srisailEsa (thiruvAimozhi piLLai)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

thiruvAimozhi piLLai – kunthInagaram (konthagai)

thirunakshathram vaikAsi, visAkam
avathAra sthalam kunthInagaram (konthagai)
Place where he attained paramapadham AzhwArthirunagari
AchAryan piLLai lOkAchAryar
sishyas azhagiya maNavALa mAmunigaL, satakOpa jIyar (bhavishyadhAcAryan sannidhi), thathvEsa jIyar, etc
Works
  •  periyAzhwAr thirumozhi svApadhEsam
thaniyan nama SrISailanAthAya kunthI nakara janmanE
prasAdhalabdha parama prApya kainkaryasAlinE

vAzhi thirunAmam

thamizh explanation of thiruvAimozhi piLLai and maNavALa mAmunigaL

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in https://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – https://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – https://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – https://pillai.koyil.org

Leave a Comment