sundharajAmAthru muni (vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

vadhi-kesari-azhagiya-manavala-jiyar

vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar

thirunakshathram: Ani, swAthi

avathAra sthalam: mannAr kOil (brahma dhEsam), near ambA samudhram

AchAryan: periyavAchAn piLLai (samAsrayaNam), nAyanArAchAn piLLai (grantha kAlakshEpam)

sishyas: yAmunAchAryar (author of pramEya rathnam, thathva bhUshaNam), pinchenRa villi, etc

Place from where he attained paramapadham: srIrangam

Works: thiruvAimozhi 12000 padi vyAkyAnam (word-by-word meaning), thiruviruththam svApadhEsa vyAkyAnam, dhramidOpansishadh sangathi – thiruvAimozhi sangathi slOkams, adhyAthma chinthai, rahasyathraya vivaraNam, dhIpa sangraham, thathva dhIpam, dhIpa prakAsikai, thathtva nirUpaNam, bhagavath gIthai veNpA – thamizh pAsurams for each slOkam in srI bhagavath gIthai, vyAkyAnam for srI bhagavath gIthai, etc

thaniyan:

sundharajAmAthrumunE: prapadhyE charaNAmbhujam
samsArArNava sammagna janthu santhArapOthakam

Life and Glories:

Related links:

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *