vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar

sri: srimathE rAmAnujAya nama: srimadh varavaramunayE nama: sri vAnAchala mahAmunayE nama: thirunakshathram: Ani, swAthi avathAra sthalam: mannAr kOil (brahma dhEsam), near ambA samudhram AchAryan: periyavAchAn piLLai (samAsrayaNam), nAyanArAchAn piLLai (grantha kAlakshEpam) sishyas: yAmunAchAryar (author of pramEya rathnam, thathva bhUshaNam), pinchenRa villi, etc Place from where he attained paramapadham: srIrangam Works: thiruvAimozhi 12000 padi vyAkyAnam (word-by-word … Read more