kOil kandhAdai appan

sri: srimathE rAmAnujAya nama: srimadh varavaramunayE nama: sri vAnAchala mahAmunayE nama: kOil kandhAdai appan – kAnchIpuram appan swamy thirumALigai thirunakshathram: purattAsi (kanni) magam thIrtham: kArthikai shukla panchami avathAra sthalam:  srIrangam AchAryan: maNavALa mAmunigaL Works: varavaramuni vaibhava vijayam Born in the illustrious family lineage of mudhaliyANdAn (who is called yathirAja pAdhukA – the sandals of the … Read more

appAchiyAraNNA

sri: srimathE rAmAnujAya nama: srimadh varavaramunayE nama: sri vAnAchala mahAmunayE nama: appAchiyAraNNA – mudhaliyANdAn swamy thirumALigai, singapperumAL kOil thirunakshathram: AvaNi hastham avathAra sthalam:  srIrangam AchAryan: ponnadikkAl jIyar Sishyas: aNNAvilappan (his own son), etc Born in srIrangam, he was named varadharAjan by his father siRRaNNar. He was born in the glorious vAdhula lineage of mudhaliyANdAn and … Read more

thiruvEnkata rAmAnuja embAr jIyar

sri: srimathE rAmAnujAya nama: srimadh varavaramunayE nama: sri vAnAchala mahAmunayE nama: thirunakshathram: AvaNi rOhiNi avathAra sthalam:  madhuramangalam AchAryan: kOil kanthAdai rangAchAryar swamy (chaNdamArutham dhoddAchAryar thiruvamsam) Sishyas: Many Place where he attained paramapadham from: srIperumbUthUr Born in madhuramangalam, he was named krishNan by his parents rAgavAchAryar and jAnaki ammAL since he was born on the same … Read more

prathivAdhi bhayankaram aNNan

sri: srimathE rAmAnujAya nama: srimadh varavaramunayE nama: sri vAnAchala mahAmunayE nama: thirunakshathram: Adi pUsam avathAra sthalam:  kAnchIpuram (near thirutthaNkA dhIpa prakAsar sannidhi) AchAryan: maNavALa mAmunigaL sishyas: His own sons aNNanappA, ananthAchAryar, azhagiya maNavALa perumAL nAyanAr Works: short vyAkyAnams (commentaries) for srI bhAshyam, srI bhAgavatham, subhAlOpanishad vyAkyAnam for bhattar’s ashtaslOkI srI vEnkatEsa suprabhAtham, sthOthram, prapathi, mangaLAsAsanam … Read more

thirumazhisai aNNavappangAr

sri: srimathE rAmAnujAya nama: srimadh varavaramunayE nama: sri vAnAchala mahAmunayE nama: thirunakshathram: Ani avittam avathAra sthalam:  thirumazhisai AchAryan: narasimhAchAryar (His own father) Born in thirumazhisai (mahIsAra kshEthram), he was named vIrarAghavan by his father narasimhAchAryar. He was born in the glorious vAdhula lineage of mudhaliyANdAn. His grand father is identified by himself as raghuvarAchAryar in … Read more

paravasthu pattarpirAn jIyar

sri: srimathE rAmAnujAya nama: srimadh varavaramunayE nama: sri vAnAchala mahAmunayE nama: thirunakshathram: kArthikai punarpUsam avathAra sthalam:  kAnchipuram (thirumalai according to periya thirumudi adaivu) AchAryan: maNavALa mAmunigaL sishyas: kOilappan (his own pUrvAsrama son),  paravasthu aNNan, paravasthu azhagiya maNavALa jIyar, aNNarAya chakkaravarthi, mElnAttu thOzhappar nAyanAr, etc Works: anthimOpAya nishtai Place where he attained paramapadham: thirumalai Born as … Read more

thirunArAyaNapurathu Ay

sri: srimathE rAmAnujAya nama: srimadh varavaramunayE nama: sri vAnAchala mahAmunayE nama: thirunakshathram: ippasi, pUrAdam avathAra sthalam: thirunArAyaNapuram AchAryan: His own father lakshmaNAchAryar (pancha samskAram), nAlUrAchAn piLLai (grantha kAlakshEpam) Place where he attained paramapadham: thirunArAyaNapuram Works: thiruppAvai vyAkyAnams (2000padi and 4000padi) and svApadhEsam, thirumAlai vyAkyAnam, vyAkyAnams for AchArya hrudhayam and srIvachana bhUshaNam, thamizh pAsuram glorifying mAmunigaL, … Read more

nAyanArAchAn piLLai

sri: srimathE rAmAnujAya nama: srimadh varavaramunayE nama: sri vAnAchala mahAmunayE nama: thirunakshathram: AvaNi, rOhiNi (In yathIndhra pravaNa prabhAvam it is shown as chithrai) avathAra sthalam: srIrangam AchAryan: periyavAchAn piLLai sishyas: vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar, srI rangAchAryar, parakAla dhAsar, etc Place where he attained paramapadham: srIrangam Works: charamOpAya nirNayam (http://ponnadi.blogspot.in/p/charamopaya-nirnayam.html), aNuthva purushakArahtva samarthanam, jnAnArNavam, muktha … Read more

eeyuNNi mAdhava perumAL

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImath varavaramunayE nama: srI vAnAchala mahAmunayE nama: nampiLLai kAlakshEpa gOshti – eeyNNi mAdhava perumAL seated 2nd from right thirunakshathram: kArthigai, bharaNi (In yathIndhra pravaNa prabhAvam it is said to be hastham) avathAra sthalam: srIrangam AchAryan: nampiLLai sishya: eeyuNNi padmanAbha perumAL (his own son) eeyuNNi mAdhava perumAL is a dear … Read more

pinbhazhagiya perumAL jIyar

sri: srimathE rAmAnujAya nama: srimadh varavaramunayE nama: sri vAnAchala mahAmunayE nama: nampiLLai kAlakshEpa gOshti – pinbhazhagiya perumAL jIyar seated 2nd from left pinbhazhagiya perumAL jIyar at the lotus feet of nampiLLai, srIrangam thirunakshathram: ippasi, sathayam avathAra sthalam: thirupputkuzhi AchAryan: nampiLLai Place where he attained paramapadham: srIrangam Works: 6000 padi guru paramparA prabhAvam. He is also … Read more