sundharajAmAthru muni (vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

vadhi-kesari-azhagiya-manavala-jiyar

vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar

thirunakshathram Ani, swAthi
avathAra sthalam mannAr kOil (brahma dhEsam), near ambA samudhram
Place where he attained paramapadham srIrangam
AchAryan periyavAchAn piLLai (samAsrayaNam), nAyanArAchAn piLLai (grantha kAlakshEpam)
sishyas yAmunAchAryar (author of pramEya rathnam, thathva bhUshaNam), pinchenRa villi, etc
Works
 • thiruvAimozhi 12000 padi vyAkyAnam (word-by-word meaning)
 • thiruviruththam svApadhEsa vyAkyAnam
 • dhramidOpansishadh sangathi – thiruvAimozhi sangathi slOkams
 • adhyAthma chinthai
 • rahasyathraya vivaraNam
 • dhIpa sangraham
 • thathva dhIpam
 • dhIpa prakAsikai
 • thathtva nirUpaNam
 • bhagavath gIthai veNpA – thamizh pAsurams for each slOkam in srI bhagavath gIthai,
 • vyAkyAnam for srI bhagavath gIthai, etc
thaniyan sundharajAmAthrumunE: prapadhyE charaNAmbhujam
samsArArNava sammagna janthu santhArapOthakam

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

 • English –
 • Hindi-
 • Kannada-
 • Malayalam-
 • Nepali-
 • Telugu-
 • Thamizh –

Life and Glories:

Related links:

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – https://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – https://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – https://pillai.koyil.org

Leave a Comment