thiruvarangapperumAL araiyar

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

thiruvarangaperumal-arayarthiruvarangapperumAL araiyar – srIrangam

thirunakshathram vaikAsi, kEttai
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham srIrangam
AchAryan maNakkAl nambi, ALavandhAr
sishyas emperumAnAr (grantha kAlakshEpa sishya)
Works
thaniyan srIrAmamisra padha pankaja sancharIkam srIyAmunArya vara puthram aham guNAbyam
srIrangarAja karuNA pariNAma dhaththam srIbhAshyakAra saraNam vararangamIdE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

  • English –
  • Hindi-
  • Kannada-
  • Malayalam-
  • Nepali-
  • Telugu-
  • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in https://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – https://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – https://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – https://pillai.koyil.org

Leave a Comment