೋಪನ್ ತಮಿಳ್ಕೀಡು ಶಾಟ್ರಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ
ನಾನಿಲತ್ತಿಲ್ ಭಾಷಿಯತ್ತೈ ನಡತ್ತಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಲ್ಲ ಉಲಗಾರಿಯನೈ ನಮಕ್ಕಳಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಈನಮರ ಎಮೈಯಾಳುಮ್ ಇರೈವನಾರ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎಂಗಳ್ ವಡ ವೀದಿ ಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಇಣೈಯಡಿಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ್ (ಐಪ್ಪಸಿತಿರುವೋಣಮ್)

ಅತ್ತಿಗಿರಿ ಅರುಳಾಳರ್ ಅನುಮದಿಯೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಐಪ್ಪಸಿಯಿಲ್ ತಿರುವೋಣತ್ತು ಅವದರಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮುತ್ತಿನೆರಿ ಮರೈ ತಮಿೞಾಲ್ ಮೊೞಿನ್ದರುಳ್ವೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮೂದರಿಯ ಮಣವಾಳನ್ ಮುನ್ಬುದಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಿತ್ತಿಯಮ್ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಪದಮ್ ನೆನ್ಜಿಲ್ ವೈಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನೀಳ್ ವಚನ ಭೂಡಣತ್ತಾಲ್ ನಿಯಮಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಉತ್ತಮಮಾಮ್ ಮುಡುಮ್ಬೈ ನಗರ್ ಉದಿತ್ತವಳ್ಳಲ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಉಲಗಾರಿಯನ್ ಪದಂಗಳ್ ಊೞಿತೊರುಮ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಕೂರ ಕುಲೋತ್ಥಮ ದಾಸರ್( ತೈ ತಿರುವಾದಿರೈ)

ಸಂತದಮುಮ್ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ್ ತಮಿಳ್ವಳರ್ತೋನ್
ತಾರುಣಯಿಲ್ ಸಿರುಣಲ್ಲೂರ್ ತಾನುಡಯೋನ್
ಎಂದೈ ಉಲಗಾರಿಯನೈ ಇರೈನ್ಜುಮವನ್
ಇಲಗುತುಲಾ ವಾದಿರೈಯಿಲ್ ಇಂಗುದಿತ್ತೋನ್
ಎಳಿಲ್ ವಸನ ಬೂಡನುತ್ತುಕ್ಕು ಇನಿಮೈ ಶೈದಾನ್
ಕುಂತಿನಗರ್ ಸಿಂದೈಕೊಂಡ ಸೆಲ್ವನಾರ್
ಕೂರ ಕುಲೋತ್ಥಮ ದಾಸರ್ ಕುರೈಕುಳಲ್ಗಳ್

ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಪಿಳ್ಳೈ (ವೈಕಾಸಿವಿಶಾಕಮ್)

ವೈಯಗಮೆಣ್ ಶಠಗೋಪನ್ ಮರೈವಳರ್ತ್ತೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ವೈಕಾಸಿ ವಿಶಾಕತ್ತಿಲ್ ವಂದುದಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅಯ್ಯನ್ ಅರುಣ್ಮಾರಿ ಕಲೈ ಆಯ್ನ್ದರೈಪ್ಪೋನ   ವಾೞಿಯೇ,
ಅೞಗಾರುಮ್ ಯತಿರಾಶರ್ ಅಡಿಪಣಿವೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತುಯ್ಯವುಲಗಾರಿಯನ್ ತನ್ ತುಣೈಪ್ಪದತ್ತೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತೊಲ್ ಕುರುಕಾಪುರಿ ಅತನೈ ತುಲಕ್ಕಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ದೈವನಗರ್ ಕುನ್ತಿ ತನ್ನಿಲ್ ಶಿರಕ್ಕವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ತಿರುವಡಿಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ.

ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ (ಐಪ್ಪಸಿತಿರುಮೂಲಮ್)

ಇಪ್ಪುವಿಯಿಲ್ ಅರನ್ಗೇಶರ್ಕ್ಕು ಈಡಳಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎೞಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞ್ಹಿ ಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಇಣೈಯಡಿಯೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಐಪ್ಪಸಿಯಿಲ್ ತಿರುಮೂಲತ್ತು ಅವದರಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅರವರಸಪ್  ಪೆರುಂಜೋತಿ ಅನಂತನೆನ್ಱುಮ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎಪ್ಪುವಿಯುಮ್ ಶ್ರೀಶೈಲಮ್ ಏತ್ತವಂದೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಏರಾರುಮ್ ಯತಿರಾಸರ್ ಎನವುದಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮುಪ್ಪುರಿನೂಲ್ ಮಣಿವಡಮುಮ್ ಮುಕ್ಕೋಲ್ ದರಿತ್ತಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮೂದರಿಯ ಮಣವಾಳ ಮಾಮಾಮುನಿವನ್ ವಾೞಿಯೇ

