vAnamAmalai/thOthAdhri jIyar (ponnadikkAl jIyar)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

ponnadikkal-jiyar

ponnadikkAl jIyar – vAnamAmalai

thirunakshathram: purattAsi, punarpUsam

avathAra sthalam: vAnamAmalai

AchAryan: azhagiya maNavALa mAmunigaL

sishyas: chOlasimhapuram mahAryar (dhoddAchAryar), samarabhungavAchAryar, sudhdha saththvam aNNA, jnAnakkaNNAththAn, rAmAnujam piLLai, paLLakkAl sidhdhar, gOshti puraththaiyar and appAchiArANNA and many more.

Place where he attained paramapadham: vAnamAmalai

thIrtham (day of ascending to parampadham): Adi sukla paksha thrayOdhasi

Works: thiruppAvai svApadhEsa vyAkyAnam, etc

ponndaikkAl jIyar’s thanian (submitted by dhoddAchAryar)

ramya jAmAthru yOghIndhra pAdharEkhA mayam sadhA
thathA yaththAthma saththAdhim rAmAnuja munim bhajE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *