vAdhibhIkara guru (prathivAdhi bhayankaram aNNan)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

pb-annan-kanchi

prathivAdhi bhayankaram aNNan

thirunakshathram Adi pUsam
avathAra sthalam kAnchIpuram (near thirutthaNkA dhIpa prakAsar sannidhi)
Place where he attained paramapadham
AchAryan maNavALa mAmunigaL
sishyas His own sons aNNanappA, ananthAchAryar, azhagiya maNavALa perumAL nAyanAr
Works
thaniyan vEdhAntha dhEsika katAksha vivrudhdhabhOdham
kAnthOpayanthru yamina: karuNaika pAthram
vathsAnvavAyamanavadhya guNairupEtham
bhakthyA bhajAmi paravAthi bhayankarAryam

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in https://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – https://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – https://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – https://pillai.koyil.org

Leave a Comment