sampradhAya pravarthaka AchAryas

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

OrAN vazhi AchAryas (coming in succession one after another)

acharya-rathna-haram

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of OrAN vazhi AchAryas vAzhi thirunAmam introduction

 1. srIman nArAyaNan (periya perumAL) – https://acharyas.koyil.org/index.php/sriman-narayanan/
 2. srI mahAlakshmi (periya pirAtti) – https://acharyas.koyil.org/index.php/sri-mahalakshmi/
 3. vishwaksEnar (sEnai mudhaliyAr) – https://acharyas.koyil.org/index.php/vishwaksenar/
 4. srI satakOpa (nammAzhwAr) – https://acharyas.koyil.org/index.php/nammazhwar/
 5. nAthamunigaL – https://acharyas.koyil.org/index.php/nathamunigal/
 6. srI puNdarikAksha (uyyakkoNdAr) – https://acharyas.koyil.org/index.php/uyyakkondar/
 7. srI rAma misra (maNakkAl nambi) – https://acharyas.koyil.org/index.php/manakkal-nambi/
 8. yAmunAchArya (ALavandhAr) – https://acharyas.koyil.org/index.php/alavandhar/
 9. srI mahA pUrNa (periya nambi) – https://acharyas.koyil.org/index.php/periya-nambi/
 10. srI rAmAnuja (emperumAnAr) – https://acharyas.koyil.org/index.php/emperumanar/
 11. srI gOvindhAchArya (embAr) – https://acharyas.koyil.org/index.php/embar/
 12. parAsara bhattar – https://acharyas.koyil.org/index.php/parasara-bhattar/
 13. srI vEdhAnthi jIyar (nanjIyar) – https://acharyas.koyil.org/index.php/nanjiyar/
 14. srI kalivairi dhAsa (nampiLLai) – https://acharyas.koyil.org/index.php/nampillai/
 15. srI krishNa pAdha (vadakku thiruvIdhi piLLai) – https://acharyas.koyil.org/index.php/vadakku-thiruvidhi-pillai/
 16. piLLai lOkAchAryar – https://acharyas.koyil.org/index.php/pillai-lokacharyar/
 17. srIsailEsa (thiruvAimozhi piLLai) – https://acharyas.koyil.org/index.php/thiruvaimozhi-pillai/
 18. srI varavaramuni (azhagiya maNavALa mAmunigaL) – https://acharyas.koyil.org/index.php/mamunigal/

archived in https://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – https://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – https://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – https://pillai.koyil.org

 

Leave a Comment