appan thiruvEnkata rAmAnuja embAr jIyar

SrI:
SrImathE SatakOpAya nama:
SrImathE rAmAnujAya nama:
SrImath varavaramunayE nama:

embar-jiyar

appan thiruvEnkata rAmAnuja embAr jIyar

thirunakshathram AvaNi rOhiNi
avathAra sthalam madhuramangalam
Place where he attained paramapadham srIperumbUthUr
AchAryan kOyil kanthAdai rangAchAryar swamy (chaNdamArutham dhoddAchAryar thiruvamsam)
sishyas Many
Works Here is the list of his literary works:

 1. arumpadham for srIvachana bhUshaNam
 2. sidhdhOpAya sudharisanam
 3. sadhdharisana sudharisanam
 4. dhudhdharisana karisanam
 5. viprathipaththi nirasanam
 6. vyAkyAnam for “cheththaththin …” srIsUkthi (of nammAzhwAr)
 7. sharaNAgathikku adhikAri visEshaNathva samarththanam
 8. jyOthisha purANangaLukku aika kantya samarththanam
 9. dhurupadhEsadhikkAram
 10. sharaNa sabdhArththa vichAram
 11. shruthaprakAchikA vivaraNam
 12. mukthipadhashakthi vAdham
 13. brahmapadhashakthi vAdham
 14. bhUkOLa nirNayam
 15. thyAgasabdhArththa tippaNi
 16. gIthArththa tippaNi
 17. kaivalya sathadhUshaNi
 18. srIrAmAnuja ashtapathi
 19. sidhdhAntha thUlikai
 20. sidhdhOpAya mangaLa dhIpikai
 21. dharmagyA prAmANya prakAchikai
 22. sidhdhAntha paribhAshai
 23. immersing in srIrAmAnuja’s divine form – thirumanjana kattiyam , etc
thaniyan srIvAdhUla ramApravALa ruchira sraksainya nAthAmchaja
srIkurvIndhram mahArya labhdha nijasath saththam chruthA bhIshtatham
srIrAmAnuja mukya dhEsikalasath kainkarya samsthApakam
srImathvEnkatalakshmaNArya yaminam thamsathguNam bhAvayE

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in https://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – https://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – https://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – https://pillai.koyil.org

Leave a Comment