kUrESa (kUraththAzhwAn)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

kurathazhwan

kUraththAzhwAn – kUram

thirunakshathram: thai, hastham

avathAra sthalam: kUram

AchAryanemperumAnAr

sishyas: thiruvarangaththu amudhanAr

Place where he attained paramapadham: srIrangam

Works: pancha sthavam (athi mAnusha sthavam, srI vaikunta sthavam, sundhara bhAhu sthavam, varadharAja sthavam, srI sthavam), yO nithyam achyutha/lakshminAtha thanians

thaniyan:

srIvathsa chinna misrEbyO nama ukthima dhImahE:
yadhukthayas thrayi gantE yAnthi mangaLa sUthradhAm:

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org/
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *