thirunArAyaNapuraththu Ay jananyAchAryar

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

ay-jananyacharyar

thirunArAyaNapuraththu Ay jananyAchAryar

thirunakshathram aippasi, pUrAdam
avathAra sthalam thirunArAyaNapuram
Place where he attained paramapadham thirunArAyaNapuram
AchAryan His own father lakshmaNAchAryar (pancha samskAram), nAlUrAchchAn piLLai (grantha kAlakshEpam)
sishyas
Works
 • thiruppAvai vyAkyAnams (2000padi and 4000padi) and svApadhEsam,
 • thirumAlai vyAkyAnam,
 • vyAkyAnams for AchArya hrudhayam and srIvachana bhUshaNam,
 • thamizh pAsuram glorifying mAmunigaL, etc
thaniyan AchArya hrudhayasyArththA: sakalA yEna dharsithA:
srIsAnudhAsam amalamdhEvarAjam thamAsrayE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in https://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – https://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – https://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – https://pillai.koyil.org

Leave a Comment