Acharyan

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:

poruL allAdha ennaip poruL AkkiyavargaL (பொருள் அல்லாத என்னைப் பொருள் ஆக்கியவர்கள்).

asmadh acharyan – srImath paramahamsa ithyAdhi pattarbhirAn jeeyar swamy – 29th pattam, vAnamAmalai Mutt.

At his AsthAnam

Outside the main sannidhi in vAnamAlai
During purappAdu

More pictures: https://picasaweb.google.com/107723698299182214927/PattarpirAnJIyarSwamyVAnamAmalai29thPattamYAthrai

thirunakshathram: chithirai, bharaNi
thIrtham: aippasi, shukla paksha sapthami
pUrvAshrama thirunAmam: srI u.ve. sundararaja iyengar swamy
thiruvavathAram (birth) year: 1921
pattam (crowning of AchArya sthAnam): 1989
AchAryan thiruvadi prApthi: 10-11-1994 (aippasi sukla sapthami)

thanian:
srImath chatAri yathirAja padhAbhja brungham
saumyOpayanthru gaganAdhri munIndhra bhaktham
thrayyanthayukma vichathIkaraNa pravINam
srI bhattanAtha munivaryam aham bhajAmi

vAzhi thirunAmam:
annavayal chUzh kurugUr avathariththOn vAzhiyE
aNiyarangan thiruvadiyai agaththu vaippOn vAzhiyE
chennimichaik kaliyanadi chErththuyvOn vAzhiyE
chiththirayil bharaNi nannAL chegaththuthiththOn vAzhiyE
thannigaril varamangaith thalaththuraivOn vAzhiyE
chatagOpa mAmunivan thAL paNivOn vAzhiyE
pannariya thamizh maRaigaL pagaravallOn vAzhiyE
pattarpirAn mAmunivan padhamalargaL vAzhiyE

chIr:
vAzhi pattarpirAn mAmunivan thALiraNdum
vAzhi avan mukkOlum moymbhuyamum – vAzhiyE
vaN chatagOpa muni innnaruLAl mARan than
thaNtamizh Iduraikkum chIr

charama slOkam:
abhdhEsmin bhavanAmakE dhinamanau prApthE thulAmchOpanE
nakshathrE chravaNau dhinE churagurO:  pakshE vaLarkshE thithau
sapthamyAm svagurO: padhAbhja yugaLam srIvishNu chiththAhvaya:
srIvANAchala yOgirAt parapadham dhyAyanprabhEthE mudhA

adiyen is also ever grateful for

  • Sri U. Ve.Velukkudi KrishnamAchAryar swamy for planting the seed of attachment to our sampradhAyam and continues to nourishing it ever since. adiyen heard most of our pUrvAcharya rahasya granthams, some arulicheyal vyAkyAnams, stOtra granthams, bhagavad gItA, vEdhArtha sangraham, etc under him.
  • Sri U. Ve. Srirangam Gomatam Sampath KumArAchAryar swamy under whom adiyen is undergoing bhagavad vishaya kAlakshEpam. adiyen also heard mumukshupadi and acharya hrudhayam under him.
  • Sri Elayavilli U. Ve. BhuvarahAchariar swamy, Sri U.Ve. M. A. Venkatakrishnan swamy and many other scholars under whom adiyen heard some kAlakshEpams.

 

adiyen is also grateful to emperumAn who is uL NinRu uyirgatku uRRanavE cheyyum paran – kooNthal malar manGgaikkum manN madaNthaikkum kulavAyar kozhuNthukkum kELvan (உள் நின்று உயிர்கட்கு உற்றனவே செய்யும் பரன் – கூந்தல் மலர் மங்கைக்கும் மண் மடந்தைக்கும் குலவாயர் கொழுந்துக்கும் கேள்வன்), AzhwArs and AchAryas to allow even such a lowly person like adiyEn to write a few words from their works.

adiyen sarathy rAmAnuja dAsan

archived in https://acharyas.koyil.org/index.php

pramEyam (goal) – https://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – https://acharyas.koyil.org/index.php
srIvaishNava Education/Kids Portal – https://pillai.koyil.org

4 thoughts on “Acharyan”

Leave a Comment