ponnadikkAl jIyar

sri: srimathE rAmAnujAya nama: srimadh varavaramunayE nama: sri vAnAchala mahAmunayE nama: In the previous article (https://acharyas.koyil.org/index.php/2012/09/23/azhagiya-manavala-mamunigal-english/) we discussed about azhagiya maNavALa mAmunigaL. Now we will continue on to ponnadikkAl jIyar who was prANa sukruth to his AchAryan maNavALa mAmunigaL. ponnadikkAl jIyar – vAnamAmalai ponnadikkAl jIyar – thiruvallikkENi Thirunakshathram: purattAsi, punarpUsam avathAra sthalam: vAnamAmalai AchAryan: azhagiya … Read more