srInivAsa guru (kOyil kandhAdai appan)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

kOil-appan-kAnchi

kOyil kandhAdai appan – kAnchIpuram appan swamy thirumALigai

thirunakshathram purattAsi (kanni) magam
avathAra sthalam srIrangam
Place where he attained paramapadham srIrangam – on kArthikai shukla panchami
AchAryan maNavALa mAmunigaL
sishyas
Works
  •  varavaramuni vaibhava vijayam
thaniyan varadhaguru charaNam varavaramunivarya ganakrupA pAthram
pravaraguNa rathna jaladhim  praNamAmi srInivAsa guruvaryam

Lectures

In English

Download Audio
In thamizh

Download Audio

Beginner’s Guide:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *