eRumbi appA

sri: srimathE rAmAnujAya nama: srimadh varavaramunayE nama: sri vAnAchala mahAmunayE nama: eRumbi appA – kAnchIpuram appan swamy thirumALigai thirunakshathram: ippasi, rEvathi avathAra sthalam: eRumbi AchAryan: azhagiya maNavALa mAmunigaL sishyAs: periyavappA (his own son), sEnApathi AzhwAn Works: pUrva dhinacharyai, uththara dhinacharyai, varavaramuni sathakam, vilakshaNa mOksha adhikAri nirNayam, last pAsuram of upadhEsa raththina mAlai (mannuyirgAL …) eRumbiappA … Read more