parAsara bhattar

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

 parAsara bhattar (with nanjIyar at his thiruvadi/lotus-feet) – srIrangam

thirunakshathram: vaikAsi, anusham

avathAra sthalam: srIrangam

AchAryan: embAr

Works: ashtaslOki, srirangarAja sthavam, sri guNa rathna kOsam, bhagavadh guNa dharpaNam (vishnu sahasranAma vyAkyAnam), srirangarAja sthOthram

thaniyan:

srI parAsara bhattArya srIrangEsa purOhitha:
srIvathsAnga sutha: srImAn shrEyasE mEsthu bhUyasE

Life and Glories:

Related links:

archived in http://acharyas.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *