thiruvarangapperumAL araiyar

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

thiruvarangaperumal-arayarthiruvarangapperumAL araiyar – srIrangam

thirunakshathram: vaikAsi, kEttai

avathAra sthalam: srIrangam

AchAryan: maNakkAl nambi, ALavandhAr

sishyas: emperumAnAr (grantha kAlakshEpa sishya)

Place where he attained paramapadham: thiruvarangam

thaniyan

srIrAmamisra padha pankaja sancharIkam srIyAmunArya vara puthram aham guNAbyam
srIrangarAja karuNA pariNAma dhaththam srIbhAshyakAra saraNam vararangamIdE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *