nAyanArAchchAn piLLai

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram AvaNi, rOhiNi (In yathIndhra pravaNa prabhAvam it is shown as chithrai)
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham srIrangam
AchAryan periyavAchchAn piLLai
sishyas vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar, srI rangAchAryar, parakAla dhAsar, etc
Works
 •  charamOpAya nirNayam
 • aNuthva purushakArahtva samarthanam
 • jnAnArNavam
 • muktha bOgAvaLi
 • vyAkyAnam for ALavandhAr‘s chathu: slOki
 • vyAkyAnam for vishNu sEshi slOkam of periyavAchAn piLLai
 • thatva thraya vivaraNam
 • kaivalya nirNayam, etc
thaniyan sruthyarthasArajanakam smruthibAlamithram
padhmOllasadh bhagavadhangri purANabhandhum
gyAnAdhirAjam abhayapradharAja sUnum
asmath gurum paramakAruNikam namAmi

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in https://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – https://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – https://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – https://pillai.koyil.org

Leave a Comment