bAladhanvi (kOyil komANdUr iLaiyavilli AchchAn)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

komandur-ilayavilli-achan

komANdur iLaiyavilli AchchAn – semponseikOil, thirunAngUr

thirunakshathram chithrai, Ayilyam
avathAra sthalam komANdUr
Place where he attained paramapadham thiruppErUr
AchAryan emperumAnAr
Works
thaniyan SrI kauSikAnvaya mahAmbhuthi pUrNachandhram
SrI bhAshyakAra jananI sahajA thanujam
SrISailapUrNa padha pankaja saktha chiththam
SrIbAladhanvi guruvaryam aham bhajAmi

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

  • English –
  • Hindi-
  • Kannada-
  • Malayalam-
  • Nepali-
  • Telugu-
  • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in https://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – https://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – https://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – https://pillai.koyil.org

1 thought on “bAladhanvi (kOyil komANdUr iLaiyavilli AchchAn)”

Leave a Comment