ಮುಂದೈ ಮರೈ ತಮಿೞ್ ವಿಕ್ಕಂ ಮುದ್ದಿರೈಕೈ ವಾೞಿಯೇ,
ಮುನ್ನೂಲುಂ ತಿರುಮಾರ್ಬುಂ ಮುಕೋಲುಂ ವಾೞಿಯೇ,
ಉಂದಿಯು ಮೊತ್ತ ತಿರುವರೈಯುಂ ಉಡೈಯಳಗುಂ ವಾೞಿಯೇ,
ಒರುನಾಳುಂ ಮರಕ್ಕಪೊಣ್ಣಾ ಒಳಿಮುರುವಲ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಶಿಂದೈ ತಿಶೈ ಕೊಂಡರುಳುಂ ತಿರುಮೇನಿ ವಾೞಿಯೇ,
ಶೆಳುಂ ಕರುಣೈ ಕುಡಿಯಿರುಕ್ಕುಂ ತಿರುವಯರುಂ ವಾೞಿಯೇ,
ವಂದರುಳಿಯೇನೈ ಎಡುತ್ತ ಮಲರ್ ತಾಳ್ಹಳ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿವರ್ ವಾಯ್ಕ ಇನ್ಬನ್ ವಾೞಿಯೇ,

ತಿನೈ ಪೊಳುದುಂ ತಲೈ ಮರವಾ ಚಿಂದೈ ತಂದಾನ್ ವಾೞಿಯೇ.
ಶೀರ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಪಿಳೈ ತಿರುವಡಿಯೊನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನಿನೈ ಪ್ಪೊರ್ಹಳೆ ಪಿರವಿದನೈ ನೀಕ್ಕುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ನೀಳ್ ಭುವಿಯಿಲ್ ತನ್ಪುಹಳೈ ನಿರುತ್ತಿನಾನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅನೈತ್ತಾೞ್ವಾರ್ ಕಲೈ ಪೊರುಳೈ ಆಯ್ನ್ದುರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಅಳ್ಗಾರು ಯತಿರಾಜರ್ ಕನ್ಬುಡೆಯೋನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎನೈ ಪ್ಪೋಲ್ ಪಾವಿಯರ್ಗಳ್ಕು ಇರಂಗುಮವನ್ ವಾೞಿಯೇ,
ಎನ್ನಪ್ಪನ್ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿವನ್ ವಾೞಿಯೇ.

ತಿರುನಾಳ್ಪಾಟ್ಟು

ಶೆಂತಮಿೞ್ ವೇದಿಯರ್ ಶಿನ್ದೈ ತೆಳಿನ್ದು ಶಿಱನ್ದು ಮಗಿೞ್ನ್ದಿಡು ನಾಳ್,
ಶೀರುಲಗಾರಿಯರ್ ಶೆಯ್ದರುಳ್ ನಱ್ಕಲೈ ತೇಶುಪೊಲಿನ್ದಿಡು ನಾಳ್,
ಮನ್ದ ಮತಿ ಪ್ಪುವಿ ಮಾನಿಡರ್ ತನ್ಗಳೈ ವಾನಿಲ್ ಉಯರ್ತಿಡು ನಾಳ್,
ಮಾಶಱು ಜ್ಞಾನಿಯರ್ ಶೇರ್ ಯತಿರಾಜರ್ ತಮ್ ವಾೞ್ವು ಮುಳೈತ್ತಿಡು ನಾಳ್,
ಕನ್ದ ಮಲರ್ ಪ್ಪೊೞಿಲ್ ಶೂೞ್ ಕುರುಕಾದಿಪನ್ ಕಲೈಗಳ್ ವಿಳಂಗಿಡು ನಾಳ್,
ಕಾರಮರ್ ಮೇನಿ ಅರಂಗ ನಗರ್ಕಿಱೈ ಕಣ್ಗಳ್ ಕಳಿತ್ತಿಡು ನಾಳ್,
ಅಂತಮಿೞ್ ಶೀರ್ ಮಣವಾಳ ಮುನಿ ಪಿರಾನ್ ಅವತಾರಮ್ ಶೆಯ್ದಿಡು ನಾಳ್,
ಅೞಗು ತಿಗೞ್ನ್ದಿಡುಮ್ ಐಪ್ಪಸಿಯಿಲ್ ತಿರುಮೂಲಮ್ ಅದೆನು ನಾಳೇ

ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್ (ಪುರಟ್ಟಾಸಿ – ಪುನರ್ಪೂಸಮ್)

ತಿರುವಿರುನ್ತ ಮಲರ್ತ್ತಾಳ್ಗಳ್ ವಾೞಿಯೇ
ಸಿಱನ್ತ ಸೆನ್ತುವರಾಡೈಯುಮ್ ವಾೞಿಯೇ
ತರುವಿರುನ್ತಕೈ ಮುಕ್ಕೋಲುಮ್ ವಾೞಿಯೇ
ತಡಮ್ಬುಯತ್ತಿನಿಲ್ ಸನ್ಗಾೞಿ ವಾೞಿಯೇ
ಮರುವು ಕೊಣ್ಡಲ್ ಮಣವಾಳ ಯೋಗಿಯೈ
ವಾೞ್ತಿ ವಾೞ್ನ್ತರುಳ್ ವಾಯ್ಮಲರ್ ವಾೞಿಯೇ
ಕರುಣೈ ಮೇವುಮ್ ಇರಾಮನುಸ ಮುನಿ
ಕನಕ ಮೌಲಿ ಕಲನ್ತೂೞಿ ವಾೞಿಯೇ

ಸಂಗ್ರಾಹಕರು:

ಅಡಿಯೇನ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ,

ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್.ಸೌಮ್ಯಲತಾ ದೇವರಾಜನ್

ಮೂಲ: https://acharyas.koyil.org/index.php/vazhi-thirunamams/

ರಕ್ಷಿತ ಮಾಹಿತಿ:  https://acharyas.koyil.org/index.php

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – https://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಭೋಧಕರು) – https://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – https://pillai.koyil.org