piLLai lOkAchAryar

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

piLLai lOkAchAryar – srIrangam

thirunakshathram ippasi, thiruvONam
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham jyOthishkudi (near madhurai)
AchAryan vadakku thiruvIdhi piLLai
sishyas kUra kuLothama dhAsar, viLAn chOlai piLLai, thiruvAimozhi piLLai, maNappAkkathu nambi, kOttur aNNar, thirupputkuzhi jIyar, thiurkannangudi piLLai, kolli kAvala dhAsar, etc
Works
 1. yAdhrichika padi
 2. mumukshupadi
 3. sriya:pathi padi
 4. parantha padi
 5. thani praNavam
 6. thani dhvayam
 7. thani charamam
 8. artha panchakam
 9. thathva thrayam
 10. thathva SEkaram
 11. sAra sangraham
 12. archirAdhi
 13. pramEya sEkaram
 14. samsAra sAmrAjyam
 15. prapanna parithrANam
 16. navarathna mAlai
 17. nava vidha sambandham – https://1drv.ms/b/s!AhgMF0lZb6nngkHvB2sVdfFZgFWl?e=KLUBet
 18. SrIvachana bhUshaNam

Lectures

archAvathAra anubhavam

thaniyan lOkAchAryAya guravE krishNa pAdhasya sUnavE
samsAra bhOgi sandhashta jIva jIvAthavE nama:

Learn mumukshuppadi Santhai & Meanings

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of vadakkuth thiruvIdhip piLLai and piLLai lOkAchAryar

Lectures

In English

piLLai lOkAchArya history and glories

Download Audio
piLLai lOkAchArya granthams

Download Audio

In Thamizh

பிள்ளை லோகாசார்யர் சரித்ரமும் வைபவமும்

Download Audio
பிள்ளை லோகாசார்யர் அருளிய க்ரந்தங்கள்

Download Audio
பிள்ளை லோகாசார்யர் அருளிய மூன்று முக்யமான ரஹஸ்ய க்ரந்தங்கள்

Download Audio

Beginner’s Guide:

1 thought on “piLLai lOkAchAryar”

Leave a Comment