dhEvarAja muni (aruLALap perumAL emperumAnAr)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

aruLALap perumAL emperumAnAr

thirunakshathram: kArthigai, bharaNi

avathAra sthalam: vinjimUr

AchAryan: emperumAnAr

sishyAs: ananthAzhwAn, echchAn, thoNdanUr nambi, marudhUr nambi, etc

Works: gyAna sAram, pramEya sAram, etc

thaniyan:

rAmAnujArya sachchishyam vEdhasAsthrArtha sampadham
chathurthAsrama sampannam dhEvarAja munim bhajE

Audios:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *