nAyanArAchAn piLLai

sri:
srimathE rAmAnujAya nama:
srimadh varavaramunayE nama:
sri vAnAchala mahAmunayE nama:

thirunakshathram: AvaNi, rOhiNi (In yathIndhra pravaNa prabhAvam it is shown as chithrai)

avathAra sthalam: srIrangam

AchAryan: periyavAchAn piLLai

sishyas: vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar, srI rangAchAryar, parakAla dhAsar, etc

Place where he attained paramapadham: srIrangam

Works: charamOpAya nirNayam (http://ponnadi.blogspot.in/p/charamopaya-nirnayam.html), aNuthva purushakArahtva samarthanam, jnAnArNavam, muktha bOgAvaLi, vyAkyAnam for ALavandhAr‘s chathu: slOki, vyAkyAnam for vishNu sEshi slOkam of periyavAchAn piLLai, thatva thraya vivaraNam, kaivalya nirNayam, etc

nAyanAr AchAn piLLai is the adopted son of periyavAchAn piLLai. He was named as azhagiya maNavALa perumAL nAyanAr (sundhara vara rAjAchAryar). He was also identified as saumyavarEswarar by parakAla dhAsar in his work parakAla nallAn rahasyam. He was also known as “srI rangarAja dhIkshithar” and identified to be a very scholarly personality. He wrote many granthams establishing sath sampradhAya principles in a very authoritative way. He lived along the likes of piLLai lOkAchAryar and azhagiya maNavALa perumAL nAyanAr.

His works bring out the core essence of our sampradhAyam. He wrote charamOpAya nirNayam which highlights the true glories of emperumAnAr and his special position in our sampradhAyam. In his chatu: slOki vyAkyAnam, he has given a detail account of the nature of periya pirAttiyAr very clearly.

In pramEya rathnam (written by yAmunAchAryar who is a sishya of vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar), it is shown that nAyanArAchAn piLLai writes muktha bhOgAvaLi when he was very young and shows that to periyavAchAn piLLai. Looking at the great depth in it, periyavAchAn piLLai greatly glorifies it and starts teaching him the essence of our sampradhAyam in detail.

Though vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar, srI rangAchAryar, parakAla dhAsar are sishyas of periyavAchAn piLLai, they learn bhagavath vishayam, etc from nAyanArAchAn piLLai.

Thus, we have seen some glimpses of the glorious life of nAyanArAchAn piLLai. He was a great scholar and was very dear to periyavAchAn piLLai. Let us pray at his lotus feet that we too get a little bit of such bhAgavatha nishtai.

nAyanArAchAn piLLai’s thaniyan:

sruthyarthasArajanakam smruthibAlamithram
padhmOllasadh bhagavadhangri purANabhandhum
gyAnAdhirAjam abhayapradharAja sUnum
asmath gurum paramakAruNikam namAmi

ஸ்ருத்யர்தஸாரஜநகம் ஸ்ம்ருதிபாலமித்ரம்
பத்மோல்லஸத் பகவதங்க்ரி புராணபந்தும்
ஜ்ஞாநாதிராஜம் அபயப்ரதராஜ ஸூநும்
அஸ்மத் குரும் பரமகாருணிகம் நமாமி

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in https://acharyas.koyil.org/index.php/, also visit http://ponnadi.blogspot.com/

Sources: periya thirumudi adaivu, yathIndhra pravaNa prabhAvam, pramEya rathnam, pattOlai (a grantham which lists pUrvAchArya works), puthur swamy’s AchAryargaL vaibhavam