vAnamAmalai/thOthAdhri jIyar (ponnadikkAl jIyar)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

ponnadikkal-jiyar

ponnadikkAl jIyar – vAnamAmalai

thirunakshathram purattAsi, punarpUsam
avathAra sthalam vAnamAmalai
Place where he attained paramapadham vAnamAmalai – on Adi sukla paksha thrayOdhasi
AchAryan azhagiya maNavALa mAmunigaL
sishyas chOlasimhapuram mahAryar (dhoddAchAryar – dhoddaiyangAr appai), samarabhungavAchAryar, sudhdha saththvam aNNA, jnAnakkaNNAththAn, rAmAnujam piLLai, paLLakkAl sidhdhar, gOshti puraththaiyar and appAchiArANNA and many more.
Works
  • thiruppAvai svApadhEsa vyAkyAnam, etc
thaniyan ponndaikkAl jIyar’s thanian (submitted by dhoddAchAryar)

ramya jAmAthru yOghIndhra pAdharEkhA mayam sadhA
thathA yaththAthma saththAdhim rAmAnuja munim bhajE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in https://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – https://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – https://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – https://pillai.koyil.org

Leave a Comment