SrIperumbUthUr Adhi yathirAja jIyar

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

yathirAja jIyar – SrIperumbUthUr yathirAja jIyar mutt

thirunakshathram aippasi pUsam (pushyam)
avathAra sthalam
Place where he attained paramapadham SrIperumbUthUr
AchAryan maNavALa mAmunigaL
sishyas
Works
thaniyan SrImath rAmAnujAngri pravaNa varamunE: pAdhukam jAthabrungam
SrImath vAnAdhri rAmAnuja gaNaguru sathvaibhava sthOthra dhIksham
vAdhUla srInivAsArya charaNasharaNam thath krupA labhdha bhAshyam
vandhE prAgyam yathIndhram varavaradhagurO: prAptha bhakthAmruthArththam

Beginner’s Guide:

  • English –
  • Hindi-
  • Kannada-
  • Malayalam-
  • Nepali-
  • Telugu-
  • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in https://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – https://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – https://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – https://pillai.koyil.org

Leave a Comment