thirumazhisai aNNAvappangAr

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

thirunakshathram Ani avittam
avathAra sthalam thirumazhisai
Place where he attained paramapadham
AchAryan narasimhAchAryar (His own father)
sishyas
Works In his short life span, he has contributed quite a bit of literary works. Here is the list of his works:

 1. srI bhakthisArOdhayam
 2. vEdhavalli sathakam
 3. hEmalathAshtakam
 4. abIshta dhaNdakam
 5. suka sandhEsam
 6. kamalA kalyANa nAtakam
 7. malayajApariNaya nAtikA
 8. nrusimhAshtakam
 9. arumpadham explanation for mAmunigaL‘s srIvachana  bhUshaNa vyAkyAnam
 10. thirucchantha viruttha prathipadham
 11. srIrangarAja sthava vyAkyAnam
 12. mahAvIracharitha vyAkyA
 13. utthararAmachairtha vyAkyA
 14. sathaslOki vyAkyA
 15. rAmAnujAshtaka vyAkyA
 16. nakshathramAlikA vyAkyA
 17. dhEvarAjaguru virachitha varavaramunisathaka vyAkyA
 18. dhushkaraslOka tippaNi
 19. dhinacharyA
 20. shaNmatha dharsinI
 21. lakshmyA: upAyathva nirAsa:
 22. lakshmIvibuthva nirAsa:
 23. sUkthisAdhuthvamAlA
 24. thatvasudhA
 25. thathvasAra vyAkyA-rathnasAriNI
 26. saccharithra parithrANam
 27. pazhanadai viLakkam
 28. thrimsathprashNOttharam
 29. lakshmImangaLadhIpikA
 30. rAmAnuja athimAnusha vaibava sthOthram
 31. anupravEsa sruthi vivaraNam
 32. “sailOgnischa” slOka vyAkyA
 33. mahIsAravishaya chUrNikA
 34. ‘svAnthE mE madhanasthithim parihara’ ithyAdhi slOka vyAkyAnam
 35. saccharyAkshakam
 36. prApyaprapanchana panchavimsathi:
 37. nyAyamantharam
 38. thAthparya sacchrIkaram
 39. vachassuthAmImAmsA
 40. vachassuthApUrvapakshOththAram
 41. brahmavathvatangam
 42. lakshmIsthOthram
 43. varaNapanchavimsathi:
thaniyan srImadh vAdhula narasimha gurOsthanUjam
srImath thadhIya padhapankaja brungarAjam
srIrangarAja varadhArya krupAththa bhAshyam
sEvE sadhA raguvarAryam udhAracharyam

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in https://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – https://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – https://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – https://pillai.koyil.org

3 thoughts on “thirumazhisai aNNAvappangAr”

 1. Swamin, Adiyen would like to know if Thirucchanda Viruttha Prathipadam is available in print? Which are all available in print?

  Reply
  • dear swamy, adiyen will check and confirm about the availability. A few books of this swamy is available – few years ago, puththUr raghurAm swamy published a book with some of his works.
   adiyen sarathy ramanuja dasan

   Reply

Leave a Comment